Семантична опозиція „верх” – „низ”: прислівники в говорах української мови (епідигматичний аспект)

Main Article Content

Тетяна Ястремська

Abstrakt

У статті запропоновано аналіз семантичних та мотиваційних особливостей прислівників, які репрезентують семантичну опозицію „верх” – „низ”.Мета дослідження – сформувати узагальнену семантичну структуру дериватів відповідно до семантичних субкомплексів базових слів, виявити епідигматичні особливості дериватів. Основну увагу зосереджено на таких основних моментах, як: кореляція семантичної структури базових слів та дериватів-прислівників, семантичні особливості обставинних (простору – географічного та соціального – та часу) та означальних (способу дії, міри та ступеня), а також функції мовця у формуванні семантики аналізованих прислівників.Джерелами дослідження слугували записи українського говіркового мовлення, діалектні словники та картотеки, тексти, етнографічні й діалектні матеріали від ХІХ ст. і дотепер.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ястремська, Т. (2018). Семантична опозиція „верх” – „низ”: прислівники в говорах української мови (епідигматичний аспект). Gwary Dziś, 10, 59-77. https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.6
Dział
Artykuły i rozprawy

Bibliografia

 1. Апресян Ю. (1966), Идеи и методы современной структурной лингвистики [Apresjan Ju., Idei i metody sovremennoj strukturnoj lingvistiki], Москва.
 2. Апресян Ю. (1997), Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира, „Семиотика и информатика”, [Apresjan Ju., Dejiksis v leksike i grammatike i naivnaja model’ mira, „Semiotika i informatika”], вып. 35, с. 272–298.
 3. Арк С, Аркушин Г. (2016), Словник західнополіських говірок [Arkushyn H., Slovnyk zakhidnopoliskykh hovirok], Луцьк.
 4. БГ С, Словник буковинських говірок, ред. Н. Гуйванюк [Slovnyk bukovynskykh hovirok, red. N. Huivaniuk], Чернівці 2005.
 5. БГ Т, Буковинські говірки: хрестоматія діалектних текстів, ред. Н. Гуйванюк [Bukovynski hovirky: Khrestomatiia dialektnykh tekstiv, red. N. Huivaniuk], Чернівці 2006.
 6. Верхр Б, Верхратський І. (1912), Говір батюків, „Збірник фільолоґічної секції НТШ” [Verkhratskii I., Hovir batjukiv, „Zbirnyk filolohichnoi sektsii NTSh”], т. ХV.
 7. Верхр ЗнД, Верхратський І. (1899), Знадоби до пізнаня угорско-руских говорів, [Verkhratskii I., Znadoby do piznaniia uhorsko-ruskykh hovoriv], ч. ІІ: Говори з наголосом движимим, „Записки Наукового товариства імени Шевченка” [Hovory z naholosom dvizhymym, „Zapysy Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka”], т. XX, с. 127–200.
 8. Верхр ЗнС, Верхратський І. (1901–1902), Знадоби для пізнаня угорско-руских говорів. Говори з наголосом сталим, „Записки Наукового товариства імени Шевченка” [Verkhratskii I., Znadoby do piznaniia uhorsko-ruskykh hovoriv. Hovory z nagolosom stalym. „Zapysy Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka”], т. ХL, ХLІI–ХLV.
 9. Верхр Л, Верхратський І. (1902), Про говір галицких лемків, „Збірник фільолоґічної секциї НТШ” [Verkhratskii I., Pro hovir halitskikh lemkiv, „Zbirnyk filolohichnoi sektsii NTSh”], т. V.
 10. Гк, Калєндар гуцулский на рік 1935 [ Kaliendar hutsulskyi na rik 1935], Накладом т-ва приятелів Гуцулшіни.
 11. Гнатюк, Гнатюк В. (1908), Весїлє в Керестурі (бач-бодроґської столиці, в полудневій Угорщинї) [Hnatiuk V., Vesilie v Kerestyri [bach-bodrotskoi stolitsi, v poludnievii Uhorshchyni]], [в:] Матеріяли до українсько-руської етнольоґії, [Materiialy do ukrainskoruskoi etnologii] т. І., ч. ІІ, Львів, с. 30–78.
