Leksyka mikropola tematycznego MUCHA w języku mieszkańców okolic Pobiedzisk w środkowej Wielkopolsce
PDF

Słowa kluczowe

gwara
język mieszkańców wsi
pole tematyczne

Jak cytować

Kobus, J. (2020). Leksyka mikropola tematycznego MUCHA w języku mieszkańców okolic Pobiedzisk w środkowej Wielkopolsce. Gwary Dziś, 12, 201–211. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.15

Abstrakt

Autorka artykułu omawia wąską grupę słownictwa skupionego wokół tematu MUCHA. Przytaczane w tekście poświadczenia terenowe pochodzą z najnowszych eksploracji w okolicach Pobiedzisk, miasta położonego w niedalekiej odległości od Poznania. Autorka podkreśla wartość współpracy ze szkołami w pozyskiwaniu lokalnej leksyki.

https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.15
PDF

Bibliografia

AJKLW, Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. I–VI, pod red. Z. Sobierajskiego, J. Burszty, Wrocław, 1979–1991; t. VII–XI, pod red. Z. Sobierajskiego, Wrocław – Poznań 1992–2005.

AJKLW-II, Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. II: CZŁOWIEK – PRZYRODA, pod red. Z. Sobierajskiego, J. Burszty, Wrocław 1979.

AJPP, Małecki M., Nitsch K. (1934), Atlas językowy polskiego Podkarpacia, Kraków.

MSGP, Mały słownik gwar polskich, pod red. J. Wronicz, Kraków 2009.

SBis, Słownik gwary biskupiańskiej, pod red. M. Giery i K. Jańczak, Stara Krobia 2005.

SCz, Słownik języka mieszkańców okolic Czerniejewa. Praca na roli i w gospodarstwie, pod red. J. Kobus i M. Stępień, Poznań 2018.

SGn, Słownik języka mieszkańców okolic Gniezna. Święta, wierzenia i przesądy, pod red. J. Kobus i T. Gniazdowskiego, Poznań 2018.

SGP, Słownik gwar polskich PAN, t. I, z. 1–3, pod red. M. Karasia, Wrocław, 1977, 1981; t. II, z. 1(4)–3(6), pod red. J. Reichana, S. Urbańczyka, Wrocław, 1983, 1986; t. III, z. 1(7)–3(9), pod red. J. Reichana, S. Urbańczyka, Wrocław, 1989–1991; t. IV, z. 1(10)–3(12), pod red. J. Reichana, S. Urbańczyka, Kraków, 1992–1993; t. V, z. 1(13)–3(15), pod red. J. Reichana,

S. Urbańczyka, Kraków, 1994, 1996, 1998; t. VI, z. 1(16)–4(19), pod red. J. Okoniowej, J. Reichana, Kraków, 2001–2004; t. VII, z. 1(20)–4(23), pod red. J. Okoniowej, J. Reichana, B. Grabki, Kraków, 2005–2007, 2010, t. VIII, z. 1(24)–4(27), pod red. J. Okoniowej, J. Reichana, B. Grabki, Kraków, 2011–2013, t. IX, z. 1(28)–4(31), pod red. B. Grabki, R. Kucharzyk, J. Okoniowej, J. Reichana, Kraków, 2014–2017; t. X, z. 1(32)–2(33), pod red. B. Grabki, R. Kucharzyk, Kraków 2018–2019.

SGpni, Gospodyni. Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego, pod red. B. Osowskiego, Poznań 2018.

SGprz, Gospodarz. Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego, pod red. B. Osowskiego, Poznań 2018.

SJar, Podeszwa J. (2014), Słownik gwary Ziemi Jarocińskiej, Jarocin.

SJut, Żyto H. (2013), Słownik gwary jutrosińskiej, [w:] W. Gawroński, H. Żyto, Jutrosińska wiara i gwara, Jutrosin.

SŁk, Słownik mieszkańców ziemi łukowskiej. Praca na roli i w gospodarstwie, pod red. J. Sierociuka, Poznań 2019.

SPał, Binkowski M.K. (2011), Mój słownik gwary pałuckiej, Żnin.

SPl, W kuchni u pleszewian. Słownik języka i kultury mieszkańców powiatu pleszewskiego, pod red. B. Osowskiego, Poznań 2019.

SPob, Słownika języka mieszkańców okolic Pobiedzisk. Praca na roli i w gospodarstwie, pod red. J. Kobus i A. Migdałek, Poznań [w druku].

SPodróżna, Brzeziński W. (1987–2009), Słownictwo krajniackie. Słownik gwary wsi Podróżna w Złotowskiem, t. I–V, Wrocław [i in.].

Belke G. (1861), O owadach szkodliwych gospodarstwu wiejskiemu i sposobach ustrzeżenia się od nich lub zmniejszenia ich liczby, Żytomierz.

Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S. (1965), Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.

Kobus J. (2015), Kierunki i dynamika zmian w języku mieszkańców wielkopolskich wsi na przełomie wieków XX i XXI, Poznań.

Maciołek M. (2012), Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim. Procesy nominacyjne a językowy obraz świata, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. UŚ, dr hab. Jolanty Tambor, Katowice.

Sierociuk J. (2003), Założenia metodologiczne badań języka wsi, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. XI, pod red. Z. Krążyńskiej i Z. Zagórskiego, Poznań, s. 131–136.

Skubalanka T. (1966), Słownictwo miłosne poezji J. Słowackiego na tle tradycji, Toruń.