Сполучуваність у межах ад’єктивно-субстантивного комплексу: матеріали пам’яток XVI–XVIII ст. і записи автора із Наддністрянщини

Main Article Content

Ганна Дидик-Меуш

Abstrakt

Стаття присвячена аналізу ад’єктивно-субстантивних словосполучень перехідного типу в українських текстах XVI–XVIII століть. На шкалі комбінаторної семантики ці слвоосполучення розміщуються між вільними словосполученнями та ідіомами. Обов’язково слід вивчити АСС перехідного типу. Під час опису системних зв’язків у мові важливо визначити не лише стабільність системи, чіткість та ясність системи, а також суперечності, невідповідності та неоднозначності явищ. Складені АСС можна розділити на дві групи: композиційні та декомпозиційні. Композиційну групу можна далі поділити на композиційно вільні vs мовно невільні словосполучення та на композиційно невільні vs мовно вільні словосполучення. Останні поділяються на номінаційні, етикетні, кліше, традиційні епітети та стереотипні.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Дидик-Меуш, Г. (2019). Сполучуваність у межах ад’єктивно-субстантивного комплексу: матеріали пам’яток XVI–XVIII ст. і записи автора із Наддністрянщини. Gwary Dziś, 11, 67–80. https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.6
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

 1. Архипова Е.И. [Arkhipova Y.I.] (2016), Этнокультурные коллокации в лексикографическом аспекте (на русском и англо-американском языковом материале) [Etnokulturnyie kollokacii v lieksikograficheskom aspiektie (nа russkom i anglo-amierikanskom yazykovom matierialie)], Новосибирск.
 2. Бабайцева В.В. [Babaiceva V.V.] (1967), Переходные конструкции в синтаксисе. Конструкции, сочетающие свойства двусоставных и односоставных (безличных именных) предложений [Pieriekhodnyie konstrukcii v sintaksisie. Konstrukcii, sochetaiushchie svoistva dvusostavnykh i odnococtavnykh (bezlichnykh imennykh)], Воронеж.
 3. Балко М.В. [Balko M.V.] (2004), Семантико-синтаксичні і структурні аспекти цілісних словосполучень сучасної української мови [Semantykо-syntaksychni і strukturni aspekty cilisnykh slovospoluchen suchasnoji ukrajinskoji movy], Донецьк.
 4. Войтів Г. [Vojtiv V.] (1997), Українські назви одягу XIV–XVIII ст. [Ukrajinski nazvy odiahu XIV–XVIII st.], „Записки Наукового товариства імені Шевченка”, т. ССХХХIV, с. 210–260.
 5. Дидик-Меуш Г. [Dydyk-Меush H.] (2008), Українська медицина: історія назв [Ukrajinska medycyna: istorija nazv], Львів.
 6. Дидик-Меуш Г. [Dydyk-Meush H.] (2018), Комбінаторика української мови XVI–XVIII ст.: теорія, практика, словник [Kombinatoryka ukrajinskoji movy XVI–XVIII st.: teorija, praktyka, slovnyk], Львів.
 7. ЗА, Записи автора із Наддністрянщини [Zapysy avtora iz Naddnistrianshchyny] (сс. Мокряни, Ступниця, Винники, Підбуж Дрогобицького району Львівської області) упродовж 1999–2014 рр., зберігаються в домашньому архіві Г. Дидик-Меуш.
 8. КомСУМ16-18, Дидик-Меуш Г. [Dydyk-Meush H.] (2018), Комбінаторний словник української мови XVI–XVIII століть (А–Б) [Kombinatornyj slovnyk ukrajinskoji movy XVI–XVIII stolit (А–B)], [в:] Г. Дидик-Меуш [Dydyk-Meush H.], Комбінаторика української мови XVI–XVIII ст.: теорія, практика, словник [Kombinatoryka ukrajinskoji movy XVI–XVIII st.: teoriia, praktyka, slovnyk], Львів, с. 503–687.
 9. Крехно Т.І. [Krekhno Т.І.] (2005), Історія лексико-семантичної групи „плати – податки – повинності” в українській мові XV–XVIII століть (на матеріалі українських пам’яток) [Istorija leksyko-semantychnoji hrupy „ platy – podatky – povynnosti” v ukrajinskij movi XV–XVIII stolit (na materiali ukrajinskykh pamjatok)], Харків.
 10. КСУМ16-17, Картотека “Словника української мови XVI – першої половини XVII століть”, зберігається у відділі української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, м. Львів [Kartoteka “Slovnyka ukrajinskoji movy XVI – pershoji polovyny XVII stolit”, zberihajetsia u viddili ukrajinskoji movy Instytutu ukrajinoznavstva im І. Кrypjakevycha NАNU, m. Lviv].
