Założenia metodologiczne badań języka wsi

Main Article Content

Jerzy Sierociuk

Abstrakt

W artykule wychodzi się z przeświadczenia, że współczesne wieś jest terenem nie tylko intensywnych przeobrażeń warunków życia jej mieszkańców, lecz także jest to obszar bardzo szybko zachodzących przeobrażeń języka kształtującej ją społeczności, gdzie tradycyjnie pojmowane gwary coraz rzadziej są podstawowym środkiem porozumiewania się. Prezentowana propozycja badawcza akcentuje potrzebę uwzględnienia kilku przesłanek: 1) gromadzenie w terenie materiału leksykalnego głównie poprzez koncentrację uwagi na określonym polu tematycznym; 2) na etapie gromadzenia materiału uwzględniać różne parametry socjolingwistyczne; 3) do badań typować informatorów reprezentujących różne grupy pokoleniowe wyznaczane rokiem urodzenia informatora; dla celów porządkujących przyjmuje się pięć takich przedziałów pokoleniowych; 4) poddawany obróbce komputerowej materiał ma być zaopatrzony w odpowiednią metryczkę zawierająca kilka podstawowych parametrów pozwalających na dokładna charakterystykę każdego z jego elementów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sierociuk, J. (2020). Założenia metodologiczne badań języka wsi. Gwary Dziś, 13, 165–172. https://doi.org/10.14746/gd.2020.13.8
Dział
Artykuły i rozprawy

Bibliografia

 1. AJKLW (1979–2005), Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, vol. I– VI, Z. Sobierajski, J. Burszta (eds.), vol. VII–XI, Z. Sobierajski (eds.), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź–Poznań.
 2. Čižmárová L. (2000), Jazykový atlas jihozápadní Moravy, Masarykova univerzita v Brné. Brno.
 3. Dubisz S. (1995), Rozwój współczesnej polszczyzny, “Przegląd Humanistyczny” XXXIX, no. 5, Warszawa, pp. 69–88.
 4. Goebl H. (1982), Dialektometrie. Prinzipien und Methoden des Einsatzes der Numerischen Taxonomie im Bereich der Dialektgeographie, Wien.
 5. Kasprzyk A. (2001), Język wiejskich dzieci przedszkolnych (Sulęcinek, gm. Krzykosy, pow. Środa Wlkp.). Poznań (an M.A. thesis written under the academic supervision of J. Sierociuk).
 6. Kelle B. (2001), Zur Typologie der Dialekte in der deutschsprachigen Schweiz: Ein dialektometrischer Versuch, “Dialectologia et Geolinguistica” 9, pp. 9–34.
 7. Mapa – Mapa topograficzna Polski, scale 1 : 200 000, Wojskowe Zakłady Kartograficzne.
 8. Müller R. (2001), Rhenische Wortgeographie – dialektometrische Kartenauswertung, “Dialectologia et Geolinguistica” 9, pp. 35–53.
 9. Sierociuk J. (1992), Oboczność podstaw słowotwórczych i poświadczenia negatywne w badaniach słowotwórstwa gwarowego, “Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, vol. XXXI, pp. 169–181.
 10. Sierociuk J. (1996), Budowa wybranych formacji rzeczownikowych – szczególnie nazw miejsc – w gwarach między Wisłą a Wieprzem, Lublin.
 11. Sierociuk J. (2015), Na ile w badaniach językowych można mówić o pokoleniu?, [in:] Dialog pokoleń w języku potocznym, w języku wsi i miast, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury, Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Warszawa, pp. 41–50.
 12. Skubalanka T. (1966), Słownictwo poezji miłosnej J. Słowackiego na tle tradycji, Toruń.
 13. Zabrocki L. (1948), Archiwum Fonograficzne Instytutu Zachodniosłowiańskiego Uniwersytetu Poznańskiego, “Slavia Occidentalis” 19, Poznań 1948, pp. 515–517.
 14. Zagórski Z. (1991), O mowie mieszkańców kilkunastu wsi wokół Konina, Wrocław–Warszawa–Kraków.