Слово коровай: діалектний текст та обрядовий контекст

Main Article Content

Наталія Хібеба

Abstrakt

Записані під час експедицій на Бойківщину впродовж 1999–2016 років тексти про весілля, доступні діалектні, фольклорні, етнографічні записи від кінця ХІХ ст. свідчать, що до 50-х років ХХ століття з обрядовою метою використовували не коровай, а випечений домашній хліб із житньої чи вівсяної муки, згодом – із пшеничного борошна або ж куплений виріб. Сучасні тексти про бойківське весілля дають змогу проілюструвати функціювання слова коровай. Проаналізовано семантику лексеми, її здатність утворювати деривати з обрядовим значенням, тенденцію до компонування сталих словосполучень, а також обрядовий контекст використання короваю. Лексема демонструє варіативність на фонетичному, акцентуаційному, словотвірному рівнях. Відзначено різні назви на позначення оздоб на короваю, зокрема спеціально випечених із тіста виробів. У статті наведено розповіді респондентів про вірування, ворожіння тощо, повʼязані з випіканням короваю.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Хібеба, Н. (2018). Слово коровай: діалектний текст та обрядовий контекст. Gwary Dziś, 10, 33-47. https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.4
Dział
Artykuły i rozprawy

Bibliografia

  1. Кобільник В. (2009), Матеріяльна культура села Жукотин Турчанського повіту. Ч. ІІІ. Одяг, [в:] Літопис Бойківщини. Перевидання часопису, вип. 3, ч. 7–9 за 1936–1937 рр., упоряд., підг. до пуб., заг. ред. Р. Данчин [Kobilnyk V., Materiialna kultura sela Zhukotyn Turchanskoho povitu. Ch. Sh. Obiah, [v:] Litopys Boikivshchyny. Perevydannia chasopysu, vyp. 3, ch. 7-9 za 1936-1937 rr. uporiad. pidg. do pub., zag. red. R. Danchyn], Львів, с. 228–243.
  2. Левинський, Левинський В. Бойківське весїлє в Доброгостові (Дрогобицького повіта), [в:] Матеріали до українсько-руської етнології, т. Х [Levynskyi V., Boikivske vesilie v Dobrohostovi (Drohobitskoho povita), [v:] Materialy do ukrainsko-ruskoi etnolohii], Львів, 1908 , с. 101–120.
  3. Мисевич О. (1937), Український весільний обряд у Бойківщині [Mysevych O., Ukrainskyi vesilnyi obriad u Boikivshchyni], Львів.
  4. СУМ, Словник української мови, т. І–Х, ред. І. Білодід та ін.[Slovnyk ukrainskoi movy, t, I-X, red. I. Bilodid ta in.], Київ 1971–1981.
  5. Хібеба Н. (2018a), Номінація весільного хліба в бойківських говірках, [в:] Вісник Львівського університету. Серія філологічна, вип. 68 [Khibeba N., Nominaciia vesilnoho khliba v boikivskykh hovirkakh, [v:] Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filolohichna, vip. 68], Львів, с. 240–249.
  6. Хібеба Н. (2018b), Обрядова функція весільного печива та його мовна проекція в бойківських говірках, [в:] Діалектологічні студії. 11. Слово – словник – корпус, відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей [Khibeba N., Obriadova funktsiia vesilnoho pechyva ta ioho movna proektsiia v boikivskikh hovirkakh, [v:] Dalektolohichni studii. 11. Slovo – slovnyk – korpus, red. P. Hrytsenko, N. Khobzei], Львів, с. 152–166.