Między wyjątkowością a wstydem. Świadomość językowa mieszkańców powiatu ostrowskiego

Main Article Content

Błażej Osowski

Abstrakt

W artykule zajęto się zagadnieniami związanymi ze świadomością językową. Celem tekstu jest przedstawienie, co mieszkańcy powiatu ostrowskiego sądzą o gwarach. Materiał pozyskano za pomocą ankiety internetowej. Analiza porusza kilka kwestii: występowanie gwar w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego, zauważane cechy gwar, skojarzenia wywołane przez słowo „gwara” (potoczny stereotyp gwary), geografia gwar w świadomości ankietowanych, stosunek do gwary, pokoleniowe występowanie gwary.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Osowski, B. (2019). Między wyjątkowością a wstydem. Świadomość językowa mieszkańców powiatu ostrowskiego. Gwary Dziś, 11, 135–144. https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.11
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

 1. Cemborowski B. (2017), Funkcjonowanie gwar wielkopolskich w internecie. Przegląd wybranych form, [w:] Język w regionie – region w języku 2, pod red. B. Osowskiego, J. Kobus, P. Michalskiej-Góreckiej i A. Piotrowskiej-Wojaczyk, Poznań, s. 49–64.
 2. Cygan S. (2011), Przejawy świadomości językowej mieszkańców wsi końca XX wieku na przykładzie Lasocina na Kielecczyźnie, Kielce.
 3. Grochola-Szczepanek H. (2008), Stopień używania wyrazów ogólnopolskich i ich gwarowych odpowiedników – w ocenie młodych mieszkańców Spisza, „Język Polski” 88, s. 215–230.
 4. Kąś J. (1994), Interferencja leksykalna słownictwa gwarowego i ogólnopolskiego (na przykładzie gwar orawskich), Kraków.
 5. Kucała M. (1960), O słownictwie ludzi wyzbywających się gwary, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 19, s. 141–156.
 6. Kucharzyk R. (2002), Język wsi z perspektywy autochtonów, [w:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Karolowi Dejnie, red. S. Gala, Łódź, s. 277–286.
 7. Kucharzyk R. (2011), Badania świadomości językowej mieszkańców wsi, „Poradnik Językowy” 4, s. 26–38.
 8. Kurek H. (1995), Przemiany językowe wsi regionu krośnieńskiego. Studium socjolingwistyczne, Kraków.
 9. Markowski A. (red.), (2006), Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, t. 2: Q–Ż, Warszawa.
 10. Nitsch K. (1968), Wybór polskich tekstów gwarowych, wyd. 3, Warszawa.
 11. Nowak H., Skoczylas-Stawska H. (1990), Gwary ostrowskie, [w:] Ostrów Wielkopolski. Dzieje miasta i regionu, pod red. S. Nawrockiego, Poznań, s. 639–673.
 12. Osowski B. (2019), Hiperyzmy – kiedy źródło nas mami, „Prace Filologiczne”, t. 73, s. 287–297.
 13. Pawłowski E. (1967), Problem normy językowej w gwarach ludowych i języku ogólnonarodowym, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 25, s. 133–147.
 14. Piechnik A. (2015), Gwara w świadomości gimnazjalistów wiejskich, [w:] Dialog pokoleń w języku potocznym, w języku wsi i miasta, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury, pod red. E. Wierzbickiej-Piotrowicz, Warszawa, s. 235–241.
 15. Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M. (2009), Studia nad polszczyzną miejską Poznania, Poznań.
 16. Sierociuk J. (2007), Socjologiczny kontekst badań języka mieszkańców wsi, „Gwary Dziś”, t. 4: Konteksty dialektologii, s. 325–336.
 17. Sobierajski Z. (2001), Geolingwistyka i geoetnologia w atlasie regionalnym Welkopolski, „Gwary Dziś”, t. 1: Metodologia badań, s. 69–94.
 18. Urbańczyk S. (1962), Zarys dialektologii polskiej, wyd. 2 zm. i rozszerz., Warszawa.