Діалектологічна цінність фольклорних джерел
PDF

Słowa kluczowe

типи діалектологічних джерел
фольклорний текст
діалектологічні дослідження
евристичний потенціал фольклорного тексту

Jak cytować

Ткачук, М. . (2020). Діалектологічна цінність фольклорних джерел. Gwary Dziś, 12, 59–68. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.4

Abstrakt

У статті узагальнено основні передумови, які визначають можливість потенційного використання фольклорно-етнографічних джерел для розв’язання лінгвістичних, зокрема діалектологічних, проблем. Проаналізовано такі позатекстові чинники, як: методику записування фольклорних текстів, зокрема точність відтворення діалектних особливостей у різних фольклорно-етнографічних виданнях; можливість точного ареального співвіднесення фольклорного твору з місцем його творення / побутування; наявність додаткової позалінгвальної інформації, важливої для лінгвіста-дослідника. Розглянуто текстотвірні фактори, які накладають обмеження на використання фольклорних текстів у діалектологічних дослідженнях, як-от віршована / прозова форма твору; жанротвірні характеристики тощо.

https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.4
PDF

Bibliografia

Аркушин Г. [Arkushyn H.] (2012), Голоси з Берестейщини (Тексти) [Holosy z Beresteishchyny (Teksty)], Луцьк.

Аркушин Г. [Arkushyn H.] (2007), Голоси з Підляшшя (Тексти) [Holosy z Pidliashshia (Teksty)], Луцьк.

АУМ, Атлас української мови: в 3 т., т. 2: Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі [Atlas ukrainskoi movy: v 3 t., t. 2: Volyn, Naddnistrianshchyna, Zakarpattia i sumizhni zemli], Київ 1988.

Богатырев П. Г. [Bohatyrev P. G.] (1962), О языке славянских народных песен в его отношении к диалектной речи [O yazyke slavyanskih narodnyh pesen v ego otnoshenii k dialektnoj rechi], «Вопросы языкознания», № 3, с. 75–86.

Борисенко В. [Borysenko V.] (2011), Така житка... Культура повсякдення українців Чорнобильського Полісся (за матеріалами етнографічної експедиції 1994 р.) [Taka zhytka... Kultura povsiakdennia ukraintsiv Chornobylskoho Polissia (za materialamy etnohrafichnoi ekspedytsii 1994 r.)], Київ.

Бріцина О.Ю. [Britsyna O.Yu.] (2003), Сучасні аспекти методики збирання народної прози [Suchasni aspekty metodyky zbyrannia narodnoi prozy], «Народна творчість та етнографія», № 3, с. 24–34.

Бріцина О.Ю. [Britsyna O.Yu.] (2009), Текстологічні та едиційні рішення у фольклористиці: українська наукова традиція й новітні методологічні течії [Tekstolohichni ta edytsijni rishennia u folklorystytsi: ukrainska naukova tradytsiia i novitni metodolohichni techii], «Вісник Львівського університету. Серія філологічна», вип. 47, с. 83–93.

Глуховцева І.Я. [Hlukhovtseva I.Ya.] (2014), Варіанти фразеологічних одиниць в українських східнослобожанських говірках [Varianty frazeolohichnykh odynyts v ukrainskykh skhidnoslobozhanskykh hovirkakh], [в:] Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст [Dialekty v synkhronii ta diakhronii: zahalnoslovianskyi kontekst], Київ, с. 118–122.

Гнатюк В. [Hnatiuk V.] (1897), [Передмова] [Peredmova], [в:] Етнографічний збірник, т. 1: Лєґенди і новелї, т. 3: Етнографічні матеріали з Угорської Руси, зібрав В. Гнатюк. [Etnohrafichnyi zbirnyk, t. 1: Liegendy i noveli, t. 3: Etnohrafichni materialy z Uhorskoi Rusy. zibrav V. Hnatiuk], Львів.

Грицак М.А. [Hrytsak M.A.] (2017), Матеріали до Словника українських говірок Закарпатської області [Materialy do Slovnyka ukrainskykh hovirok Zakarpatskoi oblasti], вип. 1: А–Б, за ред. П.Ю. Гриценка, Київ.

Гриценко П. [Hrytsenko P.] (2003), Тексти як джерело дослідження українських говірок Румунії [Teksty yak dzherelo doslidzhennia ukrainskykh hovirok Rumunii], [в:] М. Павлюк, І. Робчук, Українські говори Румунії. Діялектні тексти [M. Pavliuk, I. Robchuk, Ukrainski hovory Rumunii. Diialektni teksty], Едмонтон – Львів – Нью-Йорк – Торонто.

Гриценко П.Е. [Hrytsenko P.Ye.] (2015), Феномен диалектного явления: онтология и гносеология [Fenomen dialektnogo yavleniya: ontologiya i gnoseologiya], [в:] Исследования по славянской диалектологии, т. 17: Судьба славянских диалектов и перспективы славянской диалектологии [Issledovaniya po slavyanskoj dialektologii, t. 17: Sudba slavyanskih dialektov i perspektivy slavyanskoj dialektologii], Москва, с. 9‒59.

Гриценко П.Ю. [Hrytsenko P.Yu.] (2014), Про один тип джерел сучасних діалектологічних студій [Pro odyn typ dzherel suchasnykh dialektolohichnykh studii], [в:] Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст [Dialekty v synkhronii ta diakhronii: zahalnoslovianskyi kontekst], Київ, c. 145–154.

