Карпатоукраїнська словосполука біла дівка в південнослов’янському контексті
PDF

Słowa kluczowe

слово і словосполука у фольклорному тексті
кольороназви, *běl- (білий)
фольклор (українські, болгарські, македонські, сербські пісні)
карпатобалканіка
ареал
ізоглоса

Jak cytować

Гриценко, П. . (2020). Карпатоукраїнська словосполука біла дівка в південнослов’янському контексті. Gwary Dziś, 12, 15–57. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.3

Abstrakt

Студія є ескізним розглядом окремих питань із широкої проблематики карпатобалканіки. За матеріалами словосполучення біла дівка та інших номінацій із компонентом *běl- у фольклорних текстах показано спеціалізацію семантики кольороназви; прокоментовано окремі лінії змін значень*běl- в українськокарпатському просторі, а також виявлені в болгарському, македонському і сербському мовно-культурних континуумах паралелі й відповідники цим процесам. Окреслено особливості лінгвальної й етнокультурної інформації, що містять фольклорні тексти, прийоми її використання в дослідженні діалектного континууму однієї мови та генетично споріднених мов.

https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.3
PDF

Bibliografia

Джерела

БЕР, Български етимологичен речник [Balgarski etimologichen rechnik], т. 1–. София, 1971–.

БЛ, Бела лоза. Свадбене песме Сврљишког краjа [Bela loza. Svadbene pesme Svrljiškog kraja], прир. Н. Бодановиħ [N. Bodanović], Ниш, 2000.

БНТ, Българско народно творчество: в 12 т. [Balgarsko narodno tvorchestvo: v 12 t.], т. VI: Любовни песни, oтбр. и редакт. Д. Осинин, И. Бурин [D. Osinin, I. Burin], София, 1962.

Воллан, Угро-русскія народныя пѣсни [Ugro-russkіya narodnyya pesni], cобр. Г.А. Де-Воллан [G.A. De-Vollan], С.-Петербургъ, 1885.

Гнатюк В. [Hnatiuk V.] (1905–1907), Коломийки [Kolomyiky], зібрав В. Гнатюк, т. І–ІІІ, Львів.

Грицак М.А. [Hrytsak M.A.] (2017), Матеріали до Словника українських говірок Закарпатської області [Materialy do Slovnyka ukrainskykh hovirok Zakarpatskoi oblasti], вип. 1: А–Б, Київ.

Грицак М.А. [Hrytsak M.A.], Картотека Словника українських говірок Закарпатської області [Kartoteka Slovnyka ukrainskykh hovirok Zakarpatskoi oblasti], зберігається в Інституті української мови НАН України (м. Київ).

ДМНП, Двогласни македонски народни песни [Dvoglasni makedonski narodni pesni], изб. и ред. Т. Бицевски [T. Bicevski], Скопje, 1988.

ЕРСJ, Етимолошки речник српског jезика [Etimološki rečnik srpskog jezika], т. I–, Београд, 2003–.

Златковић Д. [Zlatkoviћ D.] (2014), Речник пиротског говора [Rečnik pirotskog govora], т. I–II, Београд.

ЗП, Народни песни от Западните Покрайнини [Narodni pesni ot Zapadnite Pokraynini], нотирал и записал В. Стоин [V. Stoin], София, 1959.

Илчев С. [Ilchev S.] (1969), Речник на личните и фамилни имена у българите [Rechnik na lichnite i familni imena u balgarite], София.

К, Коломийки [Kolomyiky], упорядн. Н.С. Шумада [N.S. Shumada], Київ, 1969.

Кауфман Н. [Kaufman N.] (1982), Народни песни на българите от Украинска и Молдавска ССР [Narodni pesni na balgarite ot Ukrainska i Moldavska SSR], т. I‒II, София.

Куняк, Коломийки Прикарпаття [Kolomyiky Prykarpattia], упорядн. Я. Куняк [Ya. Kuniak], Івано-Франківськ, 2006.

Лінтур, Народні балади Закарпаття [Narodni balady Zakarpattia], упорядник П.В. Лінтур [P.V. Lintur], Ужгород, 1959.

ЉНР, Љубовни народни песни [Ljubovni narodni pesni], изб. и ред. Д. Наневски [D. Nanevski], Скопje, 1971.

ММФ, Македонски музички фолклор. Песни [Makedonski muzički folklor. Pesni], т. ІІ. Скопje, 1959.