 11. КТ, Картотека “Історичного словника українського язика” за ред. проф. Є. Тимченка, зберігається у відділі української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, м. Львів [Kartoteka “Istorychnoho slovnyka ukrajinskoho yazyka” za red. prof. Y. Tymchenka, zberaihajetsia u viddili ukrajinskoji movy Instytutu ukrajinoznavstva im І. Кrypjakevycha NАNU, m. Lviv].
 12. ЛСЛ, Максимович І. [Maksymovych І.] (1718–1724), Лексикон латинсько-слов’янський, Рим, Вид-во УКУ ім. св. Климентія Папи (фотопередрук О. Горбача) [Leksykon latynsko-slovyanskyj, Rym, Vyd-vo UKU im. sv. Klymentiya Papy ( fotoperedruk О. Horbacha)], ч. І: A – Philosophia, ч. ІІ: Philosоphia – Zythu.
 13. МСТ, Тимченко Є. [Tymchenko Ye.] (2002), Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV–XVIII ст. у 2-х кн., підгот. до друку В.В. Німчук та Г.І. Лиса [Materialy dо slovnyka pysemnoji ta knyzhnoji ukrajinskoji movy XV–XVIII st. u 2-kh kn., pidhot. dо druku V.V. Nimchuk tа H.І. Lysa], Київ – Нью-Йорк.
 14. Семашко Т.Ф. [Semashko Т.F.] (2011), Мовні стереотипи із сенсорним компонентом в українській лінгвокультурі [Movni stereotypy iz sensornym komponentom v ukrajinskij lingvokulturi], Київ.
 15. СлДБВ, Словник застарілих слів, значень і юридичних термінів [Slovnyk zastarilykh sliv, znachen і yurydychnych terminiv] [в:] Документи Брацлавського воєводства (1566–1606), упор. М. Крикун і О. Піддубняк [Dokumenty Braclavskoho voyevodstva (1566–1606), upor. М. Krykun і О. Piddubniak], Львів, с. 1039–1067.
 16. СлДМВН, Словник [Slovnyk], [в:] Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст.: Збірник актових документів [Dilova mova Volyvi і Naddniprianshchyny XVII st.: Zbirnyk aktovych dokumentiv], Київ 1981, с. 303–309.
 17. СлККПС, Словник застарілих слів і юридичних термінів [Slovnyk zastarilykh sliv і yurydychnykh terminiv], [в:] Книга Київського підкоморського суду (1584–1644) [Knyha Kyjivskoho pidkomorskoho sudu (1584–1644)], Київ 1991, с. 325–331.
 18. СлЛРК, Словник малозрозумілих слів [Slovnyk malozrozumilykh sliv], [в:] Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст. : Збірник актових документів [Lokhvycka ratushna knyha druhoyi polovyny XVII st.], Київ 1986, с. 217–219.
 19. СлТУ, Словник застарілих слів і юридичних термінів [Slovnyk zastarilykh sliv і yurydychnykh terminiv], [в:] Торгівля на Україні (XIV – середина XVII ст.): Волинь і Наддніпрянщина [Torhivlia na Ukrajini (XIV – seredyna XVII st.): Volyn і Naddniprianshchyna], Київ 1990, с. 357–368.
 20. СУМ16-17, Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. [Slovnyk ukrajinskoji movy XVI – pershoji polovyny XVII st.], вип. 1–16, упор Г. Гринчишин, М. Чікало [H. Hrynchyshyn, М. Chikalo], Львів 1994–2013.
 21. Телия В.Н. [Teliya V.N.] (1976), Семантический аспект сочетаемости слов и фразеологическая сочетаемость [ Semanticheskij aspekt sochetajemosti slov i frazeologicheskaja sochetayemost], [в:] Принципы и методы семантических исследований [Principy i metody semanticheskikh iccledovanii], Москва, с. 244–267.
 22. Тимофеева Г.Е. [Timofeeva H.Y.] (1971), Типы атрибутивных конструкций в структуре простого предложения [Tipy atributivnykh konstrukcyj v strukturie prostoho predlozheniya], Москва.
 23. Чікало М. [Chikalo М.] (1994), Назви кольорів у пам’ятках української мови XIV–XVIII ст. [Nazvy koloriv u pamyatkakh ukrajinskoji movy XIV–XVIII st.], Львів.
 24. УК16-18, Дидик-Меуш Г., Слободзяник О. [Dydyk-Meush H., Slobodzianyk О.] (2015), Українські краєвиди XVI–XVIII століть: слово, текст, словник [Ukrajinski krayevydy XVI–XVIII stolit: slovo, tekst, slovnyk], Львів.
 25. Юдина Н.В. [Yudina N.V.] (2006), Лексическая сочетаемость в когнитивном аспекте (на материале конструкции “прилагательное + существительное”) [Leksicheskaya sochetayemost v kohnitivnom aspekte (na materiale konstrukcii “ prilahatelnoje + sushchestvitelnoje”)], Москва.
 26. BBI-CDE, Бенсон М., Бенсон Е, Ілсон Р. [Benson M., Benson E., Ilson P.] (1990), The BBI Combinatory Dictionary of English, Москва.