Дієслівна лексика і семантика в українських говорах: стан та перспективи дослідження (дескриптивний аспект)
okładka GD 2019
PDF

Słowa kluczowe

українські говори
діалектна дієслівна лексика
дескриптивний аспект

Jak cytować

Холодьон, О. М. (2019). Дієслівна лексика і семантика в українських говорах: стан та перспективи дослідження (дескриптивний аспект). Gwary Dziś, 11, 41–54. https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.4

Abstrakt

статті охарактеризовано стан дослідження діалектної дієслівної лексики в українських говорах у діалектних дескриптивних працях, зокрема виокремлено напрями: зв’язки з літературною мовою, зв’язки з іншими діалектами, етимологія, конотація, дієслівна лексика як системно-структурне утворення та семантика дієслів, дієслівна фразеологія, сполучуваність, дієслово в словнику. Хоча сьогодні вивчення діалектної дієслівної лексики пожвавилося, здійснено системне дослідження дієслів східнополіських говірок, проте загалом дієслівну лексику в українських говорах вивчено недостатньо, тому існує потреба в комплексних, системних наукових дослідженнях. Окреслено основні проблеми в подальшому вивчення діалектних дієслів в українських говорах.

https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.4
PDF

Bibliografia

Бичко З.М. [Bychko Z.M.] (2000), Діалектна лексика наддністрянського говору, [Dialektna leksyka naddnistrianskoho hovoru], Тернопіль.

Бичко З. [Bychko Z.] (2001), Структура дієслівної лексики наддністрянського говору [Struktura diieslivnoi leksyky naddnistrianskoho hovoru], «Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем», № 6, c. 233–238.

Бігусяк М. [Bigusiak M.] (2015), Динамічні процеси в аграрному дискурсі говірок Прикарпаття [Dynamichni protsesy v a hrarnomu dyskursi hovirok Prykarpattia], «Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем», № 26, c. 18‒28.

Білик Л.С. [Bilyk L.S.] (2003а), Дієслівні словосполучення у східностепових говірках Донеччини: автореф. дис. ... канд. філол. Наук [Diieslivni slovospoluchennia u skhidnostepovykh hovirkakh Donechchyny: avtoref. dys. ... kand. filol. nauk]: 10.02.01, Дніпропетровськ.

Білик Л.C. [Bilyk L.S.] (2003б), Спроба створення Словника дієслівних словосполучень говірок Донеччини [Sproba stvorennia Slovnyka diieslivnykh slovospoluchen hovirok Donechchyny], «Діалектологічні студії. 1. Мова в часі і просторі. Збірник на пошану Дмитра Гринчишина», c. 291–299.

Вихованець І., Городенська К. [Vykhovanets I., Horodenska K.] (2004), Теоретична морфологія української мови: академічна граматика української мови [Teoretychna morfolohiia ukrainskoi movy: akademichna hramatyka ukrainskoi movy], Київ.

Возний Т.М. [Voznyi T.M.] (1978), Взаємодія української літературної мови та діалектів у галузі дієслівної лексики (на матеріалі бойківських дієслів на -отати [-етати]) [Vzaiemodiia ukrainskoi literaturnoi movy ta dialektiv u haluzi diieslivnoi leksyky (na materiali boikivskykh diiesliv na -otaty [-etaty])], «Проблеми дослідження діалектної лексики і фразеології української мови», c. 141–142.

Глуховцева К.Д. [Hluhovtseva K.D.] (2008), Етнолінгвістичні основи семантичної експресії дієслів (на матеріалі українських східнослобожанських говірок) [Etnolinhvistychni osnovy semantychnoi ekspresii diiesliv (na materiali ukrainskykh skhidnoslobozhanskykh hovirok)], «Лінгвістика», № 1 (13), c. 171–180.

Глуховцева К.Д. [Hluhovtseva K.D.] (2016), Назви конкретних фізичних дій у діалектному дискурсі українських східнослобожанських говірок [ Nazvy konkretnykh fizychnykh dii u dialektnomu dyskursi ukrainskykh skhidnoslobozhanskykh hovirok], «Лінгвістика», № 2 (35), c. 76–84.

Гриценко П.Ю. [Hrytsenko P.Yu.] (2000), Текст як простір вияву діалектних явищ [Tekst yak prostir vyiavu dialektnykh yavyshch], «Збірник лінгвістичних праць: до 60-річчя проф. О.А. Колесникова», c. 9–15.