ЕОСУ VII, Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів, т. 7: Господарські заняття, промисли та ремесла [Etnohrafichnyi obraz suchasnoi Ukrainy. Korpus ekspedytsiinykh folklorno-etnohrafichnykh materialiv, t. 7: Hospodarski zaniattia, promysly ta remesla], Київ, 2017.

ЕОСУ X, Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів, т. 10: Традиційне повсякденне та обрядове вбрання [Etnohrafichnyi obraz suchasnoi Ukrainy. Korpus ekspedytsiinykh folklorno-etnohrafichnykh materialiv, t: 10: Tradytsiine povsiakdenne ta obriadove vbrannia], Київ, 2018.

ЕСУМ, Етимологічний словник української мови: в 7 т. [Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy: v 7 t.], т. VI, за ред. О.С. Мельничука, Київ, 2006.

ІУЛ, Ткачук Р.Ф. [Tkachuk R.F.] (2013), Усна словесність [Usna slovesnist], [в:] Історія української літератури [Istoriia ukrainskoi literatury], т. 1, Київ, с. 73–88.

Колесса Ф. [Kolessa F.] (1938), Українська усна словесність [Ukrainska usna slovesnist], Львів.

Кравченко В. [Kravchenko V.] (2009), Зібрання творів та матеріали з архівної спадщини [Zibrannia tvoriv ta materialy z arkhivnoi spadshchyny], т. 2, упор. О. Рубан, Київ.

ЛАНП, Назарова Т.В. [Nazarova T.V.], Лінгвістичний атлас Нижньої Прип’яті [Linhvistychnyi atlas Nyzhnoi Prypiati], Київ, 1985.

НЕС, Глушко М., Хомчак Л. [Hlushko M., Khomchak L.] (2017), Надсяння: традиційна культура і побут (етнолінгвістичні скарби) [Nadsiannia: tradytsiina kultura i pobut (etnolinhvistychni skarby)], Львів.

Номис, Украінські приказки, прислівъя и таке инше. Збірники О.В. Марковича и других, спорудив М. Номис [Ukrainski prykazky, pryslivia i take inshe. Zbirnyky O.V. Markovycha i druhykh, sporudyv M. Nomys], С.-Петербург, 1864.

Оссовецкий И.А. [Ossovetskyi I.A.] (1958), Язык фольклора и диалект [Yazyk folklora y dyalekt], [в:] Основные проблемы эпоса восточных славян [Osnovnye problemy eposa vostochnyh slavyan], Москва, с. 172–190.

СМФ, Сборникъ матеріаловъ по малорусскому фольклор, собралъ А.Н. Малинка [Sbornik materialov po malorusskomu folkloru, sobral A.N. Malinka], Черниговъ, 1902.

Франко І.Я. [Franko I.Ya.] (1901), Галицько-руські народні приповідки [Halytsko-ruski narodni prypovidky], вип. 1 (А–Відати), [в:] Етноґрафічний збірник [Etnografichnyi zbirnyk], т. Х, Львів.

Франко І.Я. [Franko I.Ya.] (1982), До збирачів етнографічних матеріалів [Do zbyrachiv etnohrafichnykh materialiv], [в:] Франко І.Я. Зібрання творів у п’ятдесяти томах, т. 35: Літературно-критичні праці (1903–1905) [Franko I.Ya. Zibrannia tvoriv u piatdesiaty tomakh, t. 35: Literaturno-krytychni pratsi (1903–1905)], Київ, с. 412–414.

Франко І.Я. [Franko I.Ya.] (1980), Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołyniu, [в:] Франко І.Я. Зібрання творів у п’ятдесяти томах, т. 27: Літературно-критичні праці (1886–1889) [Franko I.Ya. Zibrannia tvoriv u piatdesiaty tomakh, t. 27: Literaturno-krytychni pratsi (1886–1889)], Київ, с. 210–215.

Чубинскій П. [Chubynskii P.] (1872), Общее предисловіе къ матеріаламъ и изслѣдованіямъ, собраннымъ П.П. Чубинскимъ [Obshchee predislovie k materialam i izsledovaniyam, sobrannym P.P. Chubinskim], [в:] Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-Русскій край, снаряженной Императорскимъ русскимъ географическимъ обществомъ.

Юго-Западный отдѣлъ. Матеріалы и изслѣдованія, собранныя д. чл. П.П. Чубинскимъ [Trudy etnografichesko-statisticheskoj ekspedicii v Zapadno-Russkij kraj, snaryazhennoj Imperatorskim russkim geograficheskim obshchestvom. Yugo-Zapadnyj otdel. Materialy i izsledovaniya, sobrannyya d. chl. P.P. Chubinskim], т. 1, С.-Петербургъ, с. ХІ–ХХ.

Якобсон Р.О. [Yakobson R.O.] (1962), О соотношении между песенной и разговорной народной речью [O sootnoshenii mezhdu pesennoj i razgovornoj narodnoj rechyu], «Вопросы языкознания», № 3, с. 87–90.

Bartmiński J. (1973), O języku folkloru, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.

Kolberg O. (1964), Dzieła wszystkie, t. XXXVI: Wołyń, Wrocław – Poznań.

Kolberg O. (1968), Dzieła wszystkie, t. LII: Białoruś – Polesie, Wrocław – Poznań.

Sicińska K. (2018), Regionalne i ponadregionalne cechy podhalańskich pieśni zbójnickich, «Rozprawy Komisji Językowej ŁTN», t. LXV, s. 155–180.

Sierociuk J. (1990), Pieśń ludowa i gwara, Lublin.

Zieńkiewicz R. (1851), Piosenki gminne ludu pińskiego, Kowno.