Ідеографічний словник як форма представлення діалектного матеріалу

Main Article Content

Людмила Віталіївна Рябець

Abstrakt

У статті окреслено етапи становлення ідеографічної діалектної лексикографії в українському мовознавстві, теоретичні аспекти випрацювання методики їх укладання. Наголошено на важливості наукової спадщини професора М.В. Никончука в ділянці створення ідеографічних діалектних словників; його досвід є цінним для дослідників, які прагнуть повно відтворити лексику діалектів. Подано огляд опублікованих праць, виконаних за ідеографічною методикою. Відзначено, що представлення діалектного лексичного матеріалу у формі ідеографічного словника розширює межі традиційного діалектного тлумачного словника і максимально зберігає всю зафіксовану в говірках мовну інформацію.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Рябець, Л. В. (2018). Ідеографічний словник як форма представлення діалектного матеріалу. Gwary Dziś, 10, 135-144. https://doi.org/10.14746/gd.2018.10.11
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

 1. Бережняк В. (1997), Лексика східнополіських гончарів [Berezhniak V., Leksyka skhidnopoliskikh honchariv], [в:] Український діалектологічний збірник: Книга 3. Пам’яті Тетяни Назарової [ Ukrainskyi dialektolohichnyi zbirnyk: Kniha 3. Pamiati Tetiany Nazarovoi], Київ, с. 459–468.
 2. Гороф’янюк І.В. (2012), Ботанічна лексика центральноподільських говірок: Матеріали до Лексичного атласу української мови [Horofianiuk I.V., Botanichna leksyka tsentralnopodilskykh hovirok: Materialy do Leksychnoho atlasu ukrainskoi movy], Вінниця.
 3. Гриценко П.Ю. (2005), Українська діалектна лексика: реальність і опис (деякі аспекти) [Hrytsenko P.Yu., Ukrainska dialektna leksyka: realnist i opys [deiaki aspekty]], [в:] Діалектна лексика: лексикологічний, лексикографічний та лінгвогеографічний аспекти. Матеріали доповідей Міжнародної наукової конференції [Dialektna leksyka: leksykolohichnyi, leksykohrafichnyi ta linhvoheohrafichnyi aspekty. Materialy dopovidi Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii], Глухів, с. 5–33.
 4. Гриценко П.Ю. (2007), Осягнення слова: професор Микола Васильович Никончук [Hrytsenko P.Yu., Osiahnienia slova: profesor Mykola Vesiliovich Nykonchuk], [в] Професор Микола Васильович Никончук: Матеріали до бібліографії вчених, упоряд. і авт. вступ. ст. П.Ю. Гриценко, [Profesor Mykola Vesiliovich Nykonchuk: Materialy do bibliografii vchenykh, uporiad. I avt. vstup. st. P.Yu. Hrytsenko], Київ, с. 3–47.
 5. Демчик І.Л. (2013), Діалектний ідеографічний словник: особливості укладання та побудови [Demchyk I.L., Dialektnyi ideohrafichnyi slovnyk: osoblyvosti ukladannie ta pobudovy], „Science and Education a New Dimension: Philology”, I(2), Issue 11, Nov., c. 51–55.
 6. ИДРБЕ, Идеографски диалектен речник на българския език, гл. ред. В. Радева [Ideografski dialekten rechnik na blgarskiia ezyk, gl. red. V. Radeva], т. 1: А–Д (A–D), София, 2012.
 7. Конобродська В. (1997), Номінація поліського поховального обряду [Konobrodska V., Nominatsiia poliskoho pokhovalnoho obiadu], І, [в:] Український діалектологічний збірник [Ukrainskyi dialektolohichnyi zbirnyk], кн. 3: Пам’яті Тетяни Назарової (Pamiati Tetiany Nazarovoi), Київ, с. 428–458.
 8. Лисенко П.С. (1974), Словник поліських говорів [Lysenko P.S., Slovnyk poliskykh hovoriv], Київ.
 9. Никончук М.В. (1979), Матеріали до Лексичного атласу української мови [Правобережне Полісся) [Nykonchuk M.V., Materialy do Leksychnoho atlasu ukrinskoi movy [Pravoberezhne Polissia]], Київ.
 10. Никончук М.В. (1985), Сільськогосподарська лексика Правобережного Полісся [Nykonchuk M.V., Silskohospodarska leksyka Pravoberezhnoho Polissia] Київ.
 11. Никончук М.В. (1994), Лексичний атлас Правобережного Полісся [Nykonchuk M.V., Leksychnyi atlas Pravoberezhnoho Polissia], Київ.
