Атлас української мови як джерело дослідження української діалектної акцентної системи
PDF

Słowa kluczowe

діалект
наголошення
акцентна система
лінгвістичний атлас
карти
ареали мовного явища

Jak cytować

Кобиринка, Г. . (2020). Атлас української мови як джерело дослідження української діалектної акцентної системи. Gwary Dziś, 12, 143–153. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.10

Abstrakt

У студії звернено увагу на джерела дослідження української діалектної акцентної системи, зокрема докладніше проаналізовано загальномовний «Атлас української мови». Зʼясовано, що межі поширення акцентуаційних рис представлено на різнотипних картах: регіональних, які відбивають протиставлення акцентуаційних явищ у межах окремих зон; ізоглосних, на яких лініями окреслено межі поширення акцентних одиниць; синтетичній, комплексній, чи так званій зведеній, методом побудови якої є рекартографування – акцентуаційні риси проаналізовано на всьому українському діалектному континуумі. Окрім карт, присвячених акцентній системі української мови, наголошення в «Атласі української мови» зображено також як супровідну рису на фонетичних, морфологічних, лексичних картах. Визначено, що обʼєктом картографування були іменники, прикметники, числівники, займенники та їх граматичні форми; описано ареали функціонування акцентуаційних рис, явищ, які проілюстровані на картах АУМ. Виявлено, що чимало інформації зберігають некартографовані матеріали. Водночас зазначено риси, тенденції, особливості наголошення, про які сигналізують карти АУМ. Зауважено, що АУМ також є надійним джерелом у вивченні явища інтерференції на акцентному рівні; виявленні діалектної основи літературно-нормативного наголошення. Зроблено висновок, що саме за допомогою лінгвогеографічного методу дослідник має змогу отримати новий цінний і переконливий матеріал, який уможливлює не лише окреслити ареали функціонування певного явища, а й доповнити наукові положення, уточнити, змінити чи й зовсім заперечити їх.

https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.10
PDF

Bibliografia

АУМ, Атлас української мови у 3 т., [Atlas ukrainskoi movy u 3 t.], т. 1: Полісся, Середня Наддніпрянщина і суміжні землі [Polissia, Serednia Naddniprianshchyna i sumizhni zemli], т. 2: Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі [Volyn, Naddnistrianshchyna, Zakarpattia i sumizhni zemli], т. 3, ч. 1: Донеччина, Слобожанщина і суміжні землі [Donechchyna, Slobozhanshchyna i sumizhni zemli], т. 3, ч. 2: Нижня Наддніпрянщина, Причорноморʼя і суміжні землі [Nyzhnia Naddniprianshchyna, Prychornomoria i sumizhni zemli], Київ 1984–2001.

Варченко І.О. [Varchenko I.O.] (1971), Міжмовні акцентуаційні контакти і лінгвогеографія [Mizhmovni aktsentuatsiini kontakty i linhvoheohrafiia], [в:] Праці ХІІ Республіканської діалектологічної наради, Київ, с. 46–59.

Веселовська З.М. [Veselovska Z.M.] (1970), Наголос у східнословʼянських мовах початкової доби формування російської, української та білоруської націй (кінець XVI – початок XVIII століть) [Naholos u skhidnoslovʼianskykh movakh pochatkovoi doby formuvannia rosiiskoi, ukrainskoi ta biloruskoi natsii (kinets XVI – pochatok XVIII stolit)], Київ.

Ганудель З., [Hanudel Z.] (1984–2001), Лінгвістичний атлас українських говорів Східної Словаччини [Linhvistychnyi atlas ukrainskykh hovoriv Skhidnoi Slovachchyny], т. І–ІІІ, Prešov.

Гриценко П.Ю. [Hrytsenko P.Yu.] (2017), Динаміка діалектного континууму: гносеологічні параметри (вступні зауваги) [Dynamika dialektnoho kontynuumu: hnoseolohichni parametry (vstupni zauvahy)], [в:] Діалекти в синхронії та діахронії: трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології, Київ, с. 7–13.

Гриценко П.Ю. [Gritsenko P.Yu.] (2004), Об интерпретации лингвистических карт [Ob interpretatsii lingvisticheskih kart], [в:] Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. Сборник научных трудов, 2001–2002, Москва, с. 86–101.

Гриценко П.Ю., Малахівська О.А., Поістогова М.В. [Hrytsenko P.Yu., Malakhivska O.A., Poistohova M.V.] (2004), Український діалектний фонофонд [Ukrainskyi dialektnyi fonofond], Київ.

Дзендзелівський Й.О. [Dzendzelivskyi Y.O.] (1965), Деякі питання методики і теорії інтерпретації лінгвістичних карт (На матеріалах словʼянських атласів) [Deiaki pytannia metodyky i teorii interpretatsii linhvistychnykh kart (Na materialakh slovianskykh atlasiv)], [в:] Праці ХІ республіканської діалектологічної наради, Київ, с. 20–39.

