Локальні маркери в українських пам’ятках офіційно-ділового стилю другої половини XVII–XVIII ст
PDF

Słowa kluczowe

офіційно-діловий стиль
акт
наріччя
діалектна риса
динаміка мови/культури
культурна домінанта
запозичення

Jak cytować

Гриценко, С. П. . (2020). Локальні маркери в українських пам’ятках офіційно-ділового стилю другої половини XVII–XVIII ст. Gwary Dziś, 12, 109–126. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.8

Abstrakt

Статтю присвячено дослідженню локальних маркерів у писемних пам’ятках офіційноділового стилю другої половини XVII–XVIII ст., окресленню тенденцій розвитку староукраїнської мови цього періоду. Джерельну базу пропонованої розвідки формують ділові документи з Гуцульщини другої половини XVIII ст., зібрані О. Маковеєм і представлені М. Грушевським на ІІ асіданні «історично-фільософічної секції» Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909 р.) та акти Лохвицької ратушної книги другої половини XVII ст. Встановлено, що попри усталений віками структурний каркас ділових пам’яток, вони репрезентують елементи живого народного мовлення, що відображені найяскравіше в основній частині документа, де викладено суть справи. Наголошено, що дослідження українського мовного простору у діахронії крізь призму писемних пам’яток офіційно-ділового стилю актуалізує потребу реалізації новітніх лексикографічних студій з урахуванням сучасних форм комп’ютерного опрацювання текстів та удоступнення їх широкому загалу, створенням нової методології словникових студій, нових типів лексиконів.

https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.8
PDF

Bibliografia

Джерела

АрхЮЗР, Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссиею для разбора древних актов, высочайше учрежденною при Киевском Военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе [Archiv Yuho-Zapadnoi Rossii, izdavaiemyi Vremennoi komissiieiu dlia razbora drevnikh aktov, vysochaishe uchrezhdennoiu pri Kiievskom Voiennom, Podolskom i Volynskom heneral-hubernatore], Киев 1859–1911.

АУМ, Атлас української мови [Atlas ukrainskoi movy], т. II, ред. І.Г. Матвіяс [I.H. Matviias], Київ 1988.

ГГ, Гуцульські говірки: короткий словник [Hutsulski hovirky : korotkyi slovnyk], ред. Я. Закревська [Ya. Zakrevska], Львів 1997.

Горбач О. [Horbach O.] (1997), Південно-буковинська гуцульська говірка с. Бродина, пов. Радівці Румунія [Pivdenno-bukovynska hutsulska hovirka s. Brodyna, pov. Radivtsi Rumuniia], [в:] Зібрані статті [Zibrani statti], вип. 12, т. 8: Історія мови. Діалектологія. Лексикологія, Мюнхен, с. 135–238.

ДБВ, Документи Брацлавського воєводства (1566–1606) [Dokumenty Bratslavskoho voievodstva (1566–1606)], ред. М. Крикун, О. Піддубняк [M. Krykun, O. Piddubniak], Львів 2008.

ЛНБ – Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника [Lvivska naukova biblioteka im. V. Stefanyka].

ЛРК, Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст.: (збірник актових документів) [Lokhvytska ratushna knyha druhoi polovyny XVII st.: (zbirnyk aktovykh dokumentiv)], ред. І.П. Чепіга [I.P. Chepiha], Київ 1986.

ЛСБ, Документи Львівського Ставропігійського братства: рукопис кін. XVI – сер. XVII ст. [Dokumenty Lvivskoho Stavropihiiskoho bratstva: rukopys kin. XVI – ser. XVII st.], [в:] ЦДІАЛ. Ф.129, оп.1.

Львівський літопис – Львівський літопис, 1498–1649: (рукописна копія) [Lvivskyi litopys, 1498–1649: (rukopysna kopiia)], [в:] НБУ ім. В.І. Вернадського [NBU im. V.I. Vernadskoho]. Шифр VII 206 м/37, арк. 168–182.

Мак – Маковей О. [Makovei O.] (1990), Кілька документів з Гуцульщини з другої половини XVIII-го століття [Kilka dokumentiv z Hutsulshchyny z druhoi polovyny XVIII-ho stolittia], «Записки НТШ», т. LXXXVII, с. 64–69.

