Jeszcze o potrzebie dokumentowania leksyki gwarowej (na przykładzie wybranych wyrazów południowomałopolskich z okolic Biecza)

Main Article Content

Halina Karaś

Abstrakt

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę dokumentowania leksyki gwarowej. Mimo iż polska dialektologia może poszczycić się wieloma opracowaniami, to jednak ciągle przekonujemy się podczas badań terenowych, że dokumentacja słownictwa gwarowego jest niepełna. W artykule na przykładzie wybranych wyrazów południowomałopolskich odnotowanych we wsiach Bugaj i Sitnica pokazuję, jak wiele jeszcze dialektyzmów jest nieudokumentowanych, nieodnotowanych w istniejących źródłach, albo też jak ich poświadczenia są niepełne, zwłaszcza w zakresie różnych ich znaczeń.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karaś, H. (2019). Jeszcze o potrzebie dokumentowania leksyki gwarowej (na przykładzie wybranych wyrazów południowomałopolskich z okolic Biecza). Gwary Dziś, 11, 19-27. https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.2
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

 1. AGP I, Dejna K. (1998), Atlas gwar polskich, t.1: Małopolska, Warszawa.
 2. AJPP, Małecki M., Nitsch K. (1934), Atlas językowy polskiego Podkarpacia, cz. 1–2, Kraków (cz. 1, 500 map; cz. 2, Wstęp, objaśnienia, wykazy wyrazów).
 3. APID, Dejna K. (1981), Atlas polskich innowacji dialektalnych, Warszawa.
 4. Bartnicka-Dąbkowska B. (1964), Polskie ludowe nazwy grzybów, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 5. Bielak M., Sikora K. (2005), O regionalizmach leksykalnych w języku Krosna i okolic, [w:] Literatura – Język – Region, red. K. Sikora i J. Kułakowska-Lis, Prace Naukowo-dydaktyczne PWSZ w Krośnie, z. 17, Krosno, s. 7–28.
 6. Cygan S. (2018), Słownik gwary opoczyńskiej, Opoczno.
 7. ESJPSław, Sławski F. (1952–1956), Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1 (A–H), Kraków.
 8. Jurczyk I. (2009), Słownik gwary wsi Wola Radziszowska, Wola Radziszowska.
 9. Karaś H. (red.), (2008), Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, www.gwarypolskie.uw.edu.pl.
 10. Karaś H. (red.) (2010), Dialekty i gwary polskie. Kompendium internetowe, www.dialektologia.uw.edu.pl.
 11. Karaś H. (2011), Polska leksykografia gwarowa, Warszawa.
 12. Kobaka R. (2009), Słownik wyrazów i zwrotów językowych w Bobowej używanych, wyd. II popr. i poszerz., Warszawa.
 13. Kobylińska J. (2001), Słownik gwary gorczańskiej (zagórzańskiej), Kraków.
 14. Kucała M. (1957), Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich, Wrocław.
 15. Kucharzyk R. (2003), System fonetyczny i leksykalny wsi Rzepiennik Strzyżewski w ujęciu socjolingwistycznym, Kraków 2003.
 16. Kucharzyk R. (2006), O podziałach dialektu małopolskiego, [w:] Studia dialektologiczne III, red. J. Okoniowa, Kraków, s. 33–46.
 17. Kurek H. (2003), Przemiany leksyki gwarowej na Podkarpaciu, Kraków.
 18. Kutyła J. (2016), Słownik gwary lasowiackiej Kamienia i okolicy na Rzeszowszczyźnie, Rzeszów.
 19. LGiKP, Kąś J. (2014–2019), Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej, t. I–III, Bukowina Tatrzańska, t. IV-XII, Kraków–Nowy Sącz.
 20. Mazur J. (1990), Dialektometria a nowe koncepcje i metody kartograficznego przedstawiania zjawisk gwarowych, „Rozprawy Komiscji Językowej Ł ódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. XXXV.
 21. MSGP, Mały słownik gwar polskich, red. J. Wronicz, Kraków 2009.
 22. Nowak J.K. (2012), Słownik gwary górali żywieckich, Żywiec–Grojec–Warszawa.
 23. Ochmann D., Przybylska R. (red.) (2017), Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich, Kraków.
 24. Pelcowa H. (2012–2017), Słownik gwar Lubelszczyzny, t. I–V, Lublin.
 25. Pych E. (2016), Leksyka gwary wsi Jamnica, Kamionka Mała oraz Popowice koło Nowego Sącza, praca magisterska napisana na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem H. Karaś, Warszawa.
 26. SGM, Słownik gwar małopolskich, red. J. Wronicz, t. 1–2, Kraków 2016–2017.
 27. SGO, Kąś J. (2011), Słownik gwary orawskiej, t. I–II, wyd. II popr. i poszerz., Kraków.
 28. SGOWM, Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, t. I: A–Ć, red. Z. Stamirowska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, t. II: D–G, red. Z. Stamirowska, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, t. III: H–K, red. Z. Stamirowska i H. Perzowa, Warszawa–Kraków 1993, t. IV: L–N, t. V: O–Ó, red. H. Perzowa i D. Kołodziejczykowa, Warszawa–Kraków 2002, 2006.
 29. SGPKJ, Karłowicz J. (1900–1911), Słownik gwar polskich, t. I–VI, Kraków 1900-1911.
 30. Sikora K. (2017), Zagadnienie trwałości gwarowego słownictwa w języku młodych mieszkańców wsi (na przykładzie kilku gwar południowej Małopolski), [w:] Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku, red. D.K. Rembiszewska, Warszawa, s. 157–167.
 31. Słownictwo i kultura ludowa gminy Wiśniowa, red. zbior., Wiśniowa 2018.
 32. SPXVI, Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M. Mayenowa i in., t. VIII, Wrocław 1974.
 33. Szewczyk Z.P. (2014), Słownik gwary Lachów Sądeckich (Podegrodzkich), Podegrodzie.
 34. Wietrzyk A. (2011), Słownik gwary Pogórzan (z okolicy Gorlic), pod red. nauk. B. Grabki i R. Kucharzyk, Gorlice.