Символ – значення – словник: шляхи інтерпретації
PDF

Słowa kluczowe

символ
культурний контекст
семантика
реципієнт

Jak cytować

Сімович, О. (2018). Символ – значення – словник: шляхи інтерпретації. Gwary Dziś, 10, 111–125. https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.9

Abstrakt

Вербальний символ – це багатопланова відкрита семантична структура, що має здатність в одному контексті виявляти кілька символічних значень одночасно. Проблеми лексикографічної фіксації та, відповідно, визначення семантики символу зумовлена його складною внутрішньою природою, неоднозначністю тлумачення, залежністю інтерпретації від індивідуального прочитання тексту та символу в ньому. Кожне нове прочитання навіть того самого чи іншого тексту викликатиме нові асоціації та нову інтерпретацію, залучатиме до цього процесу інші тексти й символи. Дослідження присвячено проблемам лексикографічної фіксації традиційних вербальних символів. Найбільше можливостей мають словники обрядової лексики, у яких за описом слова часто прихований символічний зміст.

https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.9
PDF

Bibliografia

Алексеев А.В. (2016), Символическое значение слова в етимологии русского язика, „Вестник Брянского госуниверситета” [Alekseev A. V., Simbolicheskoe znachenie slova v etimologii russkogo jazyka, „Vestnik Brianskogo gosuniversiteta”), №3, с. 107–112.

Арк., Аркушин Г. (2000), Словник західнополіських говірoк, [Arkushyn H., Slovnyk zakhidnopoliskykh hovirok], т.1-2, Lutsk.

Арутюнова Н. (1988), Референция и проблемы текстообразования. Сборник научных трудов [Arutiunova N., Referencija i problemy tekstoobrazovanija. Sbornik nauchnykh trudov), Москва.

Берез., Березовська Г. (2010), Словник назв одягу та взуття у східноподільських говірках [Berezovska H., Slovnyk nazv obiahu ta vzyttia u skhidnopodilskikh hovirkakh], Умань.

Войтович В. (2014), Українська міфологія. Енциклопедія народних вірувань [Voitovych V., Ukrainska mifolohiia. Entsyklopediia narodnykh vipuvan’], Київ.

ГГ, Гуцульські говірки: короткий словник, відп. ред. Я. Закревська [Hutsulski hovirky: korotkyi slovnyk, vidp. red. Ya. Zakrevska], Львів, 1997.

Гол., Головацький Я. (1863–1878), Народныя пѣсни Галицкой и Угорской Руси, [Golovackij Ja., Narodnyia pysni Galickoi i Ugorskoi Rusi], Москва.

Грінч., Словарь української мови, ред. Б. Грінченка [Slovar’ ukrainskoi movy, red. B. Hrinchenka], т. 1–4, Київ, 1907–1909.

ГС, Хобзей Н., Ястремська Т., Сімович О., Дидик-Меуш Г. (2013), Гуцульські світи. Лексикон, [Khobzei N., Yastremska T., Simovich O., Dydyk-Meush H., Hutsulski svity. Leksykon], Львів.

Де-Воллан, Де-Воллан Г.А. (1885), Угро-Русскія народныя пѣсни [De-Vollan G.A., Ugro-Russkiia narodnyia pysni], С.-Петербургъ.

ЕССКУ, Енциклопедичний словник символів культури України, ред. В. Коцур, О. Потапенко, В. Куйбіда [Entsyklopedychnyi slovnyk symboliv kultury Ukrainy, red. V. Kotsur, O. Potapienko, V. Kuibida], Корсунь-Шевченківський, 2015.

ЗА, записи авторки статті [zapysy avtorki statti].

Керлот Х. (1994), Словарь символов [Kerlot Kh., Slovar’ simbolov]), Москва.

Кміт, Кміт Ю. (1934–1939), Словник бойківського говору, „Літопис Бойківщини”, [Kmit Yu., Slovnyk boikivskoho hovoru, “Litopys Boikivshchyny”], ч. ІІІ–ХІ, Самбір.

Кожолянко О. (2014), Календарні свята та обряди українців Буковини. Семантика і символіка [Kozholianko O, Kalendarni sviata ta obriady ukraintsiv Bukovyny. Semantyka i symbolika],Чернівці.

Кол., Коломийки ( Kolomyik), Київ, 1969.

Копалинский В. (2002), Словарь символов [Kopalinski V., Slovar’ simbolov], Калининград.

КСГГ, Картотека Словника гуцульських говірок [Kartoteka slovnyka hutsulskykh hovirok], зберігається в Інституті українознавства ім. І. Крипʼякевича НАН України, Львів.

Магр., Магрицька І. (2003), Словник весільної лексики українських східнослобожанських говірок (Луганська область) [Mahrytska I, Slovnyk vesilnoi leksyky ukrainskykh skhidnoslobozhanskikh hovirok [Luhanska oblast’]], Луганськ.

Мамардашвили М. К., Пятигорский A. M. (1997), Символ и сознание [Mamardashvili M. K., Piatigorskii A.M., Simbol i znacheniie], Москва.

Матіїв, Матіїв М. (2013), Словник говірок центральної Бойківщини [Matiiv M., Slovnyk hovirok tsentralnoi Boikivshchyny], Київ – Сімферополь.

Медведева А.В. (2008), Символическое значение слова [Medvedeva A.V., Symbolicheskoe znachenye slota], Воронеж.

Он., Онишкевич (1984), Словник бойківських говірок [Onyshkevych M., Slovnyk boikivskykh hovirok], т. 1–2, Київ.