Дзендзелівський Й.О. [Dzendzelivskyi J.O.] (1960), Сільськогосподарська лексика говорів Закарпаття (лексика, пов’язана з обробітком землі, вирощуванням сільськогосподарських культур та збором урожаю) [ Silskohospodarska leksyka hovoriv Zakarpattia (leksyka, poviazana z obrobitkom zemli, vyroshuvanniam silskohospodarskykh kultur ta zborom urozhaiu)], «Studia Slavica Hungarisa», т. 10, c. 33–97.

Дзендзелівський Й.О. [Dzendzelivskyi J.O.] (1987), Програма для збирання матеріалів до Лексичного атласу української мови [Prohrama dlia zbyrannia materialiv do Leksychnoho atlasu ukrainskoi movy], Київ.

Івченко А. [Ivchenko A.] (1999), Фразеологізми зі значенням ʻбити, каратиʼ в українських народних говорах: ономасіологічний аспект [ Frazeolohizmy zi znachenniam ʻbyty, karatyʼ v ukrainskykh narodnykh hovorah: onomasiolohichnyi aspekt], «Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія», т. 8., c. 159–172.

Карп’юк М.Д. [Karpiuk M.D.] (1978), Діалектні дієслівні варіанти як результат мовної інтерференції [ Dialektni diieslivni varianty yak rezultat movnoi interferentsii], «Проблеми дослідження діалектної лексики і фразеології української мови», c. 178–179.

Коваленко Н.Д. [Kovalenko N.D.] (2011), Фраземіка говірок Західного Поділля [Frazemika hovirok Zahidnoho Podillia], Камʼянець-Подільський.

Кобиринка Г.С., Рябець Л.В. [Kobyrynka H.S., Riabets L.V.] (2018), Українська діалектологія: витоки та перспективи [Ukrainska dialektolohiia: vytoky ta perspektyvy], «Українська мова», № 4, c. 92–100.

Ковач Г. [Kovach H.] (2011), Дієслівні характеристики вискаленого дикого звіра в українських говірках Закарпаття [ Diieslivni kharakterystyky v yskalenoho dykoho zvira v ukrainskykh hovirkakh Zakarpattia], «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації», вип. 25, с. 60–63.

Лавер В.І. [Laver V.I.] (1977), Фразеологізми в південно-західних українських говорах ареалу Карпат із значенням акту мовлення [Frazeolohizmy v pivdenno-zakhidnykh ukrainskykh hovorakh arealu Karpat iz znachenniam aktu movlennia], «XIV Республіканська діалектологічна нарада: тези доп.», c. 133–135.

Лєснова В.В. [Liesnova V.V.] (2011), Семантика діалектних дієслів негативної оцінки [Semantyka dialektnykh diiesliv nehatyvnoi otsinky], «Лінгвістика», № 1 (22), c. 62–70.

Міроненко Т.В. [Mironenko T.V.] (2014), Семантика дієслів фізичної дії в аграрному дискурсі українських говірок Воронежчини [Semantyka diiesliv fizychnoi dii v ahrarnomu dyskursi ukrainskykh hovirok Voronezhchyny], «Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст», c. 339–343.

Ніколаєнко І.О. [Nikolaienko I.O.] (2005), Лексика традиційного ткацтва в українських східнослобожанських говірках [ Leksyka tradyciinoho tkatstva v ukrainskykh skhidnoslobozhanskykh hovirkakh], Луганськ.

Олійник М.Я. [Oliinyk M.Ya.] (2002), Фразеологія гуцульських говірок: автореф. дис. … канд. філол. наук [Frazeolohiia hutsulskykh hovirok: avtoref. dys. … kand. filol. nauk]: 10.02.01, Львів.

Познанський Р.В. [Poznanskyi R.V.] (2012), Дієслова лексико-семантичного поля «Аграрне виробництво (рослинництво)» в гуцульських говірках [Diieslova leksyko-semantychnoho polia «Ahrarne vyrobnytstvo (roslynnytstvo)» v hutsulskykh hovirkakh], «Вісник Прикарпатського університету. Філологія», вип. 32‒33, с. 335–340.