 12. Гол., Головацкий Я. (1982), Материалы для словаря малорусского наречия, „Науковий збірник Музею української культури у Свиднику” [Holovatskii Ya., Materyaly dliia slovaria malorysskoho narechia, „Naukovyi zbirnyk Muzeiu ukrainskoi kultury u Svydnyku”], т. 10, с. 311–612.
 13. Голуб., Весїлє в селї Ілинцях, Снятинського пов[іту] (1914 р.), запис. О. Голубовичева [Vesile v seli Ilyntsiakh, Sniatynskoho pov[itu] [1914 r.], zapys. O. Holubovicheva], [в:] Матеріяли до української етнольогії [Materialy do ukrainskoi etnologii], т. ХІХ–ХХ, Львів, 1919, с. 177–193.
 14. Гоц., Гоцкий Й. (1895–1903), Бойковский словарец (слова, употребляемые бойками в селе Ясене в наиближшей окресности села Перегинска в Стрийских горах, „Временник Ставропигийского института” [Gockij J., Bojkovskij slovarec [slova, upotrebljaemye bojkami v sele Jasene v najblizhshej okresnosti sela Pereginska v Strijskikh gorakh, „Vremennik Stavropigijskogo instituta”].
 15. Гр., Словарь української мови, ред. Б. Грінченко [Slovar ukrainskoi movy, red. B. Hrinchenko], Kyiv, 1907–1909.
 16. Гриценко П. (1990), Ареальне варіювання лексики, (Hrycenko P., Arealne varirovannia leksyky), Київ.
 17. ЗА, записи авторки статті [zapysy avtorki statti].
 18. Зубр., Зубрицький М. (1905), Годівля, купно і продаж овець у Мшанци старосамбірського повіту [Zubrytskyi M., Hodivlia, kupno i prodazh oviets u Mshantsy starosambirskoho povitu], [в:] Материяли до української етнольоґії, ред. Хв. Вовк, [Materialy do ukrainskoi etnologii, red. Khv. Vovk] т. 6, Львів, с. 1–40.
 19. Ільк., Галицкіи приповѣдки и загадки, зôбраніи Григорим Илькевичом [Halytskiy prypov’dky i zagadki, zobraniy Hrigorym Ilkevichom], Відень, 1841.
 20. КГ, Картотека Словника говірок Закарпатської обл. М.А. Грицака [Kartoteka Slovnyka hovirok Zakarpatskoi obl. M. A. Hrytsaka], (зберігається в Інституті української мови НАН України [Київ]).
 21. Кміт, Кміт Ю. (1934–1939), Словник бойківського говору, „Літопис Бойківщини”, [Kmit Yu., Slovnyk bojkivskoho hovoru, „Litopys Bojkivshchny”], ч. ІІІ–XІ.
 22. Кол., Мельодії українських народнїх дум, cписав і зредаг. Ф. Колесса [Melodii ukrainskykh narodnikh dum, spysav i zredah. F.Kolessa], Львів, 1910, с. 1–178.
 23. Корз., Корзонюк М. (1987), Матеріали до словника західно-волинських говірок [Korzoniuk M., Materialy do slovnyka zakhidno-bolinskykh hovirok], [в:] Українська діалектна лексика [Ukrainska dialektna leksyka], Київ, с. 62–267.
 24. КСГГ, Картотека Словника гуцульських говірок [Kartoteka slovnyka hutsulskykh hovirok] (зберігається в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ [Львів]).
 25. Макс., Максимчук І. (1935), Домашня й кухонна посудина в Старім Самборі, „Літопис Бойківщини” [Maksymchuk I., Domashnia i kukhonna posudyna v Starim Sambori, „Litopys Boikivshchyny”], т. ІХр.
 26. Матіїв, Матіїв М. (2013), Словник говірок Центральної Бойківщини [Matiiv M., Slovnyk hovirok Tsentralnoi Boikivshchyny], Київ – Сімферополь.
 27. Надсяння, Надсяння: Традиційна культура і побут (етнолінгвістичні матеріали), укл. М. Глушко, Л. Хомчак [Nadsiannia: Tradyciina kultura i pobut [etnolinhvistichni materialy], ukl. M. Hlushko, L. Khomchak), Львів, 2017.
 28. Ном., Номис М. (1864), Українські приказки, прислів’я, і таке інше [Nomys M., Ukrainski prykazky, prysliv’ia, i take insze], Санкт-Петербург.
 29. Он., Онишкевич М. (1984), Словник бойківських говірок, [Onyshkevych M., Slovnyk boikivskykh hovirok], т. 1–2, Київ.
 30. Онищук М, Онищук А. (1909), Матеріяли до гуцульської демонольоґії. Записані у Зеленици, надвірнянського повіта, 1907–1908 [Onyshchuk M., Materiialy do hutsulskoi demonologii. Zapysani u Zelenitsy, nadvirnianskoho povita, 1907-1908] [в:] Матеріяли до української етнольоґії [Materiialy do ukrainskoi etnologii], т. ХІ, Львів, с. 1–139.
