Локальні маркери в українських пам’ятках офіційно-ділового стилю другої половини XVII–XVIII ст

Main Article Content

Світлана Павлівна Гриценко

Abstrakt

Статтю присвячено дослідженню локальних маркерів у писемних пам’ятках офіційноділового стилю другої половини XVII–XVIII ст., окресленню тенденцій розвитку староукраїнської мови цього періоду. Джерельну базу пропонованої розвідки формують ділові документи з Гуцульщини другої половини XVIII ст., зібрані О. Маковеєм і представлені М. Грушевським на ІІ асіданні «історично-фільософічної секції» Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909 р.) та акти Лохвицької ратушної книги другої половини XVII ст. Встановлено, що попри усталений віками структурний каркас ділових пам’яток, вони репрезентують елементи живого народного мовлення, що відображені найяскравіше в основній частині документа, де викладено суть справи. Наголошено, що дослідження українського мовного простору у діахронії крізь призму писемних пам’яток офіційно-ділового стилю актуалізує потребу реалізації новітніх лексикографічних студій з урахуванням сучасних форм комп’ютерного опрацювання текстів та удоступнення їх широкому загалу, створенням нової методології словникових студій, нових типів лексиконів.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Гриценко, С. П. (2020). Локальні маркери в українських пам’ятках офіційно-ділового стилю другої половини XVII–XVIII ст. Gwary Dziś, 12, 109-126. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.8
Dział
Artykuły i rozprawy

Bibliografia

 1. Джерела
 2. АрхЮЗР, Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссиею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском Военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе [Archiv Yuho-Zapadnoi Rossii, izdavaiemyi Vremennoi komissiieiu dlia razbora drevnikh aktov, vysochaishe uchrezhdennoiu pri Kiievskom Voiennom, Podolskom i Volynskom heneral-hubernatore], Киев 1859–1911.
 3. АУМ, Атлас української мови [Atlas ukrainskoi movy], т. II, ред. І.Г. Матвіяс [I.H. Matviias], Київ 1988.
 4. ГГ, Гуцульські говірки: короткий словник [Hutsulski hovirky : korotkyi slovnyk], ред. Я. Закревська [Ya. Zakrevska], Львів 1997.
 5. Горбач О. [Horbach O.] (1997), Південно-буковинська гуцульська говірка с. Бродина, пов. Радівці Румунія [Pivdenno-bukovynska hutsulska hovirka s. Brodyna, pov. Radivtsi Rumuniia], [в:] Зібрані статті [Zibrani statti], вип. 12, т. 8: Історія мови. Діалектологія. Лексикологія, Мюнхен, с. 135–238.
 6. ДБВ, Документи Брацлавського воєводства (1566–1606) [Dokumenty Bratslavskoho voievodstva (1566–1606)], ред. М. Крикун, О. Піддубняк [M. Krykun, O. Piddubniak], Львів 2008.
 7. ЛНБ – Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника [Lvivska naukova biblioteka im. V. Stefanyka].
 8. ЛРК, Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст.: (збірник актових документів) [Lokhvytska ratushna knyha druhoi polovyny XVII st.: (zbirnyk aktovykh dokumentiv)], ред. І.П. Чепіга [I.P. Chepiha], Київ 1986.
 9. ЛСБ, Документи Львівського Ставропігійського братства: рукопис кін. XVI – сер. XVII ст. [Dokumenty Lvivskoho Stavropihiiskoho bratstva: rukopys kin. XVI – ser. XVII st.], [в:] ЦДІАЛ. Ф.129, оп.1.
 10. Львівський літопис – Львівський літопис, 1498–1649: (рукописна копія) [Lvivskyi litopys, 1498–1649: (rukopysna kopiia)], [в:] НБУ ім. В.І. Вернадського [NBU im. V.I. Vernadskoho]. Шифр VII 206 м/37, арк. 168–182.
 11. Мак – Маковей О. [Makovei O.] (1990), Кілька документів з Гуцульщини з другої половини XVIII-го століття [Kilka dokumentiv z Hutsulshchyny z druhoi polovyny XVIII-ho stolittia], «Записки НТШ», т. LXXXVII, с. 64–69.
