Gramatyczne germanizmy rdzennych dialektów zachodniosłowiańskich w gwarach przesiedleńczych na terenie Rosji
PDF

Słowa kluczowe

czeskie i polskie gwary przesiedleńcze w Rosji
germanizmy gramatyczne
predykatywy i czasowniki modalne
posesywne konstrukcje rezultatywne
strona bierna
zaimki wskazujące

Jak cytować

Skorwid, S. (2019). Gramatyczne germanizmy rdzennych dialektów zachodniosłowiańskich w gwarach przesiedleńczych na terenie Rosji. Gwary Dziś, 7, 177–190. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20236

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie niektórych gramatycznych zjawisk kontaktowych, cechujących wyjściowe dialekty zachodniosłowiańskie, czeskie i polskie, w kontynuujących je gwarach przesiedleńczych w Rosji. Gwary te charakteryzuje na ogół dobre zachowanie pierwotnego systemu dialektów rdzennych, włączając w to germanizmy, rzeczywiste czy też domniemane, będące zjawiskami, które powstały na skutek długotrwałych kontaktów tych dialektów zachodniosłowiańskich z niemieckimi na obszarze Europy Środkowej i Północno-Wschodniej. Przy tym zarówno systemy badanych gwar w całości, jak też ich składniki pochodzenia kontaktowego od dawna ulegają oddziaływaniu wschodniosłowiańskiego otoczenia językowego, przede wszystkim języka rosyjskiego.

PDF

Finansowanie

Publikacja powstała w ramach projektu „Słowiańskie gwary przesiedleńcze w Rosji (czeskie

polskie

ukraińskie)” Nr A-54

finansowanego przez Fundację na rzecz podstawowych badań lingwistycznych (http

// www.ffli.ru).

Bibliografia

Auerhan J. (1920), České osady na Volyni, na Krymu a na Kavkaze, Praga.

Chotek K. (1910), Čechové na Kavkaze, „Národopisný Věstník Českoslovanský”, cz. V, s. 201–205.

ČJA, Český jazykový atlas, t. 1–2, red. J. Balhar, P. Jančák, t. 3–4, red. J. Balhar, Praga 1992–2002.

Janečková M. (1995), Německé přejímky v jihozápadočeské nářeční oblasti, [w:] Sborník katedry českého jazyka jihočeského regionu IV, red. A. Jaklová et al., České Budějovice, s. 18–23.

Havránek B. (1937), Genera verbi ve slovanských jazycích, II, Praga.

Havránek B. (1973), Větná struktura v nejstarších fázích slovanských jazyků, [w:] Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě. Lingvistika, red. B. Havránek, Praga, s. 5–13.

Mathesius V. (1926), Přívlastkové ten, ta, to v hovorové češtině, „Naše řeč”, r. 10, nr 2, s. 39.

Stupiński E. (2008), Geneza polszczyzny w okolicy Krasnojarska, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. LIII, Łódź, s. 207–218.

Urbańczyk S. (1984), Zarys dialektologii polskiej, Warszawa.

Жирмунский В.М. (1976), Общее и германское языкознание, Ленинград.

Харламова М.А. (2014), Константы народной речемысли и их лексикографическая интерпретация, Омск.