Badanie pola tematycznego z zakresu stroju ludowego na podstawie danych z Korpusu Spiskiego

Main Article Content

Helena Grochola-Szczepanek

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie leksyki z zakresu stroju ludowego, utrzymującej się współcześnie w mowie mieszkańców Spisza. Powszechnie wiadomo, że archaiczne nazwy zanikają wraz z wymieraniem tradycyjnych form życia wiejskiego, a ich miejsce zastępują nowe, ogólne określenia. Dane do badania pola tematycznego pochodzą z Korpusu Spiskiego. Otrzymane wyniki stanowią zbiór ok. 150 nazw elementów stroju ludowego. W opisie stosuje się podział na makro- i mikropola w obrębie stroju męskiego oraz kobiecego. Leksyka zróżnicowana jest pod względem formalnym, semantycznym, geograficznym oraz frekwencyjnym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grochola-Szczepanek, H. (2021). Badanie pola tematycznego z zakresu stroju ludowego na podstawie danych z Korpusu Spiskiego. Gwary Dziś, 14, 81-94. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.8
Dział
Artykuły i rozprawy

Bibliografia

 1. Adamowski J., Wójcicka M. (red.) (2014), Tam na Podlasiu, t. V: Codzienny i świąteczny ubiór ludności południowego Podlasia, Wola Osowińska.
 2. AJKLW – Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, red. Z. Sobierajski, J. Burszta, Poznań 1970–1976.
 3. Atlas Polskich Strojów Ludowych (1949–2008), http://apsl.ptl.info.pl. 9.09.2020.
 4. Batko-Tokarz B. (2019), Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego. Teoria, praktyka, leksykografia, Kraków.
 5. Borejszo M. (2013), Gwarowe nazwy ubiorów w Słowniku warszawskim, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, t. 20, z. 2, s. 59–72.
 6. Cygal-Krupa Z. (2017), Słownictwo tematyczne w teorii i praktyce językoznawstwa polskiego, [w:] Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich, red. R.Przybylska, W. Śliwiński, Kraków, s. 97–118.
 7. Doroszewski W. (red.) (1958), Kwestionariusz do badań słownictwa ludowego, cz. 1–4, Wrocław.
 8. Grochola-Szczepanek H., Górski R.L., von Waldenfels R., Woźniak M. (2019), Korpus języka mówionego mieszkańców Spisza, „LingVaria” LV/1, s. 165–180.
 9. Kąś J. (2015–2019), Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej, t. I–XII, Bukowina.
 10. Korpus Spiski (2015–2019), Język mieszkańców Spisza. Korpus tekstów i nagrań gwarowych, https://www.spisz.ijp.pan.pl. 9.09.2020.
 11. Krawczyk-Tyrpa A. (2001), Tabu w dialektach polskich, Bydgoszcz.
 12. Kucała M. (1957), Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich, Wrocław.
 13. Marciniak-Firadza R. (2016), Tradycja utrwalona w nazewnictwie stroju ludowego Księżaków Łowickich, „Rocznik Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”, t. LXIII, s. 53–67.
 14. Markowski A. (1990, 1992), Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t. I–II, Warszawa.
 15. Miodunka W. (1980), Teoria pól językowych: społeczne i indywidualne ich uwarunkowania, Warszawa–Kraków.
 16. MSGP, Mały słownik gwar polskich, red. J. Wronicz, Kraków 2009.
 17. Rembiszewska D.K. (2005), Słownictwo tematyczne w dwudziestowiecznych opracowaniach leksykograficznych, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 37–51.
 18. SJP PWN, Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/. 9.09.2020.
 19. Starek, E. (1954), Strój spiski, Atlas Polskich Strojów Ludowych, t. 10, cz. V: Małopolska, z. 15, Wrocław.