 12. Маркович Я.А. [Markovych Ya.A.] (1893–1913), Дневник генерального подскарбия Якова Марковича (1717–1767 гг.) [Dnevnik heneralnoho podskrabiia Yakova Markovycha (1717–1767 гг.)], ч. I-IV, ред. Ал. Лазаревский [Al. Lazarevskyi], Киев.
 13. НЄ, Памятники церковно-религиозной жизни угроруссов XVI–XVII вв. I: Поучения на Евангелие по Няговскому списку 1758 г. [Pamiatniki tserkovno-religioznoi zhizni uhrorussov XVI–XVII vv. I: Poucheniia nа Yevanheliie pо Niahovskomu spisku 1758 г.], С.-Петербург 1914).
 14. Онишкевич М.Й. [Onyshkevych M.Y.] (1984), Словник бойківських говірок [Slovnyk boikivskykh hovirok], т. I–II, Київ.
 15. Плав’юк В.С. [Plaviuk V.S.] (1998), Приповідки або українсько-народня філософія [Prypovidky abo ukrainsko-narodnia filosofiia], Едмонтон.
 16. РЕА – (1882), Русско-еврейский архив : документы и материалы для истории евреев в России [Russko-ievreiskii arkhiv : dokumenty i materialy dlia istorii evreiev v Rossii], ред.
 17. С.А. Бершадский [S.A. Bershadskii], т. I: Документы и регесты к истории литовских евреев (1388–1550) [Dokumenty i rehesty k istorii litovskikh evreiev (1388–1550)], С.-Петербург.
 18. Славинецький Є. [Slavynetskyi Ye.] (1973), Лексикон латинський [Leksykon latynskyi], [в:] Лексикон латинський Є. Славинецького. Лексикон словено-латинський Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського [Leksykon latynskyi Ye. Slavynetskoho. Leksykon sloveno-latynskyi Ye. Slavynetskoho ta А. Koretskoho-Satanovskoho], ред. К.К. Цілуйко [K.K. Tsiluiko], Київ, с. 59–420.
 19. УІМ, Універсали Івана Мазепи, 1687–1709 [Universaly Ivana Mazepy, 1687–1709], кн. I, ред. І. Бутич [I. Butych], Київ 2002.
 20. УкрКр Дидик-Меуш Г. [Dydyk-Meush H.] (2015), Українські краєвиди XVI–XVIII століть. Слово. Текст. Словник [Ukrainski kraievydy XVI-XVIII stolit. Slovo. Tekst. Slovnyk], Львів.
 21. ЦДІАЛ, Центральний державний історичний архів у місті Львові [Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv u misti Lvovi].
 22. ALSS, Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, т. IV, VII, pod kier. L. Radzymińskiego, przy współudziale P. Skobelskiego i B. Gorczaka, Lwów 1890–1910.
 23. Cost, Documentele moldoveneṣti inainte de Stefan cel Mare, vol. I–II, red. M. Costǎchescu, Iaṣi 1931–1932.
 24. Література
 25. Бевзенко С.П. [Bevzenko S.P.] (1991), Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови [Istoriia ukrainskoho movoznavstva. Istoriia vyvchennia ukrainskoi movy], Київ.
 26. Белецкий А.А. [Beletskyi A.A.] (2012), Язык – динамическая знаковая система [Yazyk – dinamicheskaia znakovaia sistema], [в:] Вибрані праці [Vybrani pratsi], ред. Н.Ф. Клименко, С.А. Карпіловська, А.О. Савенко [N.F. Klymenko, S.A. Karpilovska, A.O. Savenko], Київ, с. 529–535.
 27. Виноградський Ю.С. [Vynohradskyi Yu.S.] (1964), Про деякі фонетичні особливості менських і сосницьких говірок на Чернігівщині в пам’ятках XVII–XVIII ст. [Pro deiaki fonetychni osoblyvosti menskykh i sosnytskykh hovirok na Chernihivshchyni v pamiatkakh XVII–XVIII st.], [в:] Українська діалектологія і ономастика [Ukrainska dialektolohiia i onomastyka], ред. К.К. Цілуйко [K.K. Tsiluiko], Київ, с. 46–49.