Познанський Р.В. [Poznanskyi R.V.] (2013а), Дієслова лексико-семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)» в говорах Карпатського регіону [Diieslova leksykosemantychnoho polia «ahrarne vyrobnytstvo (roslynnytstvo)» v hovorakh Karpatskoho rehionu], «Матеріали ІІ Міжнародної спільної українсько-американської науково-практичної конференції «Карпати-Аппалачі: Формування особистості в контексті сталого розвитку гірських регіонів». 24–26 вересня 2013 р.», c. 165–168.

Познанський Р.В. [Poznanskyi R.V.] (2013б), Дієслова лексико-семантичного поля «аграрне виробництво (рослинництво)» в українській мові: критерії ідентифікації та типологія [Diieslova leksyko-semantychnoho polia «ahrarne vyrobnytstvo (roslynnytstvo)» v ukrainskii movi: kryterii identyfikacii ta typolohiia], «Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького національного університету», вип. 9, с. 334–343.

Прокопенко В.А. [Prokopenko V.A.] (1961), Про дієслівну лексику буковинських говірок [Pro diieslivnu leksyku bukovynskykh hovirok], «Праці Х Республіканської діалектологічної наради», с. 95–104.

Романина І.Р. [Romanyna I.R.] (2015), Структурно-семантичні особливості діалектних текстів про чуда в наддністрянському говорі: дис. ... канд. філол. наук [Strukturnosemantychni osoblyvosti dialektnykh tekstiv pro chuda v naddnistrianskomu hovori: dys. ... kand. filol. nauk], Львів.

Сердега Р.Л. [Serdeha R.L.] (2012), Сільськогосподарська лексика в говірках Центральної Слобожанщини (Харківщини) [Silskohospodarska leksyka v hovirkakh Tsentralnoi Slobozhanshyny ( Kharkivshchyny)], Харків.

Ступінська Г.Ф. [Stupinska H.F.] (2000), Фразеологія лемківського говору української мови: автореф. дис. … канд. філол. наук [Frazeolohiia lemkivskoho hovoru ukrayinskoi movy: avtoref. dys. … kand. filol. nauk]: 10.02.01, Івано-Франківськ.

Тищенко Т. [Tyshchenko T.] (2009), Семантика номінації обрядодій східноподільського родильного обряду [Semantyka nominatsii obriadodii s khidnopodilskoho rodylnoho obriadu], «Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія (Мовознавство)», вип. 21–22, с. 48–52.

Толстой Н.И. [Tolstoi N.I.] (1997), Избранные труды [Izbrannyie trudy], т. І, Славянская лексикология и семасиология [Slavianskaia leksikolohiia i semasiolohiia], Москва.

Хобзей Н.В. [Khobzei N.V.] (2010а), Дієслова вилітати/вилетіти у складі ідіом та паремій (на матеріалі говірок південно-західного наріччя української мови) [ Diieslova vylitaty/ vyletity u skladi idiom ta paremii (na materiali hovirok pivdenno-zakhidnoho narichchia ukrainskoi movy)], «Лінгвістика», № 3 (21), ч. 1, с. 206–209.

Хобзей Н.В. [Khobzei N.V.] (2010б), Дієслова з префіксом ви- в говірках північного та південно-західного наріч української мови: до пошуку паралелей [Diieslova z prefiksom vyv hovirkakh pivnichnoho ta pivdenno-zahidnoho narich ukrainskoi movy: do poshuku paralelei], «Волинь – Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем», вип. 22 (іі), с. 283–288.

Хобзей Н.В. [Khobzei N.V.] (2010в), Дієслова руху з префіксом ви-, або звідки та куди виходять, виїжджають і таке інше, в колядках та щедрівках [Diieslova rukhu z prefiksom vy-, abo zvidky ta kudy v yhodiat, vyizhdzhaiut i take inshe, v koliadkakh ta shchedrivkakh], «Народна творчість українців у просторі і часі. Матеріали міжнародної наукової конференції в рамках VI Міжнародного фестивалю українського фольклору „Берегиня”», c. 381–390.

Хобзей Н.В. [Khobzei N.V.] (2011а), Багатозначні дієслова в говорах південно-західного наріччя: виводити/вивести Bahatoznachni diieslova v hovorakh pivdenno-zakhidnoho narichchia: vyvodyty/vyvesty], «Мовознавчий вісник», c. 100–105.

