Діалектний словник як репрезентант явищ матеріальної та духовної культури народу

Main Article Content

Ганна Мартинова

Abstrakt

У статті окреслено специфіку відображення в реєстрі діалектних словників явищ традиційної народної матеріальної й духовної культури. Акцентовано увагу на необхідності ілюструвати реєстрові лексеми мікротекстами зв’язного діалектного мовлення для репрезентації обсягу знань про календарне свято, специфіку тлумачення його змісту, відображення специфічно народного світобачення та особливостей сприйняття дійсності.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Мартинова, Г. (2018). Діалектний словник як репрезентант явищ матеріальної та духовної культури народу. Gwary Dziś, 10, 127-133. https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.10
Dział
Artykuły i rozprawy

Bibliografia

  1. Гг, Гуцульські говірки. Короткий словник, відп. ред. Я. Закревська [Hutsulski hovirky: korotkyi slovnyk, vidp. red. Ya. Zakrevska], Львів 1997.
  2. СУСГ, Словник українських східнослоброжанських говірок, упор. К. Глуховцева, В. Лєснова, І. Ніколаєнко, Т. Терновська, В. Ужченко [Slovnyk ukrainskykh skhidnoslobrozhanskikh hovirok, upor. K. Glukhovtseva, V. Lesnova, I. Nikolaenko, T. Ternovska, V. Uzhchenko], Луганськ 2002.
  3. Сабадош І. (2008), Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району [Sabadosh I., Slovnyk zakarpatskoi hovirky sela Sokirnytsia Khustskoho raionu], Ужгород.
  4. Аркушин Г. (2016), Словник західнополіських говірок [Arkushyn H., Slovnyk zakhidnopoliskykh hovirok], Луцьк .
  5. Хобзей Н., Ястремська Т., Сімович О., Дидик-Меуш Г. (2013) Гуцульські світи. Лексикон [Khobzei N., Yastremska T., Simovich O., Dydyk-Meush H. (2013), Hutsulski svity. Leksykon]. Львів.
  6. Гриценко П.Ю (2005), Відкриваючи словник..., [w]: Словник буковинських говірок, за заг. ред. Н.В. Гуйванюк, Чернівці, с. 3–4 [Hrytsenko P. Yu., Vudkryvaiuchy slovnyk…, [v:] Slovnyk bukovunskykh hovirok, za zah. red. N. V. Huivaniuk].