 28. Гринчишин Д.Г. [Hrynchyshyn D.H.] (1983), Загальні спостереження над діалектними особливостями українських пам’яток XIV–XVIIІ ст. [Zahalni sposterezhennia nad dialektnymy osoblyvostiamy ukrainskykh pamiatok XIV–XVIIІ st.], [в:] Структура і розвиток українських говорів на сучасному етапі [Struktura i rozvytok ukrainskykh hovoriv na suchasnomu etapi], ред. М.В. Никончук [M.V. Nykonchuk], Житомир, с. 14–15.
 29. Гринчишин Д. [Hrynchyshyn D.] (2000), Фіксація діалектних рис у документах з Гуцульщини [Fiksatsyia dialektnykh rys u dokumentakh z Hutsulshchyny], [в:] Гуцульські говірки: Лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження [Hutsulski hovirky: Linhvistychni ta etymolohichny doslidzhennia], ред. Я. Закревська [Ya. Zakrevska], Львів, с. 76–85.
 30. Гринчишин Д. [Hrynchyshyn D.] (2001), Писемні пам’ятки XVI – першої половини XVIII ст. як джерело вивчення українських діалектів [Pysemni pamiatky XVI – pershoi polovyny XVIII st. yak dzherelo vyvchennia ukrainskykh dialektiv], «Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Українське і слов’янське мовознавство», вип. 4, с. 175–181.
 31. Гриценко С.П. [Hrytsenko S.P.] (2017), Динаміка лексикону української мови XVI–XVII ст. [Dynamika leksykonu ukrainskoi movy XVI–XVII st.], Київ.
 32. Дзендзелівський Й.О. [Dzendzelivskyi Y.O.] (1958), Дарчий напис XVII ст. з рисами гуцульських говорів [Darchyi napys XVII st. z rysamy hutsulskykh hovoriv], «Доповіді та повідомлення Ужгородського університету. Серія філологічна», № 2, с. 125–126.
 33. Керницкий И.М. [Kernytskyi I.M.] (1975), Бойковские и лемковские лексические особенности в языке староукраинских памятников XVI–XVII вв. [Boikovskiie i lemkovskiie leksicheskiie osobiennosti v yazyke staroukrainskikh pamiatnikov XVI–XVII vv.], [в:] Совещание по Общеславянскому лингвистическому атласу, Москва, с. 147–149.
 34. Керницький І.М. [Kernytskyi I.M.] (1961), Фонетичні особливості мови Війтівських книг XVI–XVII ст. села Одрехови в порівнянні з сучасними лемківськими говорами [Fonetychni osoblyvosti movy Viitivskykh knyh XVI–XVII st. sela Odrekhovy v porivnianni z suchasnymy lemkivskymy hovoramy], «Дослідження і матеріали з української мови», т. IV, с. 83–106.
 35. Кобилянський Б. [Kobylanskyi B.] (1928), Гуцульський говір і його відношення до говору Покуття [Hutsulskyi hovir i yoho vidnoshennia do hovoru Pokuttia], «Український діалектологічний збірник», кн. 1, с. 13–14.
 36. Левицкий О. [Levytskyi O.] (1902), Очерки народной жизни въ Малороссіи во второй половинҍ XVII ст. [Оcherky narodnoi zhyzni v Malorossii vo vtoroi polovinie XVII st.], Київ.
 37. Макович Х.Я. [Makovych Kh.Ya.] (2013), Діалектні риси мови українських рукописних учительних Євангелій XV–XVII ст.: автореф. … канд. філол. наук [Dialektni rysy movy ukrainskikh rukopysnykh uchytelnykh Yevanhelii XVI-XVII st.: avtoref. … kand. filol. nauk], «Українська мова», 10.02.01.
 38. Мойсієнко В.М. [Moisiienko V.M.] (2006), Північне наріччя української мови в XVI–XVII ст.
 39. Фонетика: автореф. … д-ра філол. наук [Pivnichne narichchia ukrainskoi movy v XVI–XVII st.: : avtoref. … d-ra filol. nauk], «Українська мова», 10.02.01.
 40. Москаленко А.А. [Moskalenko A.A.] (1977), Лексико-семантичні діалектизми в українських літописах XVI–XVII ст. [Leksyko-semantychni dialektyzmy v ukrainskykh litopysakh XVI–XVII st.], [в:] XIV Республіканська діалектологічна нарада [XIV Respublikanska dialektolohichna narada], ред. І.Г. Матвіяс [I.H. Matviias], Київ, с. 79–81.