ДЛАЗ, Дзендзелівський Й.О. [Dzendzelivskyi Y.O.], Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР [Linhvistychnyi atlas ukrainskykh narodnykh hovoriv Zakarpatskoi oblasti URSR], ч. 1–3, Ужгород, 1958–1993.

Жилко Ф.Т. [Zhylko F.T.] (1965), Основні принципи побудови атласу української мови [Osnovni pryntsypy pobudovy atlasu ukrainskoi movy], [в:] Праці ХІ республіканської діалектологічної наради, Київ, с. 3–19.

Карский Е.Ф. [Karskij E.F.] (1955), Белорусы [Belorusy], вып. I, Москва.

КДА, Бернштейн С.Б., Иллич-Свитыч В.М., Клепикова Г.П., Попова Т.В., Усачева В.В. [Bernshtejn S.B., Illich-Svitych V.M., Klepikova G.P., Popova T.V., Usacheva V.V.] (1967), Карпатский диалектологический атлас [Karpatskij dialektologicheskij atlas] т. 1–2, Москва.

Кобиринка Г.С. [Kobyrynka H.S.] (2012), Проблеми дослідження парокситонного наголосу в українських говірках [Problemy doslidzhennia paroksytonnoho naholosu v ukrainskykh hovirkakh], [в:] Акцентологія. Етимологія. Семантика. До 75-річчя академіка НАН України В.Г. Скляренка, Київ, с. 121–132.

Кобиринка Г.С. [Kobyrynka H.S.] (2016), Прийоми й методи аналізу парокситонези на тлі вільного рухомого наголосу [Pryiomy y metody analizu paroksytonezy na tli vilnoho rukhomoho naholosu], «Українська мова», № 2, с. 14–23.

Коць-Григорчук Л.М. [Kots-Hryhorchuk L.M.] (1993), Український діалектний парокситонічний наголос [Ukrainskyi dialektnyi paroksytonichnyi naholos], [в:] Другий міжнародний конгрес україністів, Львів, с. 90–95.

Коць-Григорчук Л.М. [Kots-Hryhorchuk L.M.] (1997), Лінгвогеографічний аспект української синтагматичної акцентуації [Linhvoheohrafichnyi aspekt ukrainskoi syntahmatychnoi aktsentuatsii], ЗНТШ, т. ССХХХІV, с. 304–327.

Коць-Григорчук Л. [Kots-Hryhorchuk L.] (2002), Лінгвістично-географічне дослідження українського діялектного простору [Linhvistychno-heohrafichne doslidzhennia ukrainskoho diialektnoho prostoru], Нью-Йорк – Львів.

Латта В. [Latta V.] (1991), Атлас українських говорів Східної Словаччини [Atlas ukrainskykh hovoriv Skhidnoi Slovachchyny], Братислава.

Назарова Т.В. [Nazarova T.V.] (1985), Лінгвістичний атлас Нижньої Припʼяті [Linhvistychnyi atlas Nyzhnoi Prypiati], Київ.

ОКДА, Общекарпатский диалектологический атлас [Obshhekarpatskij dialektologicheskij atlas], вып. І–VІІ, Скопjе – Кишинев – Москва – Warszawa – Львів – Bratislava – Budapest – Белград – Нови сад – Kraków 1987–2012.

ОЛА, Общеславянский лингвистический атлас. Серия фонетико-грамматическая [Obshheslavyanskij lingvisticheskij atlas. Seriya fonetiko-grammaticheskaya], вып. I–VI, Белград – Москва – Wrocław – Warszawa – Kraków – Загреб – Скопjе 1988–2006; Серия лексико-словообразовательная [Seriya leksiko-slovoobrazovatelnaya], вып. I–X, Москва – Warszawa – Минск – Братислава 1988–2012.

Програма (1909), Михальчук К., Тимченко Є. [Mykhalchuk K., Tymchenko Ye.], Програма для збирання діалектичних одмін української мови [Prohrama dlia zbyrannia dialektychnykh odmin ukrainskoi movy], Київ.

Програма (1910), Михальчук К., Кримський А. [Mikhalchuk K., Krimskij A.], Програма для собирания особенностей малоруських говоров [Programa dlya sobiraniya osobennostej maloruskix govorov], С.-Петербург.

Програма (1949), Ларін Б.О. [Larin B.O.], Програма для збирання матеріалів до Діалектологічного атласа української мови [Prohrama dlia zbyrannia materialiv do Dialektolohichnoho atlasa ukrainskoi movy], Київ.

Скляренко В.Г. [Skliarenko V.H.] (1983), Нариси з історичної акцентології української мови [Narysy z istorychnoi aktsentolohii ukrainskoi movy], Київ.

AGB, Atlas gwar bojkowskich, т. I–VII., pod kier. J. Riegera, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1980–1991.

Rieger J. (1996), A Lexical Atlas of the Hutsul Dialects of the Ukrainian Language, compiled and edited from the fieldnotes of Jan Janów and his students by Janusz А. Rieger, Warszawa.

Smułkowa E. (2002), Białoruś i pogranicza, Warszawa.

Stiеber Z. (1956–1964), Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny, z. I–VII, Łódź.