Концепт низ: семантика базових слів
PDF

Słowa kluczowe

діалекти української мови
діалектна картина світу
семантична опозиція верх / низ
семантика
семантичне поле
концепт

Jak cytować

Ястремська, Т. (2021). Концепт низ: семантика базових слів. Gwary Dziś, 14, 113–137. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.11

Abstrakt

Верх / низ – просторова опозиція, яка не тільки демонструє орієнтацією об’єктів у просторі, уточнює просторову кваліфікацію частини об’єкта, а й окреслює і формує систему координат мовної (resp. діалектної) картини світу. У статті проаналізовано лексико-семантичні особливості одного із полюсів цієї опозиції – концепту низ, який у говорах української мови репрезентують базові слова низ, діл, під (спід). Семантику базових слів досліджено в межах семантичних полів («Рельєф», «Будівля», «Тіло», «Одяг і взуття», «Сінозаготівля», «Соціум» та ін.), а також відповідно до семантичних субкомплексів (‘частина об’єкта’, ‘край, межа’, ‘поверхня’). У дослідженні застосовано ономасіологічну модель опису – від значення до слова. Корпус джерел сформували діалектні й етнографічні тексти, словники, регіональні атласи та записи діалектного мовлення носіїв говорів української мови, а також історичні словники, які документують семантичні зміни в часі.

https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.11
PDF

Bibliografia

Арк., Аркушин Г. [Arkushyn H.] (2016), Словник західнополіських говірок [Slovnyk zakhidnopoliskykh hovirok], Луцьк.

БГ, ГуйванюкН.В., Лук’янюк К.М. [Huivaniuk N.V., Lukianiuk K.M.] (ред.) (2005), Словник буковинських говірок [Slovnyk bukovynskykh hovirok], Чернівці.

Берез., Березовська Г. [Berezovska H.] (2010), Словник назв одягу та взуття у східноподільських говірках [Словник назв одягу та взуття у східноподільських говірках], Умань.

Берл., Берлізов А.А. [Berlizov A.A.] (1959), Лексика рибальства українських говорів Нижнього Подністров’я [Leksyka rybalstva ukrainskykh hovoriv Nyzhnoho Podnistrovia], Чернігів.

Б-Н, Білецький-Носенко П.П. [Biletskyi-Nosenko P.P.] (1966), Словник української мови [Slovnyk ukrainskoi movy], Київ.

Бонд., Бондар О.І. [Bondar О.І.] (ред.) (2011), Словник українських говорів Одещини [Slovnyk ukrainskykh hovoriv Odeshchyny], Одеса.

Ващ., Ващенко В.С. [Vashchenko V.S.] (1966), Словник полтавських говорів [Slovnyk poltavskykh hovoriv], Харків.

ВГХ, Коваленко Н.Д., Коваленко Б.О. [Kovalenko N.D., Kovalenko B.O.] (упор.) (2019), Волинські говірки Хмельниччини. Збірник діалектних текстів [Volynski hovirky Khmelnychchyny. Zbirnyk dialektnykh tekstiv], Кам’янець-Подільський.

Верхр_Д, Верхратский І. [Verkhratskyi I.] (1990), Про говор долівский [Pro hovor dolivskyi], [в:] Записки Наукового товариства імени Шевченка [Zapysky Naukovoho tovarystva imeny Shevchenka], т. 35–36, Львів.

Верхр_ЗнД, Верхратский І. [Verkhratskyi I.] (1899), Знадоби до пізнаня угорско-руских говорів. Говори з наголосом движимим [Znadoby do piznania uhorsko-ruskykh hovoriv.

Hovory z naholosom dvyzhymym], [в:] Записки Наукового товариства імени Шевченка [Zapysky Naukovoho tovarystva imeny Shevchenka], т. 27–30, Львів.

