Ideograficzny słownik gwar języka bułgarskiego – koncepcja i struktura
PDF

Słowa kluczowe

słownik ideograficzny
słownictwo gwarowe
heteronimy
nazewnictwo

Jak cytować

Radeva, V. (2019). Ideograficzny słownik gwar języka bułgarskiego – koncepcja i struktura. Gwary Dziś, 7, 19–28. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20203

Abstrakt

W artykule opisano kolejne etapy powstawania oraz przybliżono koncepcję stworzenia Ideograficznego słownika gwar języka bułgarskiego, który w swym zamyśle i strukturze znacznie różni się od dotychczas publikowanych słowników gwarowych. Słownictwo w nim zgromadzone daje pełen obraz bogactwa leksykalnego i zasobów znaczeniowych gwar bułgarskich, a szeroki wybór różnych cech motywacyjnych, używanych przy tworzeniu nazw dialektalnych, uwidacznia różnorakie aspekty etnokultury użytkowników języka bułgarskiego.

PDF

Bibliografia

БДА, Български диалектен атлас, т. 1–4, София, 1964–1981.

БДПМ, Българска диалектология. Проучвания и материали, т. 1–10, София, 1962-1981.

ИДРБЕ 2012, Идеографски диалектен речник на българския език, т. 1, А–Д. гл. ред. В. Радева, София, 2012.

Проект 1969, Стойков Ст., Младенов М. (1969), Проект за Идеографски речник на българския език, Български език, кн. 2, с. 155–170.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Gwary Dziś są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Gwary Dziś udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 r. w Gwarach Dziś pod następującymi warunkami:

uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.
Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.