Formy miejscownika liczby pojedynczej wyrazu dom w mowie Wielkopolan dawniej i współcześnie

Main Article Content

Justyna Kobus

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest zagadnieniu zróżnicowania form fleksyjnych miejscownika wyrazu dom. Materiałem wyjściowym uczyniono Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski (materiał dziś już dawny), z którym zestawione zostały wyniki badań współczesnych. Zabieg ten pozwolił wykazać stopień żywotności form gwarowych we współczesnym języku mieszkańców wsi, szczególnie zaś regresywny charakter opisywanych przykładów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kobus, J. (2019). Formy miejscownika liczby pojedynczej wyrazu dom w mowie Wielkopolan dawniej i współcześnie. Gwary Dziś, 11, 81–87. https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.7
Dział
Artykuły i rozprawy

Bibliografia

  1. AJKLW–VIII, Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, tom VIII: DOM – ZAGRODA, red. Z. Sobierajski, cz. 1: Mapy 656–701, Poznań 1994.
  2. Górnowicz H., Dialekt malborski, Gdańsk 1967.
  3. Karaś H., Formy oboczne miejscownika liczby pojedynczej (w) domu – (w) domie w gwarach polskich na Litwie, „Gwary Dziś”, nr 10, 2018, s. 79–97.
  4. KomAJKLW–VIII, Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, tom VIII: DOM – ZAGRODA, red. Z. Sobierajski, cz. 2: Wykazy i komentarze do map 656–701, Poznań 1994.
  5. Małecki M., Nitsch K., Atlas językowy polskiego Podkarpacia, Kraków 1934.
  6. MSGP, Mały słownik gwar polskich, pod red. J. Wronicz, Kraków 2010.
  7. SGP, Słownik gwar polskich PAN, t. VI, z. 1 (16), pod kier. J. Okoniowej, Kraków 2001.
  8. Skoczylas-Stawska H., Zróżnicowanie form fleksyjnych wyrazu dom na pograniczu wielkopolsko-śląsko-małopolskim w województwie kaliskim, [w:] Viro Doctissimo Optime Merito. Prace ofiarowane Profesorowi Zenonowi Sobierajskiemu w 80. rocznicę urodzin, Poznań 1999, s. 166–176.
  9. SStp, Słownik staropolski, t. II, pod red. S. Urbańczyka, Wrocław 1956.
  10. Tokarski J., Gwara Serpelic. Fonetyka. Fleksja, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964.