Текстове представлення українських переселенських говірок Башкортостану: емпірична база й теоретичне осмислення

Main Article Content

Марина Ткачук

Abstrakt

Статтю присвячено характеристиці корпусу фонозаписів переселенських українських говірок с. Золотоношка Стерлітамакського району та с. Степанівка Аургазинського району Республіки Башкортостан (РФ), які зберігаються в Інституті української мови НАН України і на підставі яких створюється зібрання транскрибованих діалектних текстів як емпірична база діалектологічних досліджень. Схарактеризовано їхню діалектну основу, напрямки переселення людності, тематичне розмаїття наративів, що входять у таку текстову базу. Увагу приділено характеристиці соціокомунікативних умов в українських громадах у Башкортостані та особливостям експлорації носіїв говірок. Описано деякі риси цих говірок на фонетичному, морфологічному та лексичному рівнях.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ткачук, М. (2018). Текстове представлення українських переселенських говірок Башкортостану: емпірична база й теоретичне осмислення. Gwary Dziś, 10, 49-57. https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.5
Dział
Artykuły i rozprawy

Bibliografia

 1. АУМ, Атлас української мови: в 3 т., т. 1: Полісся, Наддніпрянщина і суміжні землі, Київ, 1984; т. 3: Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я та суміжні землі [ Atlas ukrainskoi movy: v 3 t., T. 1: Polissia, Naddniprianshchyna i sumizhni zemli, Kyiv, 1984; T. 3: Slobozhanshchyna, Donechchyna, Nizhnia Naddniprianshchyna, Prychornomor’ia ta sumizhni zemli], Київ 2001.
 2. Баранникова Л.И. (1975), Говоры территорий позднего заселения и проблема их классификации, „Вопросы языкознания” [Barannikova L.I., Govory territorij pozdnego zaselenija i problema ikh klassifikacii, „Voprosy jazykoznanija”], № 2, с. 22–31.
 3. Гриценко П.Ю. (2011), Уфімський період в історії інститутів гуманітарного профілю НАН України, „Вісник НАН України” [Hrytsenko P.Yu., Ufimskyj period v istorii instytutiv humanitarnoho profiliiu NAN Ukrainy, “Vesnyk NAN Ukrainy”], № 12, с. 87–93.
 4. Гриценко П.Ю. (2015), Феномен диалектного явления: онтология и гносеология, [в:] Исследования по славянской диалектологии. т. 17: Судьба славянских диалектов и перспективы славянской диалектологии в ХХI веке [Gricenko P.Ju., Fenomen dialektnogo javlenija: ontologija i gnoseologija, [v:] Issledovanija po slavjanskoj dialektologii, t. 17. Sud’ba slavjanskikh dialektov i perspektivy slavjanskoj dialektologii v XX veke], Москва, с. 9–59.
 5. ДТ, Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій, відп. ред. П.Ю. Гриценко [Dialekty v sinkhronii ta diakhronii: tekst yak dzherelo lingvistychnykh studii, vidp. red. P.Yu. Hrytsenko], Київ 2015.
 6. Пилипак М. (2016), Традиційна культура українців Республіки Башкортостан (за матеріалами експедицій 2016 р.) [Pilipak M. (2016), Tradytsiina kultura ukraintsiv Respubliky Bashkortostan (za materialamy ekspedytsii 2016 r.)], режим доступу: http://теплик-лайф.рф/news/tradicijna_kultura_ukrajinciv_respubliki_bashkortostan_za_materialami_ekspedicij_2016_r/2017-05-31-708, 10.02.2019.
 7. Ткачук М.М. (2015), Метатекст редуктивної говірки, [в:] Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій [Tkachuk M.M., Metatekst reduktyv + noi hovirky, [v:] Dialekty v sinkhronii ta diakhronii: tekst yak dzherelo lingvistychnykh studii], Київ, с. 388–397.
 8. Ткачук М.М. (2018), Переселенська говірка с. Золотоношка в полідіалектному та полікультурному середовищі (фонетичні особливості), „Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету”, вип. 38, cерія „Філологічні науки”, с. 32–38 [Tkachuk M.M., Pereselenska hovirka s. Zolotonoshka v polidialektalnomu ta polikulturnomy seredovishchi (fonetyczni osoblyvosti), „Naukovyi visnyk Izmailskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu”, vyp. 38, seriia “Filolohichni nauki”, s. 32-38].
 9. УДФ, Український діалектний фонофонд, yпоряд. П.Ю. Гриценко, О.А.Малахівська, М.В. Поістогова [Ukrainskyi dialektnyi fonofond, uporjad. P.Yu. Hrytsenko, O.A. Malakhivska, M.V. Poistohova], Київ 2004.
 10. УСД, Українці. Східна діаспора. Атлас [ Ukraintsi. Skhidna diaspora. Atlas], Київ 1992.
 11. Черниенко Д.А., Пилипак М.А. (2012), Села Казанка и украинцы Альшеевского района, К 120-летию села Казанка, 30-летию народного украинского фольклорного ансамбля «Чаровницы» [Chernienko D.A., Pilipak M.A., Selo Kazanka i ukraincy Al’sheevskogo rajona. K 120-letiju sela Kasanka, 30-letiju narodnogo ukrainskogo fol’klornogo ansambla „Charovnicy”], Уфа.
 12. ЧНБ, Численность населения по населенным пунктам Республики Башкортостан по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: статистический бюллетень, [Chislennost’ naselenija po naselennym punktam Respubliki Bashkortostan po dannym Vserossijjskojj perepisi naselenija 2010 goda: statisticheskijj bjuleten’], Уфа 2012.