W sprawie synonimii w gwarach – na tle polszczyzny ogólnej

Main Article Content

Jerzy Sierociuk

Abstrakt

W artykule podejmowany jest problem funkcjonowania w gwarach synonimii. Zjawisko to rozpatrywane jest zarówno w kontekście współczesnych dialektalnych opisów leksykograficznych, jak i bogatego materiału wyekscerpowanego z korpusu gwary jednej wsi wielkopolskiej (Bukówiec Górny, pow. Leszno). Uznając synonimię za zjawisko stylistyczne, przyjmuje istotne znaczenie w y b o r u jako podstawowego warunku zaistnienie relacji synonimicznej. Przedstawione wyniki analiz wykazują, że o właściwej relacji synonimicznej w gwarach można mówić jedynie na poziomie idiolektalnym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sierociuk, J. (2020). W sprawie synonimii w gwarach – na tle polszczyzny ogólnej. Gwary Dziś, 13, 215–226. https://doi.org/10.14746/gd.2020.13.13
Dział
Artykuły i rozprawy

Referencje

 1. AJKLW 1982: – Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, vol. III. Rolnictwo, eds. Z. Sobierajskiego i J. Burszty, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.
 2. Dejna K. (1998), Atlas gwar polskich. Volume 1. Małopolska, Warszawa.
 3. Encyklopedia (1992), Encyklopedia języka polskiego, Wrocław.
 4. Grzegorczykowa R., Puzynina J. (1979), Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego, Warszawa.
 5. Górnowicz H. (1967), Formanty przyrostkowe w gwarach malborskich (part I), “Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, Łódź, pp. 13–53.
 6. Kowalska A. (2011), Gwary Dziś 5: A. Kowalska, Apelatywne nazwy miejsc w dialektach polskich. Derywacja sufiksalna, Poznań.
 7. Нефедова Е. А. [Nefedova] (2008), Многозначность и синонимия в диалектном пространстве [Mnogoznachnost i cinonimija v dialektnom prostranstve], Mосква.
 8. Pelcowa H. (1995), Wariantywność leksykalna gwar pogranicza wschodniego Lubelszczyzny, [w:] Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, M. Kondratiuk (ed.), Białystok, pp. 155–166.
 9. Pelcowa H. (1996), Wariantywność a interdialektalność zjawisk gwarowych, [in:] Prace Naukowe UŚ w Katowicach nr 1577, Prace Językoznawcze 24. Studia historycznojęzykowe, A. Grybosiowa and A. Kowalska (ed.), Katowice, pp. 156–169.
 10. Sierociuk J. (1996), Budowa wybranych formacji rzeczownikowych – szczególnie nazw miejsc – w gwarach między Wisłą a Wieprzem, Lublin.
 11. Sierociuk J. (2001), W sprawie synonymy w polszczyźnie ogólnej i w gwarach, [in:] Leksyka a gramatyka w tekście językowym, K. Wojtczuk (ed.), Siedlce, pp. 195–203.
 12. Sierociuk J. (2003), Założenia metodologiczne badań języka wsi, “Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, vol. XI, Z. Krążyńska and Z. Zagórski (eds.), Poznań, pp. 131–136.
 13. Sierociuk J. (2012), Problem wariantywności i synonymy w dociekaniach dialektologicznych [in:] Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Svĕtla Čmejrková, Jana Hoffmannová, Jana Klímová (eds.), Universita Karlova v Praze, Praha, pp. 351–355.
 14. Skubalanka T. (1995), Problemy synonymy poetyckiej, [in:] Skubalanka T., O stylu poetyckim i innych stylach języka, Lublin, pp. 43–58.
 15. Sobierajski Z. (1972), Kwestionariusz do Atlasu języka i kultury ludowej Wielkopolski, part I: Słownictwo – Fonetyka – Słowotwórstwo, questions 1–645 (cooperation by M. Gruchmanowa, H. Nowak, Z. Zagórski); part. II: Deklinacja – Koniugacja – Składnia, questions 646–1380 (cooperation by M. Gruchmanowa, H. Nowak); part III: Etnographica, questions 1381–1953 (supplemented by T.Wróblewski); part IV: Ilustracje, Poznań.
 16. Szymczak M. (ed.) (1979), Słownik języka polskiego, vol. I–III, Warszawa.
 17. Tarnacki J. (1939), Studia porównawcze nad geografią wyrazów (Polesie – Mazowsze), Warszawa.
 18. Topolińska Z. (1992), Miejsce dialektologii wśród innych dyscyplin slawistycznych. [in:] Z polskich studiów slawistycznych, seria 8, Wydawnictwo Energia, Warszawa, pp. 249–254.
 19. Wyderka B. (2006), O synonymy w gwarach i problemach jej opisu, [in:] Gwary Dziś 3: Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi, J. Sierociuk (ed.), Poznań, pp. 127–134.