Vzájemné působení a prolínání apelativní a propriální slovní zasoby v nářeční rovinĕ češtiny

Main Article Content

Libuše Čižmárová

Abstrakt

Příspěvek vychází ze zaměření autorky na nářeční apelativní a propriální slovní zásobu v češtině. Vzájemné ovlivňování a prolínání obou složek je ilustrováno na příkladech ze dvou obcí – z Hlohovce, obce s původně chorvatským obyvatelstvem na pomezí východní Moravy a Rakouska, jejíž název byl zřejmě uměle vytvořen na základě mylné interpretace apelativního východiska jména obce (jméno Hlohovec patrně nesouvisí s apelativem hloh, ale se slovesem ležet), a z Rácova na Jihlavsku na Českomoravské vysočině, kde v důsledku zániku regionálního apelativa došlo k mylnému chápání motivace pomístního jména a jeho přetvoření ve jméno nové, předpokládající zcela jinou motivaci (M/močihuba : MozciHuba : Mučí Huba : Mlčí Huba -> Tiché údolí, Mlčící dolina).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Čižmárová, L. (2020). Vzájemné působení a prolínání apelativní a propriální slovní zasoby v nářeční rovinĕ češtiny. Gwary Dziś, 12, 213-228. https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.16
Dział
Artykuły i rozprawy

Bibliografia

 1. Atlas Linguarum Europae (1975–.), Assen – Amsterdam – Maastricht – Roma – Bucureşti. Bartoš F. (1906, 1970), Dialektický slovník moravský, Praha, lingv.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=107, 17.07.2020.
 2. ČJA, Český jazykový atlas, sv. 1–5, Dodatky, Praha1992–2011, cja.ujc.cas.cz, 17.07.2020.
 3. Gebauer, J. (1970), Slovník staročeský sv. II: K–N, Praha [přetisk, pův. vydání 1916].
 4. https://geoportal.cuzk.cz/(S(awcikmduobquqf0mexp0py0w))/Default.aspx?head_tab=sekce-00-gp&mode=TextMeta&text=uvod_uvod&menu=01&news=yes&UvodniStrana=yes, 13.–14.07.2020.
 5. Geršic M. (2013), Příchod Chorvatů na Valticko a knížecí rod Liechtenstejnů, Charvátská Nová Ves, Poštorná.
 6. Hosák L., Šrámek R. (1970), Místní jména na Moravě a ve Slezsku, sv. I: A–L, Praha.
 7. Jungmann J. (1836), Slovník česko-německý, sv. II: K–O, Praha.
 8. https://www.kdejsme.cz/, 16.07.2020.
 9. liechtensteinove.cz/cz/objekt/allach/83, 14.07.2020.
 10. Machek V. (1968), Etymologický slovník jazyka českého, Praha.
 11. https://en.mapy.cz/zakladni?x=16.9186000&y=52.4046000&z=8mapy.cz, 09.07.2020, 17.07.2020.
 12. https://nazwiska-polskie.pl/, 16.07.2020.
 13. https://www.okoun.cz/boards/rodokmeny,_genealogie?rootId=1063843194, 16.07.2020.
 14. http://www.panstvistraznice.cz/index.php?q=velka-n-vel-mestecko-domovni-kniha/69-grunt-jiry-mocihuby-1422, 16.07.2020.
 15. PSJČ, Příruční slovník jazyka českého, sv. II, Praha, 1935–1957, psjc.ujc.cas.cz, 17.07.2020.
 16. https://sncj.ujc.cas.cz/, 17.07.2020.
 17. https://spjc.ujc.cas.cz/, 16.–17.07.2020.
 18. SSJČ, Slovník spisovného jazyka českého, sv. III Praha, 1989 [přetisk 1. vydání z let 1960–1971], ssjc.ujc.cas.cz, 17.07.2020.
 19. Vlastivěda moravská, sv. II: Místopis. Břeclavský okres, Brno, 1969.
 20. Vyhlídal K. (1929), Hlohovecká pamětí kniha z r. 1846, Břeclav.
 21. http://zanikleobce.cz/, 16.07.2020.
 22. Общеcлавянский лингвистический атлас [Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas], Moskva – Beograd – Wroclaw – Warszawa – Krakow – Zagreb – Skopje – Minsk – Bratislava – Praha 1965–.
 23. Общеcлавянский лингвистический атлас [Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas], řada foneticko-gramatická, díl 9: Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt, Ed. M. Ireinová, P. Přadková, Praha, 2020, slavatlas.org/index.html, 21.07.2020.