МПВ, Македонски народни песни од Воденско [Makedonski narodni pesni od Vodensko], изб. и ред. Т. Бицевски [T. Bicevski], Скопje, 1989.

МПК, Македонски народни песни од Кукушко [Makedonski narodni pesni od Kukuško], изб. и ред. Т. Бицевски [T. Bicevski], Скопje, 1989.

Негрич М. [Nehrych M.] (2008), Скарби гуцульського говору: Березови́ [Skarby hutsulskoho hovoru: Berezový], Львів.

НПК, Народни песни от Карнобатския край [Narodni pesni ot Karnobatskiya kray], зап. и съст. Д. Тодоров [D. Todorov], София, 1994.

НПЛ, Народне песме из Лесковачке области [Narodne pesme iz Leskovačke oblasti], сукуп. Д.М. Ђорђевић [D.M. Đorđević], прир. М. Златановић [M. Zlatanović], Београд, 1990.

Онишкевич М.Й. [Onyshkevych M.Y.] (1984), Словник бойківських говірок [Slovnyk boikivskykh hovirok], ч. І–ІІ, Київ.

ПJС, Народне песме и басме Jужне Србиjе [Narodne pesme i basme Južne Srbije], сукуп. и прир. М. Златановић [M. Zlatanović], Београд, 1994.

ПК I, Народни песни от Югозападна България. Пиринский край [Narodni pesni ot Yugozapadna Balgariya. Pirinskiy kray], т. І, съст. Н. Кауфман, Т. Тодоров [N. Kaufman, T. Todorov], София, 1967.

ПК II, Народни песни от Югозападна България. Пиринский край [Narodni pesni ot Yugozapadna Balgariya. Pirinskiy kray], т. II, съст. Н. Кауфман, И. Манолоов [N. Kaufman, I. Manoloov], София, 1994.

ПЛ, Васиљевић М.А. [Vasiljević M.A.] (1960), Народне мелодиjе Лесковачког края [Narodne melodije Leskovačkog kraya], Београд, 1960.

Пуjић С. [Pujić S.] (2013), Херцеговачка пчеларска лексика (на општесловенскоj основи) [Hercegovačka pčelarska leksika (na opšteslovenskoj osnovi)], «Српски диjалектолошки зборник», LX, c. 463–804.

ПЦГ, Васиљевић М.А. [Vasiljević M.A.] (1965), Народне мелодиjе Црне Горе [Narodne melodije Crne Gore. Београд, 1965.

РБЕ, Речник на българския език [Rechnik na balgarskiya ezik], т. І–. София, 1977–.

Ребошапка – Відгомін віків. Збірка народних балад, історичних пісень та пісень-хронік [Vidhomin vikiv. Zbirka narodnykh balad, istorychnykh pisen’ ta pisen-khronik], зібр. і упоряд. І. Ребошапка [I. Reboshapka], Бухарест, 1974.

РП, Народни песни от Родопския край [Narodni pesni ot Rodopskiya kray], сост. Н. Кауфман, Т. Тодоров [N. Kaufman, T. Todorov], София, 1970.

РСКНJ, Речник српскохрватског књижевног и народног jезика [Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika], т. 1–, Београд, 1959–.

Сабадош І.В. [Sabadosh I.V.] (2008), Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району [Slovnyk zakarpatskoi hovirky sela Sokyrnytsia Khustskoho rajonu], Ужгород.

Савчук – Шідарідайдана: Коротенькі співаночки або коломийки, які записав упродовж 1975 – 1989 років Микола Савчук у селі Великий Ключів Коломийського району Івано-Франківської області [Shidaridaidana: Korotenki spivanochky abo kolomyiky, yaki zapysavuprodovzh 1975 – 1989 rokiv Mykola Savchuk u seli Velykyi Kliuchiv Kolomyiskoho rajonu Ivano-Frankivskoi oblasti], Івано-Франківськ, 1999.

Сбук, Словник буковинських говірок [Slovnyk bukovynskykh hovirok], ред. Н.В. Гуйванюк, К.М. Лук’янюк [N.V. Huivaniuk, K.M. Lukianiuk], Чернівці, 2005.

СЗПГ, Аркушин Г. [Arkushyn H.] (2016), Словник західнополіських говірок [Slovnyk zakhidnopoliskykh hovirok], Луцьк.

СИБ, Народни песни от Североизточна България [Narodni pesni ot Severoiztochna Balgariya], т. II, сост. И. Качулев [I. Kachulev], София, 1973.