Хобзей Н.В. [Khobzei N.V.] (2011б), Багатозначні дієслова в говорах південно-західного наріччя: вискакувати/вискочити [Bahatoznachni diieslova v hovorakh pivdenno-zakhidnoho narichchia: vyskakuvaty/vyskochyty], «Лінгвістика», № 1 (22), c. 85–90.

Хобзей Н.В. [Khobzei N.V.] (2011в), Дієслова руху «знизу – вгору» в говірках південно-західного наріччя [Diieslova rukhu «znyzu – vhoru» v hovirkakh pivdenno-zakhidnoho narichchia], «Лінгвістика», № 3 (24), ч. 1, с. 120–125.

Хобзей Н.В. [Khobzei N.V.] (2012), Дієслова руху з префіксом ви- в говірках південно-західного наріччя української мови: виходити/вийти [Diieslova rukhu z prefiksom vy- v hovirkakh pivdenno-zakhidnoho narichchia ukrainskoi movy: v yhodyty/vyity], «Gwary Dziś», т. 6: Aktualne problemy dialektologii słowiańskiej, c. 97–104.

Холодьон О.М. [Kholodon O.M.] (2016), Дієслова мовлення у східнополіських говірках (східнослов’янський контекст) [ Diieslova movlennia u skhidnopoliskykh hovirkakh (skhidnoslovianskyi kontekst)], «Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: пам’яті академіка Леоніда Булаховського», № 29, c. 134–143.

Холодьон О.М. [Kholodon O.M.] (2017), Семантична варіативність дієслівної лексики в східнополіському діалекті: дис. ... канд. філол. наук [Semantychna variatyvnist diieslivnoi leksyky v s khidnopoliskomu dialekti: dys. ... kand. filol. nauk]: 10.02.01, Київ.

Холодьон О. [Kholodon O.] (2018), Евфемізми як чинник лексичної варіативності у східнополіських говірках (на матеріалі дієслівної лексики) [ Evfemizmy yak chynnyk leksychnoi variatyvnosti u skhidnopoliskykh hovirkakh (na materiali diieslivnoi leksyky)], «Діалектологічні студії. 11: Слово – словник – корпус», c. 186–197.

Холодьон О. [Kholodon O.] (2019), Невербальні засоби вираження семантики дієслів Східного Полісся: види і функції жестів [ Neverbalni zasoby v yrazhennia semantyky diiesliv Skhidnoho Polissia: vydy i funktsii zhestiv], «Лінгвістика», c. 53–64.

Чабаненко В.А. [Chabanenko V.A.] (1977), Емоційно-експресивна лексика в українських степових говірках Запорізької області [Emotsiino-ekspresyvna leksyka v ukrainskykh stepovykh hovirkakh Zaporizkoi oblasti], «XIV Республіканська діалектологічна нарада», c. 101–102.

Юсип-Якимович Ю. [Yusyp-Yakymovych Yu.] (2007), Ономатопоетика українських говорів Карпат: семантична, фонетична, словотвірна структура та похідність ономатопів [Onomatopoetyka ukrainskykh hovoriv Karpat: semantychna, fonetychna, slovotvirna struktura ta pokhidnist onomatopiv], Ужгород.

Юсікова О.В. [Yusikova O.V.] (2010), Особливості дієслів із семантикою руху в просторі (на матеріалі говірок Закарпаття) [Osoblivosti diiesliv iz semantykoiu rukhu v prostori (na materiali hovirok Zakarpattia)], «Лінгвістика», № 3 (21), ч. 1, с. 150–157.

Юсікова О.В. [Yusikova O.V.] (2013), Із спостережень над семантикою дієслова класти в говірці села Богдан Рахівського району Закарпатської обл. Iz sposterezhen nad semantykoiu diieslova klasty v hovirtsi sela Bohdan Rakhivskoho raionu Zakarpatskoi obl.], «Мовознавчий вісник», вип. 16–17, с. 56–62.

Юсікова О. [Yusikova O.] (2017), Дієслово бити у говірках Закарпаття: лексикографічний аспект [Diieslovo byty u hovirkakh Zakarpattia: leksykohrafichnyi aspekt], «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія: Філологічні науки», вип. 38, с. 73–78.