Характерологічні назви в говірках українського Карпатського регіону
PDF

Słowa kluczowe

характерологічна назва
Карпатський регіон
запозичення
мотивація

Jak cytować

Колєснік, Л. . (2020). Характерологічні назви в говірках українського Карпатського регіону. Gwary Dziś, 12, 81–93. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.6

Abstrakt

У статті представлено спостереження автора щодо функціонування оцінних слів у говірках українського Карпатського регіону, а саме в гуцульських, закарпатських, бойківських, лемківських говірках та суміжних говірках Буковини й Покуття. Проаналізовано стандартні моделі творення нових віддієслівних та відіменникових похідних. Значну увагу присвячено виокремленню мотиваційних моделей постання метафоричних характерологічних назв. Описано форми міжмовної взаємодії в межах цієї лексичної групи, акцентовано на тісному зв’язку діалектів аналізованого ареалу, що проявляється в спільних тенденціях оцінної номінації.

https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.6
PDF

Bibliografia

Березович Е.Л. [Berezovich Ye.L.] (2007), Язык и традиционная культура: Этнолингвистические исследования [Yazyik i traditsionnaya kultura: Etnolingvisticheskie issledovaniya], Москва.

Бойко Н.І. [Boiko N.I.] (2005), Українська експресивна лексика: семантичний, лексикографічний і функціональний аспекти [Ukrainska ekspresyvna leksyka: semantychnyi, leksykohrafichnyi i funktsionalnyi aspekty], Ніжин.

ГГ, Гуцульські говірки. Короткий словник [Hutsulski hovirky. Korotkyi slovnyk], Львів, 1997.

Голянич М. [Holianych M.] (2018), Мовний портрет села Тюдів [Movnyi portret sela Tiudiv], Івано-Франківськ.

Гуйванюк Н. [Huivaniuk N.] (2013), Експрасеми розмовного мовлення буковинців як «знаки української етнокультури» [Eksprasemy rozmovnoho movlennia bukovyntsiv yak “znaky ukrainskoi etnokultury”] [в:] Мова у дзеркалі особистості. Філологічні дослідження, присвячені 80-річчю професора, академіка НАПН України Кононенка Віталія Івановича [Mova u dzerkali osobystosti. Filolohichni doslidzhennia, prysviacheni 80-richchu profesora, akademika NAPN Ukrainy Kononenka Vitaliia Ivanovycha], Івано-Франківськ.

Дворянкін В.О. [Dvoriankin V.O.] (2006), Номінативні процеси в українських східностепових говірках, дис. … канд. філол. наук [Nominatyvni protsesy v ukrainskykh skhidnostepovykh hovirkakh, dys. … kand. filol. nauk], Київ.

ЕСУМ, Етимологічний словник української мови [Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy], т. I–VII, ред. О.С. Мельничук, Київ, 2006.

КМ, Картотека матеріалів до словника українських говірок Закарпатської обл. М.А. Грицака [Kartoteka materialiv do slovnyka ukrainskykh hovirok Zakarpatskoi obl. M.A. Hrytsaka], (зберігається у відділі діалектології Інституту української мови НАН України).

Колєснік Л.Я. [Koliesnik L.Ya.] (2016), Номінація людини в покутсько-буковинських говірках: генеза та просторове варіювання, дис. … канд. філол. наук [Nominatsiya liudyny v pokutsko-bukovynskykh hovirkakh: heneza ta prostorove variiuvannia, dys. … kand. filol. nauk], Київ.

КПР, Піпаш Ю.О., Галас Б.К. [Pipash Yu.O., Halas B.K.] (2005), Матеріали до словника гуцульських говірок (Косівська Поляна і Росішка Рахівського району Закарпатської обл.) [Materialy do slovnyka hutsulskykh hovirok (Kosivska Poliana i Rosishka Rakhivskoho raionu Zakarpatskoi obl.)], Ужгород.

Лесюк М. [Lesiuk M.] (2008), Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району) [Movnyi svit suchasnoho halytskoho sela (Kovalivka Kolomyiskoho raionu)], Івано-Франківськ.

Лєснова В.В. [Liesnova V.V.] (2004), Номінація рис людини в українських східнослобожанських говірках [Nominatsiia rys liudyny v ukrainskykh skhidnoslobozhanskykh hovirkakh], Луганськ.

Матіїв М. [Matiiv M.] (2013), Словник говірок Центральної Бойківщини [Slovnyk hovirok Tsentralnoi Boikivshchyny], Київ – Сімферополь.

Неґрич М. [Negrych M.] (2008), Скарби гуцульського говору: Березовú [Skarby hutsulskoho hovoru: Berezovú], Львів.

Онишкевич М.Й. [Onyshkevych M.I.] (1984), Словник бойківських говірок, [Slovnyk boikivskykh hovirok], ч. 1–2, Київ.

Панцьо С.Є. [Pantso S.Ye.] (2009), Матеріали до словника лемківських говірок (дієслівна лексика) [Materialy do slovnyka lemkivskykh hovirok (diieslivna leksyka)], Тернопіль.

Пиртей П. [Pyrtei P.] (2004), Короткий словник лемківських говірок [Korotkyi slovnyk lemkivskykh hovirok], Івано-Франківськ.

РРС, Румынско-русский словарь [Rumynsko-russkiy slovar], Москва – Бухарест, 1980.

Сабадош І.В. [Sabadosh I.V.] (2008), Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району [Slovnyk zakarpatskoi hovirky sela Sokyrnytsia Khustskoho raionu], Ужгород.

СГГЗ, Жеґуц І., Піпаш Ю. [Zheguts I., Pipash Yu.] (2001), Словник гуцульського говору в Закарпатті [Slovnyk hutsulskoho hovoru v Zakarpatti], Мюнхен.

СГРЯ, Астаф’єва М.М., Воронич Г.В. [Astafieva M.M., Voronych H.V.] (2014), Словник гуцульських говірок Річки та Яворова: у 4 кн. [Slovnyk hutsulskykh hovirok Richky ta Yavorova: u 4 kn.], кн. 1: А–Ж, Івано-Франківськ.

СОН, Лєснова В. [Liesnova V.] (2013), Словник оцінних номенів людини в українських діалектах [Slovnyk otsinnykh nomeniv liudyny v ukrainskykh dialektakh], Луганськ.

СПЛ, Словник прикметникового лексикону лемківських говірок [Slovnyk prykmetnykovoho leksykonu lemkivskykh hovirok], Тернопіль 2015.

СУМ, Словник української мови: в 11 т. [Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t.], t. 2, Київ 1971.

Турчин Є. [Turchyn Ye.] (2011), Словник села Тилич на Лемківщині [Slovnyk sela Tylych na Lemkivshchyni], Львів.

Janów J. (2001), Słownik huculski, Kraków.