Ідіолект у структурі переселенської острівної говірки

Main Article Content

Марина Ткачук

Abstrakt

Статтю присвячено аналізу фонетичних та фонетико-граматичних рис, що виокремлюють на загальноговірковому тлі ідіолекти українців зі східної діаспори, які проживають у полімовному середовищі в Башкирії, але зберігають питомий мовний код, активно користуючись українською діалектною мовою в побуті. Джерельну базу дослідження формують записи спонтанного діалектного мовлення мешканців с. Золотоношка Стерлітамакського району та с. Степанівка Аургазинського району Республіки Башкортостан (РФ). Встановлено, що на тлі відносної одноманітності мовних рис говірок с. Золотоношка і с. Степанівка на рівні окремих ідіолектів вирізняються особливості, що властиві лише для мовлення конкретного діалектоносія або ж мають у мовленні конкретного носія говірки більший чи менший ступінь вияву. Маркери ідіолекту зазвичай мають ареальну прив’язку до конкретної мовної системи в материнському ареалі.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ткачук, М. (2019). Ідіолект у структурі переселенської острівної говірки. Gwary Dziś, 11, 145–152. https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.12
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

 1. АУМ, Атлас української мови [Atlas ukrainskoi movy], т. 1: Полісся, Наддніпрянщина і суміжні землі [Polissia, Naddniprianshchyna i sumizhni zemli], Київ 1984, т. 3: Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномор’я та суміжні землі [Slobozhanshchyna, Donechchyna, Nyzhnia Naddniprianshchyna, Prychornomoria ta sumizhni zemli], Київ 2001.
 2. Бабенко В.Я. [Babenko V.Ya.] (2011), Українці Башкортостану за чотири століття [Ukraintsi Bashkortostanu za chotyry stolittia], [в:] Українці Башкирії, т. 1: Дослідження і документи, Київ–Уфа, с. 9–45.
 3. Бевзенко С.П. [Bevzenko S.P.] (1980), Українська діалектологія [Ukrainska dialektologiia], Київ.
 4. Гриценко П. [Hrytsenko P.] (2007a), Ідіолект і текст [Idiolekt i tekst], [в:] Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка: Збірник наукових праць, присвячений 70-річчю від дня народження проф. С.Я. Єрмоленко. Київ, с. 16–43.
 5. Гриценко П.Ю. [Hrytsenko P.Yu.] (2007b), Середньонаддніпрянський говір [Serednonaddniprianskyi hovir], [в:] Українська мова. Енциклопедія, вид. 3, Київ, с. 601–603.
 6. Гриценко П.Ю. [Hrytsenko P.Yu.] (2007c), Слобожанський говір [Slobozhanskyi hovir], [в:] Українська мова. Енциклопедія, вид. 3, Київ, с. 631–632.
 7. ГЧ, Говірки Черкащини. Збірник діалектних текстів [Hovirky Cherkashchyny. Zbirnyk dialektnykh tekstiw], Черкаси 2013.
 8. Єрмоленко С.Я. [Yermolenko S.Ya.] (2007), Стиль індивідуальний [Styl indyvidualnyi], [в:] Українська мова. Енциклопедія, вид. 3, Київ, с. 676–677.
 9. Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Тодор О.Г. [Yermolenko S.Ya., Bybyk S.P., Todor O.H.] (2001), Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів [Ukrainska mova. Korotkyi tlumachnyi slovnyk linhvistychnykh terminiv], Київ.
 10. Иванцова Е.В. [Ivantsova E.V.] (2002), Феномен диалектной языковой личности [Fenomen dialektnoj yazy`kovoj lichnosti], Томск.
 11. Мартинова Г.І. [Martynova H.I.] (2003), Середньонаддніпрянський діалект. Фонологія і фонетика [Serednonaddniprianskyi dialekt. Fonolohiia i fonetyka], Черкаси.
 12. ОЛА-ЛС 6, Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная [Obshheslavyanskij lingvisticheskij atlas. Seriya leksiko-slovoobrazovatel`naya], вып. 6: Домашнее хозяйство и приготовление пищи [ Domashnee xozyajstvo i prigotovlenie pishhi], oтв. ред. Т.И. Вендина [T.I. Vendina], Москва 2007.
 13. Попов П.М. [Popov P.M.] (1999), До історії вивчення українського населення Башкирії [Do istorii vyvchennia ukrainskoho naselennia Bashkyrii], [в:] Завези од мене поклон в Україну... Фольклор українців Башкортостану, Уфа.
 14. Ставицька Л. [Stavytska L.] (2009), Про термін ідіолект [Pro termin idiolekt], „Українська мова”, № 4, с. 3–17.
 15. УСД, Українці. Східна діаспора. Атлас [Ukraintsi. Skhidna diaspora. Atlas], Київ 1992.
 16. Фроляк Л.Д. [Froliak L.D.] (2002), Ідіолект як частина говірки [Idiolekt yak chastyna hovirky], „Лінгвістичні студії”, вип.10, с. 206–210.
 17. ЧНБ, Численность населения по населенным пунктам Республики Башкортостан по данным Всероссийской переписи населения 2010 года: статистический бюллетень [Chislennost` naseleniya po naselenny`m punktam Respubliki Bashkortostan po danny`m Vserossijskoj perepisi naseleniya 2010 goda: statisticheskij byulleten`], Уфа 2012.
 18. Шарпило Б.А. [Sharpylo B.A.] (2013), Говірки Луганщини в їх відношенні до діалектної системи південно-східного наріччя української мови [Hovirky Luhanshchyny v yih vidnoshenni do dialektnoi systemy pivdenno-skhidnoho narichcha ukrainskoi movy], [в:] Шарпило Б.А. [Sharpylo B.A.] Вибрані праці [Vybrani praci], Луганськ, с. 40–101.