Фр., Галицько-руські народні приповідки. Зібрав, упорядкував і пояснив др. Іван Франко [Halitsko-ruski narodni pripovidky. Zibrav, uporiadkouvav i poiasnyv dr. Ivan Franko], т. І–ІІІ, Львів, 2006.

СБГ, Словник буковинських говірок, заг. ред. Н.В. Гуйванюк [Slovnyk bukovynskykh hovirok, zag. red. H.V. Huivaniuk], Чернівці, 2005.

СВС 2003, Сімович О. (2003), Словник вербальних символів: вода (Simovych O., Slovnyk verbalnykh symboliv: voda), [в:] Діалектологічні студії [Dalektolohichni studii], 2: Мова і культура, відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей [Mova i kultura, vidp. red. P. Hrytsenko, N. Khobzei], Львів, с. 272–289.

СВС 2005, Сімович О. (2005), Словник вербальних символів: калина [Simovych O., Slovnyk verbalnykh symboliv: kalyna], [в:] Діалектологічні студії [Dalektolohichni studii], 5: Фонетика, морфологія, словотвір, відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей [Fonetyka, morfolohiia, slovotvir, vidp. red. P. Hrytsenko, N. Khobzei], Львів, с. 287–297.

СВС 2006, Сімович О. (2006), Словник вербальних символів: вінок [Simovych O., Slovnyk verbalnykh symboliv: vi nok], [в:] Діалектологічні студії [Dalektolohichni studii]. 6: Лінгвістичний атлас – від створення до інтерпретації, відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей [Linhvistychny atlas – vid stvorennia do interpretatsii, vidp. red. P. Hrytsenko, N. Khobzei], Львів, с. 311–317.

СВС 2009, Сімович О. (2009), Словник вербальних символів: хліб [Simovych O., Slovnyk verbalnykh symboliv: kolib] [в:] Діалектологічні студії [Dalektolohichni studii], 8: Говори південно-західного наріччя, відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей [Hovory pivdennozakhidnoho narichchia, vidp. red. P. Hrytsenko, N. Khobzei], Львів, с. 256–273.

СГРЯ, Астаф’єва М., Воронич Г. Словник гуцульських говірок Річки та Яворова, [Astraf’ieva M., Voronych H, Slovnyk hutsulskykh hovirok Richki ta Yavorova], т. 1, Івано-Франківськ, 2014.

Сімович О. (2000), Знак, образ, ритуал, символ: проблеми семантики [Simovych O., Znak, obraz, rytual, symbol: problema semantyky], [в:] Знак. Символ. Образ, Матеріали Міжвузівського науково-практичного семінару з проблем сучасної семіотики [Znak. Symbol. Obraz, Materialy Mizhvuzivskoho naukovo-praktychnoho seminaru z problem suchasnoi semiotyky], вип. 5, Черкаси, c. 10–17.

Сімович О. (2012), Архетип „вогонь” у гуцульському мовному просторі, „Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія” [Simovych O., Arkhetyp „vohon’” u hutsulskomu movnomu Prostowi, „Visnyk Prikarpatskoho universyteta. Seriia: Folologiia”], вип. 32–33, с. 292–297.

СУМ, Словник української мови [ Slovnyk ukrainskoi movy], т. І–ХІ, Київ, 1970–1980.

Тараканова Д.А. (2012), Символический компонент значения деалектного слова: на материале говоров Среднего Приобья, автореф. дис. канд. филол. наук [Tarakanova D.A., Simbolicheskii komponent znacheniia dealektalnogo slova: na materiale govorov Sredniego Priobia, avtoref. dis. kand. filol. Nauk], Томск.

Хібеба Н. (2005), Весільна лексика бойківського говору: матеріали до Словника [Khibeba N., Vesilna leksyka boikivskoho hovoru: materialy do Slovnyka], [в:] Діалектологічні студії [Dalektolohichni studii], 5: Фонетика, морфологія, словотвір, відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей [Fonetyka, morfolohiia, slovotvir, vidp. red. P. Hrytsenko, N. Khobzei], Львів, с. 299–308

Хібеба Н. (2014), Словник весільної лексики бойківських говірок: способи тлумачення назв [Khibeba N., Slovnyk vesilnoi leksyky boikivskykh hovirok: sposoby tlumachennia nazw], [в:] Тенденції розвитку української лексики та граматики, ред. І. Кононенко, І. Митнік, С. Романюк [Tendentsii rozvytku ukrainskoi leksyky ta gramatyky, red. I. Kononenko, I. Mytnik, S. Romaniuk]), ч. І, Варшава–Івано-Франківськ, с. 134–147.

Хомчак Л. (2009), Матеріали до етнолінгвістичного словника родинної обрядовості Надсяння: родильний обряд [Khomchak L., Materialy do etnolinhvistychnoho slovnyka rodynnoi obriadovosti Nadsiannia: rodylnyi obriad], [в:] Діалектологічні студії [Dalektolohichni studii], 8: Говори південно-західного наріччя, ред. П. Гриценко, Н. Хобзей [Hovory pivdenno-zakhidnoho narichchia, vidp. red. P. Hrytsenko, N. Khobzei], Львів, с. 199–237.

SS, Popławska A., Białek E., Lech D., Słownik symboli, Kraków, 2006.

SSSL, Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1: Kosmos, Lublin, 1999.

Wag., Wagilewicz D.I., Symbolika słowiańska, зберігається у Львівській національній бібліотеці ім. В.Стефаника, відділ рукописів, фонд І. Вагилевича, П. 7, спр. 34.