Cechy definicyjne gwar w języku mieszkańców wsi

Main Article Content

Jerzy Sierociuk

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na problemie przydatności zbiorów tekstów do zestawiania charakterystyki gwar. Zwrócono tu uwagę na występowanie niektórych cech dialektalnych w książkowym wydaniu Tekstów z zachodniej Wielkopolski Z. Sobierajskiego. Na 210 stronach druku odnotowanych jest 62711 słowoform gwarowych. Materiał z tak zestawionego korpusu skonfrontowany został z M. Gruchmanowej Gwarami zachodniej Wielkopolski (Poznań 1970) i Atlasem języka i kultury ludowej Wielkopolski (Wrocław …– Poznań 1979–2005). Cały szereg form, uznawanych za typowe dla gwar tego regionu, w badanym korpusie nie występuje, lub ma poświadczenia jednokrotne. Mimo więc tak obfitego materiału w wielu wypadkach nie jest możliwe podjęcie prób naszkicowania charakterystyki językowej konkretnych gwar.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sierociuk, J. (2020). Cechy definicyjne gwar w języku mieszkańców wsi. Gwary Dziś, 13, 173–181. https://doi.org/10.14746/gd.2020.13.9
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

  1. AJKLW (1979–2005), Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, vol. I–VI, Z. Sobierajski, J. Burszta (eds.), vol. VII–XI, Z. Sobierajski (ed.), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź–Poznań.
  2. Gruchmanowa M. (1970), Gwary zachodniej Wielkopolski, Poznań.
  3. Nitsch K. (1929), Wybór polskich tekstów gwarowych, Kraków.
  4. Nowak H. (1982), Gwary południowej Wielkopolski, Poznań.
  5. Otrębski J. (1953), Co utrwalać na płytach?, “Lingua Posnaniensis”, IV. Extra issue. Biuletyn Fonograficzny 1, Poznań, pp. 55–70.
  6. Skubalanka T. (1977), Nie realizowane formy fleksyjne, “Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, section F, Lublin, pp. 263–270.
  7. Sierociuk J. (2003), Założenia metodologiczne badań języka wsi, [in:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, vol. XI, Z. Zagórski, Z. Krążyńska (eds.), Poznań, pp. 131–136.
  8. Sierociuk J. (2009), Zasoby fonograficzne Zakładu Dialektologii Polskiej UAM i ich przydatność w badaniach procesów rozwojowych polszczyzny mówionej, [in:] Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna. Materials from a national scientific conference held in Krakow on 25–26 September 2008, B. Dunaj, M. Rak (eds.), Kraków, pp. 179–188.
  9. Sobierajski Z. (1985), Teksty gwarowe z zachodniej Wielkopolski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
  10. Sobierajski Z. (1995), Teksty gwarowe ze środkowej Wielkopolski, Poznań.