Верхр_ЗнС, Верхратский І. [Verkhratskyi I.] (1901–1902), Знадоби для пізнаня угорскоруских говорів. Говори з наголосом сталим [Znadoby do piznania uhorsko-ruskykh hovoriv. Hovory z naholosom stalym], [в:] Записки Наукового товариства імени Шевченка [Zapysky Naukovoho tovarystva imeny Shevchenka], т. 40, 44–45, Львів.

Верхр_Л, Верхратський І. [Verkhratskyi I.] (1902), Про говір галицких лемків [Pro hovir halytskykh lemkiv], [в:] Збірник фільолоґічної секциї Наукового товариства імени Шевченка [Zbirnyk filologichnoi sektsyi Naukovoho tovarystva imeny Shevchenka], т. 5, Львів.

Гав., Гавука П.Д. [Havuka P.D] (2017), Тлумачний словник гуцульських говірок [Tlumachnyi slovnyk hutsulskykh hovirok], Косів.

ГГ, Закревська Я. [Zakrevska Ya.] (ред.) (1997), Гуцульські говірки. Короткий словник [Hutsulski hovirky. Korotkyi slovnyk], Львів.

Гол., Головацкий Я.Ф. [Holovatskyi Ya.F.] (1982), Материалы для словаря малорусского наречия [Materyaly dlia slovaria malorusskoho narechyia], [в:] Науковий збірник Музею української культури у Свиднику [Naukovyi zbirnyk Muzeiu ukrainskoi kultury u Svydnyku], т. 10, Пряшів, с. 311–612.

Голян., Голянич М. [Holianych M.] (2018), Мовний портрет села Тюдів [Movnyi portret sela Tiudiv], Івано-Франківськ.

Горб., Горбач О. [Horbach O.] (1997), Південно-буковинська гуцульська говірка с. Бродина, пов. Радівці Румунія [Pivdenno-bukovynska hutsulska hovirka s. Brodyna, pov. Radivtsi Rumuniia], [в:] Зібрані статті [Zibrani statti], вип. 12, т. 8: Історія мови. Діалектологія. Лексикологія, Мюнхен, с. 135–275.

Гр., Грінченко Б. [Hrichenko B.] (1907–1909), Словарь української мови [Slovar ukrainskoi movy], т. 1–4, Київ.

Гриц., Грицак М. [Hrytsak M.] (2008), Скарби гуцульського говору: Росішка (вівчарство в текстах) [Skarby hutsulskoho hovoru: Rosishka (vivcharstvo v tekstakh)], Львів.

Гром., Громко Т.В. [Hromko T.V.] (2000), Семантичні особливості народної географічної термінології Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини) [Semantychni osoblyvosti narodnoi heohrafichnoi terminolohii Tsentralnoi Ukrainy (na materiali Kirovohradshchyny)], Кіровоград.

ГЧЗ, Гриценко П.Ю. [Hrytsenko P.Yu.] (ред.) (1996), Говірки Чорнобильської зони: тексти [Hovirky Chornobylskoi zony: teksty], Київ.

Данил., Данилюк О.К. [Danyliuk O.K.] (2013), Словник народних географічних термінів Волині [Slovnyk narodnykh heohrafichnykh terminiv Volyni], Луцьк.

Дзендз., Дзендзелівський Й.О. [Dzendzelivskyi Y.O.] (1958), Практичний словник семантичних діалектизмів Закарпаття [Praktychnyi slovnyk semantychnykh dialektyzmiv Zakarpattia], Ужгород.

ЕСУМ, Мельничук О.С. [Melnychuk O.S.] (ред.) (1982–2012), Етимологічний словник української мови [Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy], т. 1–6, Київ.

Жел., Желеховський Є., Недільський С. [Zhelekhovskyi Ye., Nedilskyi S.] (1885), Малору- ско-нїмецкий словар [Malorusko-nimetskyi slovar], т. 1–2, Львів. ЗА, записи авторки [zapysy avtorky].

