Charakterystyka słowotwórcza ekspresywnych nazw człowieka w gwarze polskiej obwodu lwowskiego (wybrane przykłady)
PDF

Słowa kluczowe

słownictwo ekspresywne
gwara polska
derywacja sufiksalna
słowotwórstwo

Jak cytować

Kostecka-Sadowa, A. . (2020). Charakterystyka słowotwórcza ekspresywnych nazw człowieka w gwarze polskiej obwodu lwowskiego (wybrane przykłady). Gwary Dziś, 12, 289–297. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.22

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są ekspresywne nazwy osób o wysokim ładunku emocjonalnym, głównie negatywnym. Są to leksemy określające w gwarze polskiej obwodu lwowskiego człowieka próżnego, leniwego, powolnego oraz wolno pracującego. Podstawę materiałową analizy stanowią wyrazy rodzime i pochodzenia obcego, typowe dla tej gwary.

https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.22
PDF

Bibliografia

Burska-Ratajczyk B. (2002), Zmiany słowotwórcze i leksykalne w gwarze jako językowy znak socjokulturowych procesów, [w:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki, red. S. Gala, Łódź, s. 65–74.

Grabias S. (1978), Derywacja a ekspresja, [w:] Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Księga referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego (Lublin 6–9 X 1975), red. T. Skubalanka, Wrocław, s. 89–102.

Grabias S. (1981), O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin.

Grzegorczykowa R. (1978), Struktura semantyczna wyrażeń ekspresywnych, [w:] Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, red. M. Szymczak, Wrocław, s. 117–123.

Grzegorczykowa R., Puzynina J. (1979), Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego, Warszawa.

Janiga M. (2016), Ekspresywne nazwy osób w Słowniku gwar polskich Jana Karłowicza, [w:] Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, red. D.K. Rembiszewska, Warszawa – Łomża, s. 83–96.

Kąś J. (1994), Interferencja leksykalna słownictwa gwarowego i ogólnopolskiego (na przykładzie gwar orawskich), Kraków.

Kąś J. (2002), Wizerunek mężczyzny i kobiety w tradycyjnej społeczności wiejskiej (na materiale gwar orawskich, [w:] Rozmaitości językowe ofiarowane Prof. dr. hab. Januszowi Strutyńskiemu z okazji Jego Jubileuszu, red. M. Skarżyński, M. Szpiczakowska, Kraków, s. 101–109.

Kowalska A. (1979), Zróżnicowanie słowotwórcze gwar Mazowsza i Podlasia. Rzeczownik, t. II, Wrocław.

Kowalska A. (1983), Polskie formacje ekspresywne z podstawowym elementem -l- w części sufiksalnej, „Studia Linguistica Polono-Jugoslavica”, 3, s. 67–78.

Kowalska A. (1989), Z badań nad mazowieckim słownictwem ekspresywnym (nazwy człowieka, który sepleni), [w:] Polszczyzna północno-wschodnia. Metodologia badań językowych, red. B. Falińska, Wrocław, s. 33–45.

Kowalska A. (1990), Ludowe słownictwo ekspresywne a polszczyzna ogólna, [w:] Studia Linguistica Polono-Slovaca, 3: Dynamika rozwoju słownictwa. Referaty z konferencji w Paszkówce, 22–25 VI 1987, red. J. Reichan, Bratysława, s. 175–181.

Kowalska A. (1993), Z badań nad mazowiecką leksyką ekspresywną (nazwy ‘człowieka z wytrzeszczonymi oczami’), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Językoznawcze”, 17–18, s. 129–133.

Kowalska A. (2001), Studia nad dialektem mazowieckim, Warszawa.

Marciniak-Firadza R. (2017), Leksykalne i słowotwórcze zróżnicowanie nazw określających człowieka wolno i niedbale pracującego w gwarach pogranicza małopolsko-mazowieckiego, [w:] Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku, red. D.K. Rembiszewska, Warszawa, s. 107–114.

Pelcowa H. (1995), Wariantywność leksykalna gwar pogranicza wschodniego Lubelszczyzny, [w:] Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, red. M. Kondratiuk, Białystok, s. 155–166.

Pelcowa H. (1998), Zmiany językowe jako problem badawczy współczesnej dialektologii, [w:] Teoretyczne, badawcze i dydaktyczne założenia dialektologii, red. S. Gala, Łódź, s. 105–117.

Pelcowa H. (2001), Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny, Lublin.

Rejter A. (2006), Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne konteksty potoczności, Katowice.

Rejter A. (2008), Stabilność modeli nominacyjnych leksyki ekspresywnej w historii języka polskiego, „LingVaria”, t. III 1 (5).

Sierociuk J. (1990), Oboczność podstaw słowotwórczych i poświadczenia negatywne w badaniach słownictwa gwarowego, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. 36, Łódź, s. 169–181.

Sierociuk J. (1996), Budowa wybranych formacji rzeczownikowych – szczególnie nazw miejsc – w gwarach między Wisłą a Wieprzem, Lublin.

Sierociuk J. (2003), Założenia metodologiczne badań języka wsi, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. XI, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań, s. 131–136.

SJPD, Słownik języka polskiego, t. 1–11, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958–1968.

Słownyk ukrajinsʹkoji mowy, t. 1–11, red. I.K. Biłodid, Kyjiw 1970–1980, http:/lcorp.ulif.org.ua/dictua/ (dostęp: 10.02.2107).

Wojtkiewicz I. (2005), Semantyczno-kulturowy obraz świata w dziewiętnastowiecznym Słowniczku gwary augustowskiej Aleksandra Osipowicza, [w:] Białostockie archiwum językowe, 5, Białystok, s. 151–180.