Архівувати – досліджувати – повертати із забуття: нотатки до творчого портрету Наталі Хобзей

Main Article Content

Павло Гриценко

Abstrakt

Дослідницький шлях Наталі Хобзей (1964–2018) позначений цінними студіями про лексику українських карпатських діалектів, регіональними словниками Гуцульська міфологія. Етнолінгвістичний словник (2002), Гуцульські світи. Лексикон (2013), Лексикон львівський: поважно і на жарт (2009, 2012, 2015), підготовленими до друку діалектними лексиконами інших авторів. Ці праці відчутно розширюють інформацію про лексику та інші структурні рівні українських діалектів. У дослідженнях стверджено виразну самобутність гуцульських говірок, інформаційний потенціал яких досі не розкрито вповні; продемонстровано необхідність залучення до студіювання діалекту автентичних розлогих діалектних текстів, фольклорних записів, давніших етнографічних та діалектологічних праць (як основи зіставного студіювання говірок за їх різночасовими фіксаціями / описами). У працях Н. Хобзей та львівського академічного кола діалектологів реалізовано тріаду актуальних завдань: архівувати кожен елемент говірок як результат народного мовокористування та мовотворенння; досліджувати діалектні явища у просторі, змінах у часі та на тлі народної культури; повертати із забуття в інформаційний науковий простір, віталізувати загрожені на зникнення елементи народної мови.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Гриценко, П. (2018). Архівувати – досліджувати – повертати із забуття: нотатки до творчого портрету Наталі Хобзей. Gwary Dziś, 10, 9-21. https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.2
Dział
Artykuły i rozprawy

