Nazwy właścicieli gospodarstw rolnych i ich pracowników w gwarach Warmii i Mazur
PDF

Słowa kluczowe

gwara warmińska
gwara mazurska
historia osadnictwa na Warmii i Mazurach
kategorie chłopstwa na Warmii i Mazurach

Jak cytować

Sobolewska, K. . (2020). Nazwy właścicieli gospodarstw rolnych i ich pracowników w gwarach Warmii i Mazur. Gwary Dziś, 12, 191–199. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.14

Abstrakt

W artykule zaprezentowano ponad 100 nazw właścicieli gospodarstw rolnych i ich pracowników w gwarach Warmii i Mazur. Na tle historycznym, uwzględniającym historię osadnictwa i kolejne reformy agrarne ukazano zebrane słownictwo w podziale na 6 kategorii – od bogatych właścicieli ziemskich po najuboższych, pozbawionych ziemi i własnego domu robotników folwarcznych. Podstawę materiałową stanowiły zapisy z badań gwarowych przeprowadzonych na Warmii i Mazurach w połowie XX w. oraz wybrane artykuły, wspomnienia i monografie.

https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.14
PDF

Bibliografia

Jurkowski E., Łapiński I., Szymczak M. (1959), Słownictwo Warmii i Mazur. Stopnie pokrewieństwa. Życie społeczne i zawody, Wrocław.

Kartoteka Słownika gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/18953?language=en#structure, 13.08.2020.

Koziełło-Poklewski B. (1976), Rozwój społeczno-gospodarczy Mazur i Warmii na tle Prus Wschodnich od połowy XIX wieku do roku 1939, [w:] Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków, red. J. Burszta, Wrocław, s. 61–108.

Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur (1987–2018), t. 1–7, red. Z. Stamirowska, H. Perzowa, D. Kołodziejczykowa, K. Sobolewska, Wrocław – Kraków.

Steffen W. (1983), Kategorie chłopstwa w przedwojennej terminologii warmińskiej, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, s. 279–284.

Steffen W. (1984), Słownik warmiński, Wrocław.

Wajda K. (1983), Kształtowanie się stosunków kapitalistycznych na Warmii i Mazurach u schyłku XIX i na początku XX wieku, [w:] Dzieje Warmii i Mazur w zarysie, t. 2: Od 1871 do 1975 r., red. T. Filipkowski, Warszawa, s. 22–38.

Zientara-Malewska M. (1988), Wieś nad łąkami, Olsztyn.