Маркович Я.А. [Markovych Ya.A.] (1893–1913), Дневник генерального подскарбия Якова Марковича (1717–1767 гг.) [Dnevnik heneralnoho podskrabiia Yakova Markovycha (1717–1767 гг.)], ч. I-IV, ред. Ал. Лазаревский [Al. Lazarevskyi], Киев.

НЄ, Памятники церковно-религиозной жизни угроруссов XVI–XVII вв. I: Поучения на Евангелие по Няговскому списку 1758 г. [Pamiatniki tserkovno-religioznoi zhizni uhrorussov XVI–XVII vv. I: Poucheniia nа Yevanheliie pо Niahovskomu spisku 1758 г.], С.-Петербург 1914).

Онишкевич М.Й. [Onyshkevych M.Y.] (1984), Словник бойківських говірок [Slovnyk boikivskykh hovirok], т. I–II, Київ.

Плав’юк В.С. [Plaviuk V.S.] (1998), Приповідки або українсько-народня філософія [Prypovidky abo ukrainsko-narodnia filosofiia], Едмонтон.

РЕА – (1882), Русско-еврейский архив : документы и материалы для истории евреев в России [Russko-ievreiskii arkhiv : dokumenty i materialy dlia istorii evreiev v Rossii], ред.

С.А. Бершадский [S.A. Bershadskii], т. I: Документы и регесты к истории литовских евреев (1388–1550) [Dokumenty i rehesty k istorii litovskikh evreiev (1388–1550)], С.-Петербург.

Славинецький Є. [Slavynetskyi Ye.] (1973), Лексикон латинський [Leksykon latynskyi], [в:] Лексикон латинський Є. Славинецького. Лексикон словено-латинський Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського [Leksykon latynskyi Ye. Slavynetskoho. Leksykon sloveno-latynskyi Ye. Slavynetskoho ta А. Koretskoho-Satanovskoho], ред. К.К. Цілуйко [K.K. Tsiluiko], Київ, с. 59–420.

УІМ, Універсали Івана Мазепи, 1687–1709 [Universaly Ivana Mazepy, 1687–1709], кн. I, ред. І. Бутич [I. Butych], Київ 2002.

УкрКр Дидик-Меуш Г. [Dydyk-Meush H.] (2015), Українські краєвиди XVI–XVIII століть. Слово. Текст. Словник [Ukrainski kraievydy XVI-XVIII stolit. Slovo. Tekst. Slovnyk], Львів.

ЦДІАЛ, Центральний державний історичний архів у місті Львові [Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv u misti Lvovi].

ALSS, Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, т. IV, VII, pod kier. L. Radzymińskiego, przy współudziale P. Skobelskiego i B. Gorczaka, Lwów 1890–1910.

Cost, Documentele moldoveneṣti inainte de Stefan cel Mare, vol. I–II, red. M. Costǎchescu, Iaṣi 1931–1932.

Література

Бевзенко С.П. [Bevzenko S.P.] (1991), Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови [Istoriia ukrainskoho movoznavstva. Istoriia vyvchennia ukrainskoi movy], Київ.

Белецкий А.А. [Beletskyi A.A.] (2012), Язык – динамическая знаковая система [Yazyk – dinamicheskaia znakovaia sistema], [в:] Вибрані праці [Vybrani pratsi], ред. Н.Ф. Клименко, С.А. Карпіловська, А.О. Савенко [N.F. Klymenko, S.A. Karpilovska, A.O. Savenko], Київ, с. 529–535.

Виноградський Ю.С. [Vynohradskyi Yu.S.] (1964), Про деякі фонетичні особливості менських і сосницьких говірок на Чернігівщині в пам’ятках XVII–XVIII ст. [Pro deiaki fonetychni osoblyvosti menskykh i sosnytskykh hovirok na Chernihivshchyni v pamiatkakh XVII–XVIII st.], [в:] Українська діалектологія і ономастика [Ukrainska dialektolohiia i onomastyka], ред. К.К. Цілуйко [K.K. Tsiluiko], Київ, с. 46–49.