СНП І, Караџиħ В. [Karadžić V.] (1975), Спрске народне пjесме [Sprske narodne pjesme], т. І, Београд.

СНП ІV, Караџиħ В. [Karadžić V.] (1986), Спрске народне пjесме [Sprske narodne pjesme], т. ІV, Београд.

Сокіла, Волосянка у фольклорі та говірці [Volosianka u folklori ta hovirtsi], зібрав та впорядкував В. Сокіл [V. Sokil], Львів, 2016.

Сокілб, Народні пісні з голосу Параски Павлюк [Narodni pisni z holosu Parasky Pavliuk], зібрав та упорядкував В. Сокіл [V. Sokil], Львів, 2009.

Сокілв, Фольклорні матеріали з отчого краю [Folklorni materialy z otchoho krayu], зібрали В. Сокіл, Г. Сокіл [V. Sokil, H. Sokil], Львів, 1998.

СП, Караџиħ В. [Karadžić V.] (1965), Пjеснарица 1814–1815 [Pjesnarica 1814–1815], Београд.

СрРП, Народни песни от Средните Родопи [Narodni pesni ot Srednite Rodopi], записал А. Райчев [A. Raychev], София, 1973.

Стоилов А.П. [Stoilov A.P.] (1990), Македонски народни песни [Makedonski narodni pesni], ред. М. Китевски [M. Kitevski], Cкопjе.

УФЕ, Українська фольклористична енциклопедія [Ukrainska folklorystychna entsyklopediia], ред. В. Сокіл [V. Sokil], Львів, 2018.

Шило Г.Ф. [Shylo H.F.] (2008), Наддністрянський реґіональний словник [Naddnistrianskyi regionalnyi slovnyk], відп. ред. Л. Полюга, Н. Хобзей [L. Poliuha, N. Khobzej], Львів – Нью-Йорк.

Janów J. (2001), Słownik huculski, oprac. i przygot. do druku J. Rieger, Kraków.

Rieger J. (1996), A Lexical Atlas of the Hutsul Dialects of the Ukrainian Language, Warsaw.

Rieger J. (2017), Atlas ukraińskich gwar nadsańskich, t. I–II, Warszawa.

Література

Алмалех М. [Almaleh M.] (1997), Цветовете в балканския фолклор. Езикът на цветовете [Tsvetovete v balkanskiya folklor. Ezikat na tsvetovete], София.

Аркушин Г.Л. [Arkushyn H.L.] (1981), Улюблена народна ріка [Uliublena narodna rika], «Культура слова», 21, Київ, c. 68–72.

Белова О.В. [Belova O.V.] (1999), Красный цвет [Krasnyj cvet], [в:] Славянские древности. Этнолингвистический словарь в 5 т. [Slavyanskie drevnosti. Etnolingvisticheskij slovar v 5 t.], т. 2, Москва, c. 747–751.

Белова О.В. [Belova O.V.] (2012), Цвет [Cvet], [в:] Славянские древности. Этнолингвистический словарь [Slavyanskie drevnosti. Etnolingvisticheskij slovar в 5 т.], т. 5, Москва, c. 474–476.

Бернштейн С.Б. [Bernshtejn S.B.] (1948), Разыскания в области болгарской исторической диалектологии [Razyskaniya v oblasti bolgarskoj istoricheskoj dialektologii], т. 1: Язык валашских грамот XIV–ХV веков [Yazyk valashskih gramot XIV–ХV vekov], Москва – Ленинград.

Бjелетиħ М. [Bjeletić M.] (2001), Беле пчеле [Bele pchele], «Кодови словенских култура», бр. 6: Боjе, Београд, c. 106–118.

Богатырев П.Г. [Bogatyrev P.G.] (1958), Некоторые задачи сравнительного изучения эпоса славянских народов [Nekotorye zadachi sravnitelnogo izucheniya eposa slavyanskih narodov], Москва.

Вендина Т.И. [Vendina T.I.] (2000), Семантико-символическая парадигма цвета в контексте словообразования [Semantiko-simvolicheskaya paradigma cveta v kontekste slovoobrazovaniya], «Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury», 12, c. 189–203.

Гриценко П. [Hrytsenko P.] (2008), Carpato-balkanica в свете «Общекарпатского диалектологического атласа» [Carpato-balkanica v svete «Obshchekarpatskogo dialektologicheskogo atlasa»], [в:] Карпато-балканский диалектный ландшафт: Язык и культура. Памяти Галины Петровны Клепиковой, Москва, c. 26–57.

