Склонението на съществителните имена в българските говори в областта Гора, Република Албания
PDF

Słowa kluczowe

Диалектология
морфология
история на българския език

Jak cytować

Антонова-Василева, Л. (2019). Склонението на съществителните имена в българските говори в областта Гора, Република Албания. Gwary Dziś, 7, 35–42. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20205

Abstrakt

В статията се разглежда употребата на падежни форми в българските говори в Кукъска Гора, Република Албания. Установява се, че тя е ограничена предимно при имената за лица и при названията за животни. В другите лексикотематични групи се откриват само следи от именната деклинация. Това е характерна особеност на българския език.

PDF

Bibliografia

Бояджиев Т. (2012), Склонени членувани форми в българските диалекти, [в:] Книжовен език и диалекти. Избрани трудове, София.

Кочева-Лефеджиева А. (2012), За народната основа на старобългарския език, София.

Мирчев К. (1972), Старобългарски език, Велико Търново.

Младеновић Р. (2001), Говор Шарпланинске жупе Гора, Српски Диjалектолошки Зборник, XLVIII.

ОПРБЕ, Официален правописен речник на българския език, София 2012.

Стойков С. (1993), Българска диалектология, София.

Тончева В. (2012), Непознатата Гòра, София.

УИЮЕ, Увод в изучаването на южнославянските езици, ред. B. Георгиев, Д. Иванова-Мирчева, И. Кочев, М. Деянова, С. Стоянов, София, 1986.

Христова Е. (2008), Съвременни застъпници на стб. назални гласни ѫ и ѧ в горанския говор в Албания, „Македонски Преглед”, XXXI, 2, c. 97–102.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Gwary Dziś są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Gwary Dziś udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 r. w Gwarach Dziś pod następującymi warunkami:

uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.
Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.