Tom 12 (2020)
Pełny numer
PDF

Artykuły i rozprawy

Павло Гриценко
15-57
Карпатоукраїнська словосполука біла дівка в південнослов’янському контексті
https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.3
PDF
Марина Ткачук
59-68
Діалектологічна цінність фольклорних джерел
https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.4
PDF
Мария Владимировна Боброва
69-80
Наивная лексикография сельских жителей Пермского края (Россия)
https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.5
PDF
Людмила Колєснік
81-93
Характерологічні назви в говірках українського Карпатського регіону
https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.6
PDF
Николай Антропов
95-107
Дифтонгические сочетания модели *telt: вновь о восточнославянских отражениях
https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.7
PDF
Світлана Павлівна Гриценко
109-126
Локальні маркери в українських пам’ятках офіційно-ділового стилю другої половини XVII–XVIII ст
https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.8
PDF
Елена Ивановна Сьянова
127-142
Имена существительные среднего рода древней -t- основы типа тэля и особенности их склонения в украинских говорах Воронежской области
https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.9
PDF
Галина Кобиринка
143-153
Атлас української мови як джерело дослідження української діалектної акцентної системи
https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.10
PDF
Андрій Олександрович Колесников
155-161
З досвіду опису і картографування українських новожитніх говірок полілінгвального ареалу межиріччя Дністра і Дунаю
https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.11
PDF
Dorota Krystyna Rembiszewska, Janusz Siatkowski
163-177
Niezabudka, wasilek, wołoszka – o dylematach w rozstrzyganiu pożyczek i reliktów dawnej wspólnoty na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim
https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.12
PDF
Ольга Николаевна Крылова
179-190
«Дочку в колыбельку, приданое в коробейку»: название приданого в севернорусских говорах
https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.13
PDF
Katarzyna Sobolewska
191-199
Nazwy właścicieli gospodarstw rolnych i ich pracowników w gwarach Warmii i Mazur
https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.14
PDF
Justyna Kobus
201-211
Leksyka mikropola tematycznego MUCHA w języku mieszkańców okolic Pobiedzisk w środkowej Wielkopolsce
https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.15
PDF
Libuše Čižmárová
213-228
Vzájemné působení a prolínání apelativní a propriální slovní zasoby v nářeční rovinĕ češtiny
https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.16
PDF
Stanisław Cygan
229-245
Dziewiętnastowieczne słowniczki gwarowe księdza Władysława Siarkowskiego z perspektywy leksykograficznej
https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.17
PDF
Jadwiga Waniakowa
247-255
Polskie słownictwo gwarowe w kontekście etymologicznym (na przykładzie nazw roślin)
https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.18
PDF
Renata Kucharzyk
257-267
Funkcjonowanie słownictwa gwarowego w komunikacji internetowej – problemy metodologiczne
https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.19
PDF
Bronislav Stupňánek
269-279
Metodologie interaktivního mapového zpracování systematických gramatických struktur
https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.20
PDF
Наталія Вербич
281-288
Методологія експериментально-фонетичного дослідження діалектного мовлення
https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.21
PDF
Anna Kostecka-Sadowa
289-297
Charakterystyka słowotwórcza ekspresywnych nazw człowieka w gwarze polskiej obwodu lwowskiego (wybrane przykłady)
https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.22
PDF