O pewnej zależności słowotwórstwa od struktury pola leksykalno-semantycznego

Main Article Content

Jerzy Sierociuk

Abstrakt

W artykule rozpatrzona została sytuacja wywołana ingerencją nowych, obcych konkretnej gwarze jednostek leksykalnych. Przejrzyste słowotwórczo wyrazy typu grabisko, siekierzysko, kosisko, stylisko dokumentujące łączliwość formantu -isko z podstawą rzeczownikową – w kategorii nazw części składowych prostych narzędzi – zmieniają swoją charakterystykę pod wpływem oddziaływania upowszechniającej się formy typu styl ‘trzonek’. W konsekwencji zamiast struktury typu kosisko ‘trzonek, rękojeść kosy’ (z podstawą rzeczownikową) zaczyna dominować typ kosisko ‘metalowa część kosy, która kosi’ (z podstawą czasownikową). Podobne przeobrażeniom poddaje się także grabisko.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sierociuk, J. (2020). O pewnej zależności słowotwórstwa od struktury pola leksykalno-semantycznego. Gwary Dziś, 13, 183–190. https://doi.org/10.14746/gd.2020.13.10
Dział
Artykuły i rozprawy

Bibliografia

  1. Basara J. (1997), Nazwy trzonków kilku prostych narzędzi rolniczych widlisko, grabisko, kosisko, [in:] Z polszczyzny historycznej i współczesnej, T. Ampel (ed.), Rzeszów, pp. 63–69.
  2. Basara A., Basara J. (2004), Nazwy grabi i ich części w gwarach polskich, [in:] Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 2001–2002. Сборник научных трудов, Москва, pp. 162–170.
  3. Kowalska A. (1991), Podziały językowe Mazowsza na tle podziałów pozajęzykowych, Warszawa.
  4. Kowalska A. (2004), Sufiks -isko w słowiańskich nazwach pól po uprawach (w świetle materiałów Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego), [in:] Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 2001–2002. Сборник научных трудов, Москва, pp. 35–49.
  5. Sierociuk J. (1996), Budowa wybranych formacji rzeczownikowych – szczególnie nazw miejsc – w gwarach między Wisłą a Wieprzem, Lublin.
  6. Sierociuk J. (2001), W sprawie synonimii w polszczyźnie ogólnej i w gwarach, [in:] Leksyka i gramatyka w tekście językowym, K. Wojtczuk (ed.), Siedlce, pp. 195–203.
  7. Sierociuk J. (2003), Założenia metodologiczne badań języka wsi, [in:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, vol. XI, Z. Krążyńska and Z. Zagorski (eds.), Poznań, pp. 131–136.
  8. Sławski F. (1974), Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego, [in:] Słownik prasłowiański, vol. I, A–B, F. Sławski (ed.), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, pp. 43–141.
  9. Topolińska Z. (1992), Miejsce dialektologii wśród innych dyscyplin slawistycznych, [in:] Z polskich studiów slawistycznych, series 8, Warszawa, pp. 249–254.