Гринчишин Д.Г. [Hrynchyshyn D.H.] (1983), Загальні спостереження над діалектними особливостями українських пам’яток XIV–XVIIІ ст. [Zahalni sposterezhennia nad dialektnymy osoblyvostiamy ukrainskykh pamiatok XIV–XVIIІ st.], [в:] Структура і розвиток українських говорів на сучасному етапі [Struktura i rozvytok ukrainskykh hovoriv na suchasnomu etapi], ред. М.В. Никончук [M.V. Nykonchuk], Житомир, с. 14–15.

Гринчишин Д. [Hrynchyshyn D.] (2000), Фіксація діалектних рис у документах з Гуцульщини [Fiksatsyia dialektnykh rys u dokumentakh z Hutsulshchyny], [в:] Гуцульські говірки: Лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження [Hutsulski hovirky: Linhvistychni ta etymolohichny doslidzhennia], ред. Я. Закревська [Ya. Zakrevska], Львів, с. 76–85.

Гринчишин Д. [Hrynchyshyn D.] (2001), Писемні пам’ятки XVI – першої половини XVIII ст. як джерело вивчення українських діалектів [Pysemni pamiatky XVI – pershoi polovyny XVIII st. yak dzherelo vyvchennia ukrainskykh dialektiv], «Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Українське і слов’янське мовознавство», вип. 4, с. 175–181.

Гриценко С.П. [Hrytsenko S.P.] (2017), Динаміка лексикону української мови XVI–XVII ст. [Dynamika leksykonu ukrainskoi movy XVI–XVII st.], Київ.

Дзендзелівський Й.О. [Dzendzelivskyi Y.O.] (1958), Дарчий напис XVII ст. з рисами гуцульських говорів [Darchyi napys XVII st. z rysamy hutsulskykh hovoriv], «Доповіді та повідомлення Ужгородського університету. Серія філологічна», № 2, с. 125–126.

Керницкий И.М. [Kernytskyi I.M.] (1975), Бойковские и лемковские лексические особенности в языке староукраинских памятников XVI–XVII вв. [Boikovskiie i lemkovskiie leksicheskiie osobiennosti v yazyke staroukrainskikh pamiatnikov XVI–XVII vv.], [в:] Совещание по Общеславянскому лингвистическому атласу, Москва, с. 147–149.

Керницький І.М. [Kernytskyi I.M.] (1961), Фонетичні особливості мови Війтівських книг XVI–XVII ст. села Одрехови в порівнянні з сучасними лемківськими говорами [Fonetychni osoblyvosti movy Viitivskykh knyh XVI–XVII st. sela Odrekhovy v porivnianni z suchasnymy lemkivskymy hovoramy], «Дослідження і матеріали з української мови», т. IV, с. 83–106.

Кобилянський Б. [Kobylanskyi B.] (1928), Гуцульський говір і його відношення до говору Покуття [Hutsulskyi hovir i yoho vidnoshennia do hovoru Pokuttia], «Український діалектологічний збірник», кн. 1, с. 13–14.

Левицкий О. [Levytskyi O.] (1902), Очерки народной жизни въ Малороссіи во второй половинҍ XVII ст. [Оcherky narodnoi zhyzni v Malorossii vo vtoroi polovinie XVII st.], Київ.

Макович Х.Я. [Makovych Kh.Ya.] (2013), Діалектні риси мови українських рукописних учительних Євангелій XV–XVII ст.: автореф. … канд. філол. наук [Dialektni rysy movy ukrainskikh rukopysnykh uchytelnykh Yevanhelii XVI-XVII st.: avtoref. … kand. filol. nauk], «Українська мова», 10.02.01.

Мойсієнко В.М. [Moisiienko V.M.] (2006), Північне наріччя української мови в XVI–XVII ст.

Фонетика: автореф. … д-ра філол. наук [Pivnichne narichchia ukrainskoi movy v XVI–XVII st.: : avtoref. … d-ra filol. nauk], «Українська мова», 10.02.01.

Москаленко А.А. [Moskalenko A.A.] (1977), Лексико-семантичні діалектизми в українських літописах XVI–XVII ст. [Leksyko-semantychni dialektyzmy v ukrainskykh litopysakh XVI–XVII st.], [в:] XIV Республіканська діалектологічна нарада [XIV Respublikanska dialektolohichna narada], ред. І.Г. Матвіяс [I.H. Matviias], Київ, с. 79–81.

