Tom 11 (2019)
Pełny numer
PDF

Artykuły i rozprawy

Halina Karaś
19-27
Jeszcze o potrzebie dokumentowania leksyki gwarowej (na przykładzie wybranych wyrazów południowomałopolskich z okolic Biecza)
https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.2
PDF
Józef Kąś
29-39
Zmiany w gwarowym systemie leksykalnym a praktyka leksykograficzna
https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.3
PDF
Олена Миколаївна Холодьон
41–54
Дієслівна лексика і семантика в українських говорах: стан та перспективи дослідження (дескриптивний аспект)
https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.4
PDF
Оксана Чаган
55–66
Назви опалювальних споруд та їх конструктивних частин у бойківських говірках
https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.5
PDF
Ганна Дидик-Меуш
67–80
Сполучуваність у межах ад’єктивно-субстантивного комплексу: матеріали пам’яток XVI–XVIII ст. і записи автора із Наддністрянщини
https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.6
PDF
Justyna Kobus
81–87
Formy miejscownika liczby pojedynczej wyrazu dom w mowie Wielkopolan dawniej i współcześnie
https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.7
PDF
Tadeusz Lewaszkiewicz
89–109
Łużyckie materiały językowe w Atlasie języka i kultury ludowej Wielkopolski
https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.8
PDF
Лучия Антонова-Василева
111–121
Акавизмът (промяната на неакцентувано о > а) в българските диалекти и в диалектния континуум на южните славянски езици
https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.9
PDF
Anna Kostecka-Sadowa
123–134
Zapożyczenia niemieckie w gwarze spiskiej (na podstawie materiału zgromadzonego w Korpusie spiskim)
https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.10
PDF
Błażej Osowski
135–144
Między wyjątkowością a wstydem. Świadomość językowa mieszkańców powiatu ostrowskiego
https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.11
PDF
Марина Ткачук
145–152
Ідіолект у структурі переселенської острівної говірки
https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.12
PDF
Bogusław Wyderka
153–162
Ogólnopolska kariera śląskiego wulgaryzmu
https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.13
PDF

Materiały do dialektologii

Justyna Kobus, Людмила Рябець
163–167
Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej
https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.14