Funkcjonowanie słownictwa gwarowego w komunikacji internetowej – problemy metodologiczne
PDF

Słowa kluczowe

słownictwo gwarowe
komunikacja internetowa
metodologia

Jak cytować

Kucharzyk, R. . (2020). Funkcjonowanie słownictwa gwarowego w komunikacji internetowej – problemy metodologiczne. Gwary Dziś, 12, 257–267. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.19

Abstrakt

Celem tego artykułu jest omówienie niektórych problemów metodologicznych pojawiających się w badaniach nad zjawiskiem funkcjonowania słownictwa gwarowego w komunikacji internetowej. Przedmiotem refleksji jest występowanie dialektyzmów leksykalnych w wypowiedziach internautów na forach internetowych i prywatnych blogach, na których dominuje potoczna odmiana polszczyzny. Poruszone kwestie metodologiczne dotyczą m.in. sposobów prowadzenia kwerendy w Internecie, trudności pojawiających się przy ekscerpcji wyrazów gwarowych wynikających z uwarunkowań fonetyczno-ortograficznych. Zwrócono także uwagę na aspekt semantyczny i funkcjonalny obecności słownictwa gwarowego w Internecie.

https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.19
PDF

Bibliografia

Dunaj B. (1994), Kategoria oficjalności, [w:] Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), red. Z. Kurzowa, W. Śliwiński, Kraków, s. 23–31.

EJP, Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław – Warszawa – Kraków 1994.

Gajda S. (2000), Media – stylowy tygiel współczesnej polszczyzny, [w:] Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa, s. 19–27.

Kąś J. (1994), O nieprzydatności metody statystycznej w badaniach interferencji leksykalnej w gwarach, [w:] Język a Kultura, t. 10: Języki subkultur, red. J. Anusiewicz, B. Siciński, Wrocław, s. 205–219.

Kąś J. (2001), Metodologia badań leksyki gwarowej w kontekście współczesnych przemian kulturowych i społecznych, [w:] Gwary dziś. t. 1. Metodologia badań, red. J. Sierociuk, Poznań, s. 191–200.

Kita M. (2015), Kultura słowa w kulturze mediów, [w:] Człowiek i kultura w komunikacji medialnej, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Lublin, s. 55–74.

KSGP PAN, Kartoteka Słownika gwar polskich, znajdująca się w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie, https://rcin.org.pl/ijp/dlibra/publication/37156, 02.07.2020).

Kucharzyk R. (2003), Zmiany w gwarowym systemie leksykalnym w ujęciu socjolingwistycznym. Propozycje metodologiczne, [w:] Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, cz. VII: Obraz życia i kultury mieszkańców regionu utrwalony w słownictwie gwarowym i regionalnym, red. H. Sędziak, Łomża, s. 117–125.

Kucharzyk R. (2012), O potrzebie socjolingwistycznego badania zmian w słownictwie gwarowym, [w:] Języki słowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym, red. H. Kurek, Kraków, s. 67–76.

Kurek H. (2018), Słownictwo gwarowe w epoce globalizacji, [w:] Historia języka, dialektologia i onomastyka w nowych kontekstach interpretacyjnych, red. R. Przybylska, M. Rak, A. Kwaśnicka-Janowicz, Kraków, s. 203–209.

Lubaś W. (1996), Kłopoty z wyodrębnieniem potocznej leksyki potocznej, [w:] Studia z leksykologii i gramatyki języków słowiańskich, Kraków, s. 7–16.

Lubaś W. (2013), Komunikacja internetowa, [w:] W. Lubaś, Studia socjolingwistyczne, Opole, s. 123–134.

Pelcowa H. (2001), Metodologia badań leksyki gwarowej u schyłku XX wieku, [w:] Gwary dziś. t. 1. Metodologia badań, red. J. Sierociuk, Poznań, s. 183–190.

Pelcowa H. (2012), Nowe wyzwania a tradycyjne metody badań dialektologicznych, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 5–14.

Reichan J. (1990), Słownictwo gwarowe w przestrzeni i czasie, [w:] „Studia Linguistica PolonoSlovaca”, 3, s. 135–142.

Sikora K. (2017), Zagadnienie trwałości gwarowego słownictwa w języku młodych mieszkańców wsi (na przykładzie kilku gwar południowej Małopolski), [w:] Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku, red. D.K. Rembiszewska, Warszawa, s. 157–167.

SJPD, Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Warszawa 1958–1969.

Śliwiński W. (1978), Z zagadnień przenikania wyrazów gwarowych do współczesnego języka ogólnopolskiego, [w:] Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, red. M. Szymczak, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, s. 183–200.

USJP, Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 1–4, Warszawa 2003.

Wyderka B. (2014), O rozwoju polskich dialektów, [w:] „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 21 (41), z. 2, s. 103–113.