Deminutiva gwarowe w systemie i w tekście

Main Article Content

Jerzy Sierociuk

Abstrakt

Artykuł jest próbą weryfikacji ogólnego przekonania o „ogromnym bogactwie” deminutivów w językach słowiańskich, w tym kontekście także w gwarach. Oglądowi poddane zostały teksty nagrane przez Z. Sobierajskiego w latach 1951–1953 i opublikowane w tomie zawierającym nieco ponad 200 stron tekstów z 11 miejscowości zachodniej Wielkopolski (Sobierajski 1985). Wbrew oczekiwaniom deminutiva pojawiają się w tych tekstach w ilościach śladowych, liczba ich tekstowych użyć nie przekracza 0,5% zarejestrowanych słowoform (tych w całym tomie jest 62 711). Zaskakuje natomiast redundantne, naddane wyłożenie ‘małości’ typem MAŁY. MAŁY + deminutivum pojawiło się 38 razy, co stanowi 61,29% użyć tekstowych leksemu MAŁY.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sierociuk, J. (2020). Deminutiva gwarowe w systemie i w tekście. Gwary Dziś, 13, 191–200. https://doi.org/10.14746/gd.2020.13.11
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

 1. AJKLW (1979–2005), Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, Z. Sobierajski, J. Burszta (ed.), t. I–VI, Wrocław–Warszawa–Krakow–Gdańsk–Łódź, Z. Sobierajski (ed.), vol. VII–XI, Wrocław (et al.), Poznań.
 2. Heltberg J. (1964), O deminutywach i augmentatywach, “Prace Filologiczne”, vol. XVIII, part 2, pp. 93–102.
 3. Honowska M. (1979), Ewolucja metod polskiego słowotwórstwa synchronicznego (w dziesięcioleciu 1967–1977), Wrocław.
 4. Kleszczowa K. (2015), Neutralizacja deminutywności w polskich derywatach, [in:] I. Stramljič Breznik (edit.), Manjšalnice v slovanskih jazikih: oblika in vloga. Деминутивы в славянских языках: форма и роль. Diminutives in Slavic Languages: Form and Role, Maribor–Bielsko--Biała–Budapest–Kansas–Prague, pp. 159–169.
 5. Kloferová S. (2004), Svazky izoglos v Českém jazykovém atlase: formální deminutiva, [in:] Život s morfémy. Sbornik studií na počest Zdenky Rusínové, Brno, pp. 101–108.
 6. Ong W.J. (1992), Orality and Literacy. The Technologizing of the Word, Routlage, London and New York 2002.
 7. Sierociuk J, (2001), Założenia metodologiczne badań słowotwórstwa gwarowego, [in:] Gwary dziś. 1. Metodologia badań, J. Sierociuk (ed.), Poznań, pp. 153–160.
 8. Sierociuk J, (2003), Słowniki gwarowe a możliwości opisu gwarowego słowotwórstwa, [in:] Gwary dziś. 2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe, J. Sierociuk (ed.), Poznań, pp. 249–255.
 9. Sierociuk J. (2012a), Cechy definicyjne gwar w języku mieszkańców wsi, [in:] Z polskich studiów slawistycznych, series XII. Językoznawstwo. Works for the 15th International Congress of Slavic Researchers in Minsk 2013, Warszawa, pp. 159–166.
 10. Sierociuk J. (2012b), Słowotwórstwo tekstów oralnych, [in:] J. Sierociuk (ed.), Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst. Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Series 13, Poznań, pp. 335–345.
 11. Sierociuk J. (2012c), Specyfika słowotwórstwa gwarowego w świetle danych korpusowych, [in:] Б. Ћорић, Р. Драгићевић (edit.), Творба речи и њени ресурси у словенским езицима. Зборник радова са четрнаесте међународне научне конференције Комисије за творбу речи при Међународном комитету славистов, Београд 2012, pp. 331–340.
 12. Sierociuk J. (2015), Na ile w badaniach językowych można mówić o pokoleniu?, [in:] E. Wierzbicka-Piotrowska (ed.), Dialog pokoleń w języku potocznym, w języku wsi i miast, w literaturze, w publicystyce, w tekstach kultury, Warszawa, pp. 41–50.
 13. Sobierajski Z. (1972), Kwestionariusz do Atlasu języka i kultury ludowej Wielkopolski, part I: Słownictwo – Fonetyka – Słowotwórstwo, Q 1-645 (collaborators: M. Gruchmanowa, H. Nowak, Z. Zagórski); part II: Deklinacja – Koniugacja – Składnia, Q 646–1380 (collaborators: M. Gruchmanowa, H. Nowak); part III: Etnographica, Q 1381–1953 (supplemented by T. Wróblewski); part IV: Ilustracje, Poznań.
 14. Sobierajski Z. (1985), Teksty gwarowe z zachodniej Wielkopolski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.