КГ, Грицак М.А. [Hrytsak M.A.], Картотека Словника українських говірок Закарпатської області [Kartoteka Slovnyka ukrainskykh hovirok Zakarpatskoi oblasti], зберігається в Інституті української мови НАН України, Київ.

Кміт_В, Кміт Ю. [Kmit Yu.] (1935), Ще про Волосатий [Shche pro Volosatyi], [в:] Літопис Бойківщини [Litopys Boikivshchyny], ч. 6, Самбір, с. 1–9.

Кміт, Кміт Ю. [Kmit Yu.] (1934–1939), Словник бойківського говору [Slovnyk boikivskohohovoru], [в:] Літопис Бойківщини [Litopys Boikivshchyny], ч. 3–11, Самбір.

Коб1, Кобільник В. [Kobilnyk V.] (1936), Матеріяльна культура села Жукотина, турчанського повіту [Materiialna kultura sela Zhukotyna, turchanskoho povitu], [в:] Літопис Бойківщини [Litopys Boikivshchyny], ч. 7, Самбір, с. 16–65.

Коб3, Кобільник В. [Kobilnyk V.] (1937), Матеріяльна культура села Жукотина, турчанського повіту [Materiialna kultura sela Zhukotyna, turchanskoho povitu], ч. 3, [в:] Літопис Бойківщини [Litopys Boikivshchyny], ч. 9, Самбір, с. 76–115.

КСГГ, Картотека Словника гуцульських говірок [Картотека Словника гуцульських говірок], зберігається в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львів.

ЛАЗО, Дзендзелівський Й.О. [Dzendzelivskyi Y.O.] (1958–1993), Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР [Linhvistychnyi atlas ukrainskykh narodnykh hovoriv Zakarpatskoi oblasti URSR], ч. 1–3, Ужгород.

Лес., Лесюк М. [Lesiuk M.] (2008), Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Kоломийського району) [Movnyi svit suchasnoho halytskoho sela (Kovalivka kolomyiskoho rajonu)], Івано-Франківськ.

Лис., Лисенко П.С. [Lysenko P.S.] (1972), Словник поліських говорів [Slovnyk poliskykh hovoriv], Київ.

Лич., Личук С.В. [Lychuk S.V.] (2015), Семантика та структура народних географічних назв Івано-Франківщини [Semantyka ta struktura narodnykh heohrafichnykh nazv Ivano-Frankivshchyny], дис. … канд. філол. наук, Івано-Франківськ.

ЛЛ, Хобзей Н., Сімович К., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. [Khobzei N., Simovych K., Yastremska T., Dydyk-Meush H.] (2015), Лексикон львівский: поважно і на жарт [Leksykon lvivskyi: povazhno i na zhart], Львiв.

Лом1, Ломацький М. [Lomatskyi M.] (1965), Заворожений світ. По той бік Чорногори [Zavorozhenyi svit. Po toi bik Chornohory], ч. 1, Мюнхен – Нью Йорк.

Лом2, Ломацький М. [Lomatskyi M.] (1966), Заворожений світ. По той бік Чорногори [Zavorozhenyi svit. Po toi bik Chornohory], ч. 2, Мюнхен – Нью Йорк.

Марус., Марусенко Т.А. [Marusenko T.A.] (1968), Материалы к словарю украинских географических апеллятивов (названия рельефов) [Materyaly k slovariu ukrainskikh heohraficheskikh apelliativov (nazvanyia reliefov)], [в:] Полесье: Лингвистика. Археология. Топонимика [Polesie: Lynhvystyka. Arkheolohyia. Toponymyka], Москва, с. 206–255.

Мат., Матіїв М. [Matiiv M.] (2013), Словник говірок Центральної Бойківщини [Slovnykhovirok Tsentralnoi Boikivshchyny], Київ – Сімферополь.

ММАГ, Karaś M. (ed.) (1975), Studia nad dialektologią ukraińską i polską. Z materiałów b. Katedry Języków Ruskich UJ [w:] Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 362, Kraków – Warszawa.