 41. Різник В.П. [Riznyk V.P.] (2017), Назви їжі та кухонного начиння в говірках надсянсько-наддністрянського суміжжя: дис. … канд. філол. наук [Nazvy yizhi ta kukhonnoho nachynnia v hovirkakh nadciansko-naddnistrianskoho sumizhzhia: dys.… kand. filol. nauk], «Українська мова», 10.02.01.
 42. Сабадош І.В. [Sabadosh I.V.] (2008), Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району [Slovnyk zakarpatskoi hovirky sela Sokyrnytsia Khustskoho raionu], Ужгород.
 43. Самійленко С.П. [Samiilenko S.P.] (1972), Взаємодія мови українських ділових пам’яток ХVІІ ст. з територіальними діалектами на морфологічному рівні [Vzaiemodiia movy ukrainskykh dilovykh pamiatok ХVІІ st. z terytorialnymy dialektamy na morfolohichnomu rivni], [в:] Питання взаємодії української літературної мови і територіальних діалектів [Pytannia vzaiemodii ukrainskoi literaturnoi movy і terytorialnykh dialektiv], ред. М.А. Жовтобрюх [М.А. Zhovtobriukh], Київ, с. 84–86.
 44. Самійленко С.П. [Samiilenko S.P.] (1954), До характеристики полтавсько-київського діалекту за пам’ятками ХVII ст. [Do kharakterystyky poltavsko-kyivskoho dialektu za pamiatkamy ХVII st.], [в:] Полтавсько-київський діалект – основа української національної мови [Poltavsko-kyivskyi dialekt – osnova ukrainskoi natsionalnoi movy], ред. Л.А. Булаховський [L.A. Bulakhovskyi], Київ, с. 20–41.
 45. Слинько І.І. [Slynko I.I.] (1970), Історія деяких синтаксичних зворотів південно-західних говорів за пам’ятками ХIV–ХVІІІ ст. [Іstoriia deiakykh syntaksychnykh zvorotiv pivdenno-zakhidnykh hovoriv za pamiatkamy ХIV–ХVІІІ st.], [в:] Праці ХІІІ республіканської діалектологічної наради [Pratsi ХІІІ respublikanskoi dialektologichnoi narady], ред. Ф.Т. Жилко [F.T. Zhylko], Київ, с. 71–79.
 46. Сорокин Ю.С. [Sorokin Yu.S.] (1965), Развитие словарного состава русского литературного языка 30–90-е годы XIX века [Razvitiie slovarnoho sostava russkoho literaturnoho yazyka 30–90-ie hody XIX veka], Москва – Ленинград.
 47. Сосюр Ф. де. [Sosiur F. de] (1998), Курс загальної лінгвістики [Kurs zahalnoi linhvistyky], Київ.
 48. Чепіга І. [Chepiha I.] (2005), Лексика полтавських актів XVII – першої половини XVIII ст. [Leksyka poltavskykh aktiv XVII – pershoi polovyny XVIII st.], [в:] Слово і доля. Збірник на пошану Уляни Єдлінської [Slovo і dolia. Zbirnyk nа poshanu Uliany Yedlinskoi], ред. Я. Ісаєвич [Ya. Isaievych], Львів, с. 59–64.
 49. Шевченко С. [Shevchenko S.] (2005), Особливості творення дієприкметників в українській актовій мові ХVIІ–XVІІІ століть: (на матеріалі пам’яток ареалу полтавських говірок) [Osoblyvosti tvorennia diieprykmetnykiv v ukrainskii aktovii movy ХVIІ–XVІІІ stolit: (nа materiali pamiatok arealu poltavskykh hovirok)], «Діалектологічні студії», вип. 5: Фонетика, морфологія, словотвір, с. 209–220.
 50. Шило Г.Ф. [Shylo H.F.] (1962), Деякі фонетичні явища галицько-волинського діалекту за пам’ятками XVI–XVII cт. [Deiaki fonetychni yavyshcha halytsko-volynskoho dialektu za pamiatkamy XVI–XVII st.], «Наукові записки Дрогобицького педагогічного університету», т. 9: Питання мовознавства, с. 41–56.