Текстове представлення українських переселенських говірок Башкортостану: емпірична база й теоретичне осмислення
PDF

Słowa kluczowe

переселенські говірки
українські діалекти
текстотека
емпірична база діалектологічних досліджень

Jak cytować

Ткачук, М. (2018). Текстове представлення українських переселенських говірок Башкортостану: емпірична база й теоретичне осмислення. Gwary Dziś, 10, 49–57. https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.5

Abstrakt

Статтю присвячено характеристиці корпусу фонозаписів переселенських українських говірок с. Золотоношка Стерлітамакського району та с. Степанівка Аургазинського району Республіки Башкортостан (РФ), які зберігаються в Інституті української мови НАН України і на підставі яких створюється зібрання транскрибованих діалектних текстів як емпірична база діалектологічних досліджень. Схарактеризовано їхню діалектну основу, напрямки переселення людності, тематичне розмаїття наративів, що входять у таку текстову базу. Увагу приділено характеристиці соціокомунікативних умов в українських громадах у Башкортостані та особливостям експлорації носіїв говірок. Описано деякі риси цих говірок на фонетичному, морфологічному та лексичному рівнях.

https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.5
PDF

Bibliografia

АУМ, Атлас української мови: в 3 т., т. 1: Полісся, Наддніпрянщина і суміжні землі, Київ, 1984; т. 3: Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я та суміжні землі [ Atlas ukrainskoi movy: v 3 t., T. 1: Polissia, Naddniprianshchyna i sumizhni zemli, Kyiv, 1984; T. 3: Slobozhanshchyna, Donechchyna, Nizhnia Naddniprianshchyna, Prychornomor’ia ta sumizhni zemli], Київ 2001.

Баранникова Л.И. (1975), Говоры территорий позднего заселения и проблема их классификации, „Вопросы языкознания” [Barannikova L.I., Govory territorij pozdnego zaselenija i problema ikh klassifikacii, „Voprosy jazykoznanija”], № 2, с. 22–31.

Гриценко П.Ю. (2011), Уфімський період в історії інститутів гуманітарного профілю НАН України, „Вісник НАН України” [Hrytsenko P.Yu., Ufimskyj period v istorii instytutiv humanitarnoho profiliiu NAN Ukrainy, “Vesnyk NAN Ukrainy”], № 12, с. 87–93.

Гриценко П.Ю. (2015), Феномен диалектного явления: онтология и гносеология, [в:] Исследования по славянской диалектологии. т. 17: Судьба славянских диалектов и перспективы славянской диалектологии в ХХI веке [Gricenko P.Ju., Fenomen dialektnogo javlenija: ontologija i gnoseologija, [v:] Issledovanija po slavjanskoj dialektologii, t. 17. Sud’ba slavjanskikh dialektov i perspektivy slavjanskoj dialektologii v XX veke], Москва, с. 9–59.

ДТ, Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій, відп. ред. П.Ю. Гриценко [Dialekty v sinkhronii ta diakhronii: tekst yak dzherelo lingvistychnykh studii, vidp. red. P.Yu. Hrytsenko], Київ 2015.

Пилипак М. (2016), Традиційна культура українців Республіки Башкортостан (за матеріалами експедицій 2016 р.) [Pilipak M. (2016), Tradytsiina kultura ukraintsiv Respubliky Bashkortostan (za materialamy ekspedytsii 2016 r.)], режим доступу: http://теплик-лайф.рф/news/tradicijna_kultura_ukrajinciv_respubliki_bashkortostan_za_materialami_ekspedicij_2016_r/2017-05-31-708, 10.02.2019.

Ткачук М.М. (2015), Метатекст редуктивної говірки, [в:] Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій [Tkachuk M.M., Metatekst reduktyv + noi hovirky, [v:] Dialekty v sinkhronii ta diakhronii: tekst yak dzherelo lingvistychnykh studii], Київ, с. 388–397.

Ткачук М.М. (2018), Переселенська говірка с. Золотоношка в полідіалектному та полікультурному середовищі (фонетичні особливості), „Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету”, вип. 38, cерія „Філологічні науки”, с. 32–38 [Tkachuk M.M., Pereselenska hovirka s. Zolotonoshka v polidialektalnomu ta polikulturnomy seredovishchi (fonetyczni osoblyvosti), „Naukovyi visnyk Izmailskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu”, vyp. 38, seriia “Filolohichni nauki”, s. 32-38].

УДФ, Український діалектний фонофонд, yпоряд. П.Ю. Гриценко, О.А.Малахівська, М.В. Поістогова [Ukrainskyi dialektnyi fonofond, uporjad. P.Yu. Hrytsenko, O.A. Malakhivska, M.V. Poistohova], Київ 2004.

УСД, Українці. Східна діаспора. Атлас [ Ukraintsi. Skhidna diaspora. Atlas], Київ 1992.

Черниенко Д.А., Пилипак М.А. (2012), Села Казанка и украинцы Альшеевского района, К 120-летию села Казанка, 30-летию народного украинского фольклорного ансамбля «Чаровницы» [Chernienko D.A., Pilipak M.A., Selo Kazanka i ukraincy Al’sheevskogo rajona. K 120-letiju sela Kasanka, 30-letiju narodnogo ukrainskogo fol’klornogo ansambla „Charovnicy”], Уфа.

ЧНБ, Численность населения по населенным пунктам Республики Башкортостан по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: статистический бюллетень, [Chislennost’ naselenija po naselennym punktam Respubliki Bashkortostan po dannym Vserossijjskojj perepisi naselenija 2010 goda: statisticheskijj bjuleten’], Уфа 2012.