Językowo-kulturowa wspólnota wsi słowiańskiej – założenia projektu badawczego

Main Article Content

Jerzy Sierociuk

Abstrakt

Artykuł zawiera założenia projektu mającego dać podstawy do językowo-kulturowych badań porównawczych współczesnej wsi słowiańskiej. Pozyskanie w miarę pełnego materiału z odpowiednio wybranych mikropól tematycznych ma także dać podstawy do szeroko zakrojonych badań korpusowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sierociuk, J. (2020). Językowo-kulturowa wspólnota wsi słowiańskiej – założenia projektu badawczego. Gwary Dziś, 13, 227–241. https://doi.org/10.14746/gd.2020.13.14
Dział
Artykuły i rozprawy

Bibliografia

 1. AJKLW – Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, vol. I–VI, Z. Sobierajski, J. Burszta (eds.), vol. VII–XI, Z. Sobierajski (ed.), Wrocław–Poznań 1979–2005.
 2. Dejna K. (1998), Atlas gwar polskich, vol. 1. Małopolska, Warszawa.
 3. Dragan Z., Woźna D., Budz J., Kowalczyk J., Łukuś E. et al. (2014), Co wieś, to inna pieśń. Słownik gwary Bukówca Górnego w Wielkopolsce i regionu Spisza w Małopolsce, Kraków.
 4. Karaś H., Kresa M., Krawczyk-Wieczorek A. (2012), Towards a Corpus of Polish Dialect Texts. “Prace Filologiczne”, vol. LXIII, Warszawa, pp. 129–145.
 5. Karaś H. (2015), Ogólne założenia Korpusu Gwar Polskich, [in:] Діалектологічні студії. 10. Традиції і новаторство. П. Гиценко, Н. Хобзей (eds.), Lvov, pp. 7–17.
 6. Kąś J. (2003), Słownik gwary orawskiej, Kraków.
 7. Kąś J. (2015–), Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej, vol. I–(V), Bukowina Tatrzańska–Nowy Sącz–(Kraków).
 8. Kobus J., Stępień M. (eds.) (2018), Słownik języka mieszkańców okolic Czerniejewa, Praca na roli i w gospodarstwie, Poznań.
 9. MAGP (1957–1970), Mały atlas gwar polskich, Dialectology Workshop (from volume IV. Pracownia Atlasu i Słownika Gwar Polskich) Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie, vol. I–II K.Nitsch (ed.), vol. III–XIII M. Karaś (ed.), Wrocław–Kraków.
 10. Ong W. J. (1992), Orality and Literacy. The Technologizing of the Word, Methuen, London and New York 1982.
 11. Reichan J., Woźniak K. (2004), Polskie atlasy dialektologiczne i etnograficzne, Kraków.
 12. SGP, Słownik gwar polskich, vol. 1, edition 2, M. Karaś (ed.), Kraków 1981.
 13. Sierociuk J. (1992), Oboczność podstaw słowotwórczych i poświadczenia negatywne w badaniach słowotwórstwa gwarowego, “Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, vol. XXXVI, Wrocław (1990), pp. 169–181.
 14. Sierociuk J. (2001), W sprawie synonimii w polszczyźnie ogólnej i w gwarach, [in:] Leksyka a gramatyka w tekście językowym, K. Wojtczuk (ed.), Siedlce, pp. 195–203.
 15. Sierociuk J. (2003), Założenia metodologiczne badań języka wsi, “Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, vol. XI, Z. Krążyńska, Z. Zagórski eds., Poznań, pp. 131–136.
 16. Sierociuk J. (2007), Język mieszkańców wsi czy gwara? Problem nie tylko teoretyczny, “Prace Filologiczne”, vol. LIII, Warszawa, pp. 527–534.
 17. Sierociuk J. (2009), O pewnej zależności słowotwórstwa od struktury pola leksykalno-semantycznego, [in:] Словообразуване и лексикология. Доклади от Десетата международна конференцияна на Комисията по славянско словообразуване при Международния комитет на славистите. София, 1–6 октомври 2007, В. Радева, Ц. Аврамова, Ю. Балтова (eds.), Sofia, pp. 401–409.
 18. Sierociuk J. (2012), Problem wariantywności i synonimii w dociekaniach dialektologicznych, [in:] Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, S. Čmejrková, J. Hoffmannová, J. Klímová (eds.), Universita Karlova v Praze, Praha, pp. 351–355.
 19. Sierociuk J. (2016a), Dynamika przeobrażeń języka mieszkańców wsi i możliwości jej badania, “Gwary Dziś” 8, pp. 67–78. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7b0f9e9e-82f2-4cf4-ab8e-a1acf1437426?q=bwmeta1.element.cejsh-4543a7a6-e5f5-47bd-beaf-1ec248632518;5&qt=CHILDREN-STATELESS
 20. Sierociuk J. (2016b), Słowniki regionalne jako wstępny etap opracowania słownika ogólnowielkopolskiego, [in:] Słowiańskie słowniki gwarowe – tradycja i nowatorstwo, D. K. Rembiszewski (ed.), Warszawa–Łomża, pp. 245–254.
 21. Sierociuk J. (ed.), (2019), Słownik języka mieszkańców ziemi łukowskiej. Praca na roli i w gospodarstwie, Poznań.
 22. Герд А. С. [Gerd A.S.] (2015), Языкознание и этнография [Jazykoznanie i etnografija], [in:] “Севернорусские говоры”, выпуск 14. А. С. Герд, Е. В. Пурицкая (eds.), Sankt Petersburg, pp. 5–13.
 23. Толстой Н.И. [Tolstoy N.I.] (1995), Язык и культура [Jazyk i kultura], [in:] Толстой Н.И., Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике, Moscow, pp. 15–26.