Різник В.П. [Riznyk V.P.] (2017), Назви їжі та кухонного начиння в говірках надсянсько-наддністрянського суміжжя: дис. … канд. філол. наук [Nazvy yizhi ta kukhonnoho nachynnia v hovirkakh nadciansko-naddnistrianskoho sumizhzhia: dys.… kand. filol. nauk], «Українська мова», 10.02.01.

Сабадош І.В. [Sabadosh I.V.] (2008), Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району [Slovnyk zakarpatskoi hovirky sela Sokyrnytsia Khustskoho raionu], Ужгород.

Самійленко С.П. [Samiilenko S.P.] (1972), Взаємодія мови українських ділових пам’яток ХVІІ ст. з територіальними діалектами на морфологічному рівні [Vzaiemodiia movy ukrainskykh dilovykh pamiatok ХVІІ st. z terytorialnymy dialektamy na morfolohichnomu rivni], [в:] Питання взаємодії української літературної мови і територіальних діалектів [Pytannia vzaiemodii ukrainskoi literaturnoi movy і terytorialnykh dialektiv], ред. М.А. Жовтобрюх [М.А. Zhovtobriukh], Київ, с. 84–86.

Самійленко С.П. [Samiilenko S.P.] (1954), До характеристики полтавсько-київського діалекту за пам’ятками ХVII ст. [Do kharakterystyky poltavsko-kyivskoho dialektu za pamiatkamy ХVII st.], [в:] Полтавсько-київський діалект – основа української національної мови [Poltavsko-kyivskyi dialekt – osnova ukrainskoi natsionalnoi movy], ред. Л.А. Булаховський [L.A. Bulakhovskyi], Київ, с. 20–41.

Слинько І.І. [Slynko I.I.] (1970), Історія деяких синтаксичних зворотів південно-західних говорів за пам’ятками ХIV–ХVІІІ ст. [Іstoriia deiakykh syntaksychnykh zvorotiv pivdenno-zakhidnykh hovoriv za pamiatkamy ХIV–ХVІІІ st.], [в:] Праці ХІІІ республіканської діалектологічної наради [Pratsi ХІІІ respublikanskoi dialektologichnoi narady], ред. Ф.Т. Жилко [F.T. Zhylko], Київ, с. 71–79.

Сорокин Ю.С. [Sorokin Yu.S.] (1965), Развитие словарного состава русского литературного языка 30–90-е годы XIX века [Razvitiie slovarnoho sostava russkoho literaturnoho yazyka 30–90-ie hody XIX veka], Москва – Ленинград.

Сосюр Ф. де. [Sosiur F. de] (1998), Курс загальної лінгвістики [Kurs zahalnoi linhvistyky], Київ.

Чепіга І. [Chepiha I.] (2005), Лексика полтавських актів XVII – першої половини XVIII ст. [Leksyka poltavskykh aktiv XVII – pershoi polovyny XVIII st.], [в:] Слово і доля. Збірник на пошану Уляни Єдлінської [Slovo і dolia. Zbirnyk nа poshanu Uliany Yedlinskoi], ред. Я. Ісаєвич [Ya. Isaievych], Львів, с. 59–64.

Шевченко С. [Shevchenko S.] (2005), Особливості творення дієприкметників в українській актовій мові ХVIІ–XVІІІ століть: (на матеріалі пам’яток ареалу полтавських говірок) [Osoblyvosti tvorennia diieprykmetnykiv v ukrainskii aktovii movy ХVIІ–XVІІІ stolit: (nа materiali pamiatok arealu poltavskykh hovirok)], «Діалектологічні студії», вип. 5: Фонетика, морфологія, словотвір, с. 209–220.

Шило Г.Ф. [Shylo H.F.] (1962), Деякі фонетичні явища галицько-волинського діалекту за пам’ятками XVI–XVII cт. [Deiaki fonetychni yavyshcha halytsko-volynskoho dialektu za pamiatkamy XVI–XVII st.], «Наукові записки Дрогобицького педагогічного університету», т. 9: Питання мовознавства, с. 41–56.