 12. Никончук М.В., Никончук О.М. (1990a), Будівельна лексика правобережного Полісся в лексико-семантичній системі східнослов’янських мов [Nykonchuk M.V., Nykonchuk O.M., Budivelna leksyka Pravoberezhnoho Polissia v leksyko-semantychnii sistemi skhidnosovianskikh mov], Житомир.
 13. Никончук М.В., Никончук О.М. (1989), Ендемічна лексика Житомирщини (Nykonchuk M.V., Nykonchuk O.M., Endemichna leksyka Zhitomirshchyny), Житомир.
 14. Никончук М.В., Никончук О.М. (1990б), Транспортна лексика правобережного Полісся в системі східнослов’янських мов (Nykonchuk M.V., Nykonchuk O.M., Transportnaia leksyka pravoberezhnoho Polissia v sistemi skhidnosovianskikh mov), Київ.
 15. Програма, Шарпило Б.А., Терновська Т.П. (1973), Програма збирання матеріалів для вивчення лексики металооброблення в українській мові [Sharpilo B.A., Ternovska T.P., Prohrama zbyrannia materialiv dlia vuvchennia leksyku metaloobrablennia v ukrainskii movi], Ворошиловград.
 16. Сабадош І. (2003), Зведений тематичний словник як вид лексикографічної праці ]Sabadosh I., Zvedenyi tematycheskyi slovnyk yak vid leksykohrafichnoi pratsi], [в:] Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем [Volin-Zhytomirshchyna: Istoryko-filolohichnyi zbirnyk z rehionalnych problem], № 10, Житомир, с. 206–211.
 17. Сабадош І.В. (1997), Лісосплавна лексика українських говорів Карпат. Український діалектологічний збірник [Sabadosh I., Lisosplavna leksyka ukrainskykh hovoriv Karpat.
 18. Ukrainskyi dialektolohichnyi zbirnyk], кн. 3: Пам’яті Тетяни Назарової [Pamiati Tetiany Nazarovoi], Київ, с. 343–398.
 19. Сборник, Полесский этнолингвистический сборник [Polesskii etnolingvisticheskii sbornik], Москва, 1983.
 20. Селіванова О. (2006), Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія [Selivanova O., Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediia], Полтава.
 21. Середницька А. (2007), Ідеографічні словники та перспективи їхнього використання (на матеріалі ідеографічного словника дієслів переміщення сучасної української мови) [Serednitska A., Ideohrafichni slovnyki ta perspektyvy ikhnoho vykoristannia [na materiali ideohrafichnoho slovnyka dieslivperemishchennia suchasnoi ukrainskoi movy]], [в:] Теорія і практика викладання української мови як іноземної [Teoria i praktyka vikladannia ykrainskoi movy yak inozemnoi], вип. 2, с. 266–271.
 22. Сніжко Н. (2016), Українська ідеографія: історія, сучасний стан та перспективи, „Українська мова” [Snizhko N., Ukrainska ideohrafiia: istoriia, suchasnyi stan ta perspektyvy, „Ukrainska mova”] № 3, с. 28–43.
 23. Терновська Т. (1997), Ковальська лексика українських говорів [Ternovska T., Kovalska leksyka ukraińskich hovoriv], [в:] Український діалектологічний збірник [ Ukrainskyi dialektolohichnyi zbirnyk), Книга 3. Пам’яті Тетяни Назарової (Pamiati Tetiany Nazarovoi], Київ, с. 399–427.
 24. Толстая С.М. (2013), [Рец.:] Идеографски диалектен речник на българския език, гл. ред. В. Радева, т. 1: А–Д. София: Български бестселър – Национален музей на българската книга и полиграфия, 2012, 1055 с. [Tolstaia S.M., [Rets.] Ideografski dialekten rechnik na blgarskiia ezyk, gl. red. V. Radeva, t. I: A-D, Sofia: Blgarski bestsel’r – Natsionalen muzei na blgarskata kniga i poligrafiia, 1055 s.], „Rocznik Slawistyczny”, t. LXII, c. 197–205.
 25. Толстая С.М. (1982), Об одном опыте ареального исследования полесской лексики [Tolstaia S.M., Ob odnom opyte arealnego issledovanija polesskoi leksiki], [в:] Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1980 ] Obshcheslavianskii lingvisticheskii atlas. Materialy i issledovanija. 1980], Москва, с. 350–360.
 26. УСС, Пещак М.М., Клименко Н.Ф., Карпиловская Е.А., Украинский семантический словарь. Проспект [ Peshchak M.M., Klymenko N.F., Karpilovskaia E.A., Ukrainskyi semantycheskyi slovar. Prospekt], Киев, 1990.
 27. Studia, Studia nad dialektologią ukraińską i polską (z materiałów b. Katedry języków ruskich UJ), opracował i przygotował do druku M. Karaś, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze” 1975, z. 44.