Склонението на съществителните имена в българските говори в областта Гора, Република Албания
PDF

Słowa kluczowe

Диалектология
морфология
история на българския език

Jak cytować

Антонова-Василева, Л. (2019). Склонението на съществителните имена в българските говори в областта Гора, Република Албания. Gwary Dziś, 7, 35–42. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/gd/article/view/20205

Abstrakt

В статията се разглежда употребата на падежни форми в българските говори в Кукъска Гора, Република Албания. Установява се, че тя е ограничена предимно при имената за лица и при названията за животни. В другите лексикотематични групи се откриват само следи от именната деклинация. Това е характерна особеност на българския език.

PDF

Bibliografia

Бояджиев Т. (2012), Склонени членувани форми в българските диалекти, [в:] Книжовен език и диалекти. Избрани трудове, София.

Кочева-Лефеджиева А. (2012), За народната основа на старобългарския език, София.

Мирчев К. (1972), Старобългарски език, Велико Търново.

Младеновић Р. (2001), Говор Шарпланинске жупе Гора, Српски Диjалектолошки Зборник, XLVIII.

ОПРБЕ, Официален правописен речник на българския език, София 2012.

Стойков С. (1993), Българска диалектология, София.

Тончева В. (2012), Непознатата Гòра, София.

УИЮЕ, Увод в изучаването на южнославянските езици, ред. B. Георгиев, Д. Иванова-Мирчева, И. Кочев, М. Деянова, С. Стоянов, София, 1986.

Христова Е. (2008), Съвременни застъпници на стб. назални гласни ѫ и ѧ в горанския говор в Албания, „Македонски Преглед”, XXXI, 2, c. 97–102.