 31. ПЗН Т, Говірки південно-західного наріччя української мови. Збірник текстів, упор. Н. Глібчук [Hovirky pivdenno-zakhidnoho narichchia. Zbirnyk tekstiv, upor. N. Hlibchuk], Львів, 2000.
 32. ПЗН Т2, Українські говірки південно-західного наріччя. Тексти, упор. Н. Глібчук [Ukrainski hovirky pivdenno-zakhidnoho narichchia. Teksty, upor. N. Hlibchuk], Львів, 2005.
 33. Пиртей, Пиртей П. (1986), Словник лемківської говірки (Pyrtei P., Slovnyk lemkivskoi hovirky), Івано-Франківськ.
 34. Русов, Русов М. (1905), Вироби з дерева у с. Грунї у Полтавщині [Rusov M., Vyroby z dereva y s. Hryni y Poltavshchyni], [в:] Материяли до української етнольоґії, ред. Хв. Вовк [Materialy do ukrainskoi etnologii, red. Khv. Vovk], т. VІ, Львів, с. 60–73.
 35. Сокирниця, Сабадош І. (2008), Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району [Sabadosh I., Slovnyk zakarpatskoi hovirky sela Sokirnytsia Khustskoho raionu], Ужгород.
 36. СУМ, Словник української мови, ред. І. Білодід та ін.[Slovnyk ukrainskoi movy, red. I. Bilodid ta in.], т. І–ХІ, Київ, 1970–1981.
 37. СУМ20, Тлумачний словник української мови: в 20-ти томах [Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: v 20-ti tomach], електронна версія Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, http://test.ulif.org.ua, 15.02.2019.
 38. УЗГ Т, Українські закарпатські говірки. Тексти, ред. О. Миголинець, О. Пискач [Ukrainski zakarpatski hovirky. Teksty, red. O. Myholynets, O. Pyskach], Ужгород, 2004.
 39. Франко, Галицько-руські народні приповідки. Зібрав, упорядкував і пояснив др Іван Франко, [Halitsko-ruski narodni pripovidky. Zibrav, uporiadkouvav i poiasnyv dr Ivan Franko], т. 1–3, [в:] Етнографічний збірник [Etnohrafichnyi zbirnyk], т. 10, 16, 23–24, 27–28, Львів, 1901–1910.
 40. Шух., Шухевич В. (1899–1908), Гуцульщина [Shukhevych V., Hutsulshchyna], ч. I–V, Львів.
 41. Ястремська Т. (2017), Семантична опозиція горі – долі в говірках південно-західного наріччя української мови, [Yastremska T., Semantychnaopozitsia hori – doli v hovirkakh pivdenno-zakhidnoho narichchia ukrainskoi movy], „Gwary Dziś”, т. 9, c. 159–174.
 42. Ястремська Т. (2018a), Прислівники місця в говорах української мови: статична локалізація, „Лінгвістика”, [Yastremska T., Pryslivnyky mistsia v hovorakh ukrainskoi movy: statychna lokalizatsiia, „Lingvistyka”], №1 (38), с. 70–84.
 43. Ястремська Т. (2018b), Система дериватів у контексті лексикографії [Yastremska T., Systema deryvativ u konteksti leksykografii], [в:] ІХ Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство, гол. ред. Г. Скрипник [IX Mizhnarodnyi konhres ukrainistiv. Movoznavstvo, hol. red. H. Skrypnyk], Київ, с. 588–599.
 44. Ястремська Т. (2018c), Епідигматичний діалектний словник: ідея, концепція, засади [Yastremska T., Epidyhmatychnyi dialektnyj slovnyk: ideia, kontseptsia, zasady], [в:] Діалектологічні студії [Dalektolohichni studii], т. 11: Слово – словник – корпус, відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей [Slovo – slovnyk – korpus vidp. red. P. Hrytsenko, N. Khobzei], Львів, с. 273–301.
 45. Ястремська Т. (2019a), Семантична опозиція „верх” – „низ”: прислівники в говорах української мови (формально-структурний аспект), [Yastremska T., Semantychna opozitsia „verkh” – „niz”: pryslivnyky b hovorakh ukrainskoi movy [formalno-strukturnyi aspekt]], [в:] Język w regionie – region w języku, т. І, Poznań [у друці].
 46. Ястремська Т. (2019b), Локативні прислівники в говірках української мови: лексикографічне моделювання [Yastremska T., Lokatyvni pryslivnyky v hovirkakh ukrainskoi movy: leksykohrafichne modelovannia], [в:] 90. urodziny Prof. Janusza Siatkowskiego, Warszawa [у друці].