Гриценко П. [Hrytsenko P.] (2009), Carpato-balkanica. 2. Українсько-хорватські паралелі на картах Загальнослов’янського лінгвістичного атласу [Carpato-balkanica. 2. Ukrainskokhorvatski paraleli na kartakh Zahalnoslovianskoho linhvistychnoho atlasu], «Studia methodologica», вип. 27: Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті, c. 5–12.

Дядищева-Росовецька Ю. [Diadyshcheva-Rosovetska Yu.] (2001), Фольклор і поетичне слово Тараса Шевченка [Folklor i poetychne slovo Tarasa Shevchenka], Київ.

Евгеньева А.П. [Evgeneva A.P.] (1963), Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVII–XX вв. [Ocherki po yazyku russkoj ustnoj poezii v zapisyah XVII–XX vv.], Москва.

Єрмоленко С.Я. [Yermolenko S.Ya.] (1987), Фольклор і літературна мова [Folklor i literaturna mova], Київ.

Иванов Й. [Ivanov Y.] (1959), Българските народни песни [Balgarskite narodni pesni], София.

Ивић М. [Ivić M.] (1999), Бело као лингвистички и культуролошки проблем [Belo kao lingvistički i kulturološki problem], «Jужнословенски филолог», LX, c. 1–19.

Ивић М. [Ivić M.] (2001), О метафоричним екстензиjама назива боjа [O metaforičnim ekstenzijama naziva boja], «Кодови словенских култура», бр. 6: Боjе, c. 7–13.

Jанковиħ J. [Janković J.] (2011), Семантичка анализа деривата придева бео у српском jезику [Semantička analiza derivata prideva bео u srpskom jeziku], «Прилози проучавања jезика», 42, c. 9–36.

Карпіловська Є.А. [Karpilovska Ye.A.] (2002), Кореневий гніздовий словник української мови. Гнізда слів з омографічними коренями [Korenevyi hnizdovyi slovnyk ukrainskoi movy. Hnizda sliv z omohrafichnymy koreniamy], Київ.

Кирчів Р. [Kyrchiv R.] (2002), Із фольклорних регіонів України. Нариси й статті [Iz folklornykh rehioniv Ukrainy. Narysy i statti], Львів.

Клепикова Г.П. [Klepikova G.P.] (2006), К завершению проекта «Общекарпатский диалектологический атлас» [K zaversheniyu proekta «Obshchekarpatskij dialektologicheskij atlas»], [в:] Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 2003–2005. Москва, c. 52–79.

Клепикова Г.П. [Klepikova G.P.] (2002), Многоязыковые атласы как источник изучения сепаратных межславянских лексико-семантических параллелей [Mnogoyazykovye atlasy kak istochnik izucheniya separatnyh mezhslavyanskih leksiko-semanticheskih parallelej], [в:] Аванесовский сборник, Москва, c. 111–118.

Коспартова М. [Kospartova M.] (1972), Лексико-семантични противопоставяния в семантичната структура на лексемата бял [Leksiko-semantichni protivopostavyaniya v semantichnata struktura na leksemata byal], «Български език», кн. I–II, c. 80–85.

Лесюк М. [Lesiuk M.] (2010), Еротизм в українському пісенному фольклорі: лінгвістичний аспект [Erotyzm v ukrainskomu pisennomu folklori: linhvistychnyi aspekt], Івано-Франківськ.

Лесюк М. [Lesiuk M.] (2008), Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Kоломийського району) [Movnyi svit suchasnoho halytskoho sela (Kovalivka kolomyiskoho rajonu)], Івано-Франківськ.

Лесюк М. [Lesiuk M.] (2008), Назви коханої людини в сучасній українській мові [Nazvy kokhanoi liudyny v suchasnii ukrainskii movi], Ucrainіca, т. III: Současnа́ ukrajinistika. Problе́my jazyka, literatury a kultury, č. 1, Olomouc, c. 35–41.

Мовчанюк В. [Movchaniuk V.] (2004), Народнопісенний Дунай в поезії Шевченка [Narodnopisennyi Dunai v poezii Shevchenka], «Народна творчість та етнографія» ч. 3, c. 45–49.

Мушкетик Л. [Mushketyk L.] (2013), Фольклор українсько-угорського порубіжжя [Folklor ukrainsko-uhorskoho porubizhzhia], Київ.