Bibliografia

 1. Гнатишак Ю. (2017), Слова з Болехова, співавтори-лексикографи О. Сімович, Н. Хобзей, Т. Ястремська [Hnatyshak Yu., Slova z Bolekhova, spivavtory-leksykografy O. Simovich, N. Khobzei, T. Yastremska], Львів.
 2. Грицак М. (2008), Скарби гуцульського говору: Росішка (Вівчарство у текстах), упорядн. Н. Багнюк, В. Шелемех; відпов. ред. Н. Хобзей, Т. Ястремська [Hrytsak M., Skarby hutsulskoho hovoru: Rosishka [Vivcharstvo u tekstakh], uporiadn. N. Bahniuk, V. Shelemekh; vidpov. red. N. Khobzei, T. Yastremska], Львів.
 3. Гриценко П., Ястремська Т., (2018). Наталя Хобзей: у силовому полі української мови, [в:] Далектологічні студії. 11. Слово – словник – корпус, ред. П. Гриценко, Н. Хобзей [Hrytsenko P., Yastremska T., Natalia Khobzei: u sylovami poli ukrainskoi movi, [v:] Dalektolohichni studii. 11. Slovo – slovnyk – korpus, red. P. Hrytsenko, N. Khobzei], Львів, c. 7–13.
 4. ГгКс, Гуцульські говірки. Короткий словник, укладачі Г. Гузар, Я. Закревська, У. Єдлінська, В. Зеленчук, Н. Хобзей [Hutsulski hovirky. Korotkyi slovnyk, ukladachi, H. Huzar, Ya. Zakrevska, U. Yedlinska, V. Zelenchuk, N. Khobzei], Львів 1997.
 5. ГЛе, Гуцульщина. Лінгвістичні етюди, ред. Я. Закревська [Hutsulshchyna. Lingvistychni etiudy, red. Ya. Zakrevska], Київ 1991.
 6. Данчак Н.В. (1987), Лексика на позначення снігопаду в гуцульському говорі у порівнянні з літературною нормою, [в:] Молоді учені-суспільствознавці УРСР – 70-річчю Великого Жовтня. Тези респ. наук.-теорет. конф. [Danchak N.V., Leksyka na poznachennia snigopady v hutsulskomu hovori u porivnianni z literaturnoiu normoiu, [v:] Molodi uchenisuspilstvoznavtsi URSR – 70-richchiu Velikoho Zhovtnia. Tezi resp. nauk.-teoret. konf.], Львів.
 7. Двсд, Діалекти в синхронії та діахронії: тексти як джерело лінгвістичних студій, ред. П. Гриценко [Dialekty v synchronii ta diachronii: teksty yak dzherelo lingvistychnykh studii, red. P. Hrytsenko], Київ 2015.
 8. Неґрич М. (2008), Скарби гуцульського говору: Березовú, ред. Н. Хобзей, Т. Ястремська, К. Сімович, Г. Дидик-Меуш [Hehrych M., Skarby hutsulskoho hovoru: Berezovy, red. N. Khobzei, T. Yastremska, K. Simovich, H. Dydyk-Meush], Львів.
 9. Романина І. (2015), Структурно-семантичні особливості діалектних текстів про чуда в наддністрянському говорі: дис. … канд. філол. наук [Romanyna I., Strukturnosemantychni osoblyvosti dialektnykh tekstiv pro chuda v naddnistrianskomu hovori: dis. ... kand. filol. Nauk], Львів.
 10. Хобзей Н. (2002), Гуцульська міфологія. Етнолінгвістичний словник [Khobzei N., Hutsulska mifologiia. Etnolingvistychnyi slovnyk], Львів.
 11. Хобзей Н. (1996), Матеріали для дослідження української демонології (фольклористичний і мовознавчий аспекти їх збирання), [в:] Українська історична та діалектна лексика, вип. 3, відп. ред.: Д. Гринчишин [Khobzei N. , Materialy dlia doslidzhennia ukrainskoi demonologii [folklorystychnyi i movoznavchyi aspekty yikh zbyrannia], [v:] Ukrainska istorychna ta dialektna leksyka, vyp. 3, vidp. red.: D. Hrynchyshyn], Львів.
 12. Хобзей Н. (2000), Між світом і антисвітом: чоловік, що може перемітуватися на вовка, [в:] Гуцульські говірки. Лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження, ред. Я. Закревська [Khobzei N., Mizh svitom i antysvitom: cholovik, shcho mozhe peremityvatysia na vovka, [v:] Hutsulski hovirky. Lingvistychni ta etnolingvistychni doslidzhennia, red. Ya. Zakrevska], Львів.
 13. Хобзей Н. (2003a), Міфологічні назви у Словнику української мови XVI – першої половини XVII століття, [в:] Діалектологічні студії. 1. Мова у часі і просторі. Збірник на пошану Дмитра Гринчишина, відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей [Khobzei N., Mifologichni nazvy u Slovniku ukrainskoi movy XVI – pershoi poloviny XVII stolittia, [v:] Dalektolohichni studii.1. Mova u chasi i prostori. Zbirnyk na poshanu Dmytra Hrynchyshchyna, vidp. red. P. Hrytsenko, N. Khobzei], Львів.
 14. Хобзей Н. (2003б), Мовний простір міфологічних назв, [в:] Діалектологічні студії. 2. Мова і культура, відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей [Khobzei N., Movnyi prostir mifolohichnykh nazv, [v:] Dalektolohichni studii.2. Mova i kultura, vidp. red. P. Hrytsenko, N. Khobzei], Львів.
 15. Хобзей Н. (2011), У просторах воєнного часу. Про першу світову війну в записах для „Атласу української мови”, [в:] Українська мова в Галичині: історичний вимір, відп. ред. Я. Ісаєвич, М. Мозер, Н. Хобзей [Khobzei N., U prostorakh voiennoho chasu. Pro pershu svitovu viinu v zapisakh dlia „Atlasu ukrainskoi movy”, [v:] Ukrainska mova v Halychyni: istorychnyi vymir, vidp. red. Ya. Isaievich, M. Mozer, N. Khobzei], Львів.
 16. Хобзей Н., Сімович К., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. (2009), Лексикон львівський: поважно і на жарт [Khobzei N., Simovich K., Yastremska T., Dydyk-Meush H., Leksykon lvivskyi: povazhno i na zhart], Львів (2 вид. 2012; 3 вид. 2015).
 17. Хобзей Н., Ястремська Т., Сімович О., Дидик-Меуш Г. (2013), Гуцульські світи. Лексикон [Khobzei N., Yastremska T., Simovich O., Dydyk-Meush H., Hutsulski svity. Leksykon]. Львів.
 18. Janόw J. (2001), Słownik huculski, оpracował i przygotował do druku J. Rieger, Krakόw.
 19. LAHDUL, A Lexical Atlas of the Hutsul Dialects of the Ukrainian Language, сompiled by J. Rieger, Warsaw 1996.