Нимчук В.В. [Nimchuk V.V.] (1988), Карпатоукраинско-южнославянские языковые параллели и тождества (история и перспективы проблемы) [Karpatoukrainsko-yuzhnoslavyanskie yazykovye paralleli i tozhdestva (istoriya i perspektivy problemy)], [в:] Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования, Москва, c. 294–313.

Німчук В.В. [Nimchuk V.V.] (2003), Проблема карпатоукраїнсько-південнослов’янських лексичних паралелей і збігів [Problema karpatoukrainsko-pivdennoslovianskykh leksychnykh paralelej i zbihiv], «Українська мова», № 3–4, c. 18–31.

Німчук В.В. [Nimchuk V.V.] (1993), Українські говори та балканський мовний союз [Ukrainski hovory ta balkanskyi movnyi sojuz], [в:] ХІ Міжнародний з’їзд славістів. Слов’янське мовознавство. Доповіді, Київ, c. 41–63.

Оссовецкий И.А. [Ossoveckij I.A.] (1958), Язык фольклора и диалект [Yazyk folklora i dialekt], [в:] Основные проблемы эпоса восточных славян, Москва, c. 172–190.

Панькевич І. [Pankevych I.] (1955), Українсько-болгарські мовні зв’язки в Семигороді [Ukrainsko-bolharski movni zviazky v Semyhorodi], «Slavia», r. XXIV, № 2–3, c. 211–240.

Плотникова А.А. [Plotnikova A.A.] (2013), Южные славяне в балканском и общеславянском контексте: этнолингвистические очерки [Yuzhnye slavyane v balkanskom i obshcheslavyanskom kontekste: etnolingvisticheskie ocherki], Москва.

Поповић Љ. [Popović Lj.] (2001), О семантици назива за бojе у руском, украjинском и српском фолклору [O semantici naziva za boje u ruskom, ukrajinskom i srpskom folkloru], «Кодови словенских култура», бр. 6: Боjе, c. 7–13.

Раденкович Л. [Radenkovich L.] (2007), Белое и черное как признаки мифологических существ (на славянском материале) [Beloe i chernoe kak priznaki mifologicheskih sushchestv (na slavyanskom materiale)], [в:] Балканские чтения. Terra balсanica. Terra slavica. К юбилею Татьяны Владимировны Цивьян, Москва, c. 80‒92.

Седакова И.А. [Sedakova I.A.] (2000), О сладком в языке и культуре болгар [O sladkom v yazyke i kulture bolgar], «Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury», 12, c. 155–166.

Седакова И.А. [Sedakova I.A.] Система цветообозначений в болгарском языке [Sistema cvetooboznachenij v bolgarskom yazyke], [в:] Наименования цвета в индоевропейских языках: Системный и исторический анализ, Москва, c. 185–197.

Седакова И. А. [Sedakova I.A.] (2012), Сладкий [Sladkij], [в:] Славянские древности. Этнолингвистический словарь в 5 т. [Slavyanskie drevnosti. Etnolingvisticheskij slovar в 5 т.], т. 5, Москва, c. 33–39.

Толстая С.М. [Tolstaya S.M.] (2008), Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе [Prostranstvo slova. Leksicheskaya semantika v obshcheslavyanskoj perspektive], Москва.

Толстой Н.И. [Tolstoj N.I.] (1995), Белый цвет [Belyj tsvet], [в:] Славянские древности. Этнолингвистический словарь в 5 т. [Slavyanskie drevnosti. Etnolingvisticheskij slovar в 5 т.], т. 1, Москва, c. 151–154.

Шумада Н.С. [Shumada N.S.] (1969), Пісенні мініатюри українського народу [Pisenni miniatiury ukrainskoho narodu], [в:] Коломийки, упор. Н.С. Шумада, Київ, c. 11–43.

Bartmiński J. (1973), O języku folkloru, Wrocław – Warszawa – Krakόw – Gdańsk.

Bartmiński J. (1990), Folklor ‒ język – poetyka, Wrocław – Warszawa – Krakόw.

Ivić M. (1995), O zelenom konju. Novi lingvistički ogledi, Beograd.

Jagić V. (1876), Dunav – Dunaj in der slavischen Volkspoesie, «Archiv für slavische Philologie», B. I, H. 2, s. 299–333.

Siatkowski J. (2001), Karpacki atlas dialektologiczny, [в:] Złota księga. Ścieżkami wspόłczesnego literaturoznawstwa i językoznawstwa, red. S. Gajda, Opole, s. 349–358.

Sierociuk J. (1990), Peśń ludowa i gwara, Lublin.