Мос., Мосора М. [Mosora M.] (1885–1896), Словар гуцульський зібраний Михайлом Мосорою (рукопис) [Slovar hutsulskyi zibranyi Mykhailom Mosoroiu (rukopys)], зберігається в архіві І. Франка, Київ, №3/100.

МСДЯ, Срезневский И.И. [Sreznevskij I.I.] (1893–1912), Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам [Materialy dlia slovaria drevnerusskogo yazyka po pismennym pamiatnikam], т. 1–3, С.-Петербург.

Он., Онишкевич М.Й. [Onyshkevych M.Y.] (1984), Словник бойківських говірок [Slovnyk boikivskykh hovirok], ч. 1–2, Київ.

Паньк., Панькевич І. [Pankevych I.] (1938), Українські говори Підкарпатської Руси і сумежних областей [Ukrainski hovory Pidkarpatskoi Rusy i sumezhnykh oblastei], ч.1, Прага.

ПЗН, Глібчук Н.М. [Hlibchuk N.M.] (упор.) (2005), Українські говірки південно-західного наріччя: тексти [Ukrainski hovirky pivdenno-zakhidnoho narichchia: teksty], Львів.

Писк., Пискунов Ф.М. [Piskunov F.M.] (1882), Словарь живаго народнаго, письменнаго и актоваго языка русскихъ южанъ Россійской и Австро-Венгерской имперіи [Slovar zhyvaho narodnaho, pismennaho i aktovaho yazyka russkikh yuzhan Rossiiskoi i Avstro-Venherskoi imperiy], Київ.

Піп., Піпаш Ю.О., Галас Б.К. [Pipash Yu.O., Halas B.K.] (2005), Матеріали до словника гуцульських говірок (Косівська Поляна і Росішка Рахівського району Закарпатської обл.) [Materialy do slovnyka hutsulskykh hovirok (Kosivska Poliana i Rosishka Rakhivskoho raionu Zakarpatskoi obl.)], Ужгород.

Потап., Потапчук І.М. [Potapchuk I.M.] (2012), Народна географічна термінологія в захід-ноподільських говірках [Narodna heohrafichna terminolohiia v zakhidnopodilskykh hovirkakh], дис. ... канд. філол. наук, Камянець-Подільський.

РП, Лешка О., Шішкова Р. , Мушинка М. [Leshka O., Shishkova R., Mushynka M.] (упор.) (1998), Розповіді з Підкарпаття: Українські говірки Східної Словаччини [Rozpovidi z Pidkarpattia: Ukrainski hovirky Skhidnoi Slovachchyny], Нью-Йорк – Прага – Київ.

Саб., Сабадош І.В. [Sabadosh I.V.] (2008), Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району [Slovnyk zakarpatskoi hovirky sela Sokyrnytsia Khustskoho raionu], Ужгород.

СБ, Гнатишак Ю., Сімович О., Хобзей Н., Ястремська Т. [Hnatyshak Yu., Simovych О., Khobzei N., Yastremska T.] (2017), Слова з Болехова [Slova z Bolechova], Львів.

Сіден., Сіденко Н.П. [Sidenko N.P.] (2003), Географічна апелятивна лексика східностепо-вих говірок Центральної Донеччини [Heohrafichna apeliatyvna leksyka skhidnostepovykh hovirok Tsentralnoi Donechchyny], дис. ... канд. філол. наук, Донецьк.

Слоб., Слободян О.В. [Slobodian O.V.] (2017), Географічна народна термінологія українських східнослобожанських говірок Луганщини [Heohrafichna narodna terminolohiia ukrainskykh skhidnoslobozhanskykh hovirok Luhanshchyn], дис. ... канд. філол. наук, Старобільск.

СУМ14-15, Гумецька Л.Л. [Humetska L.L.] (ред.) (1977–1978), Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. [Slovnyk staroukrayinskoyi movy XIV–XV st.], т. 1–2, Київ.

СУМ16-17, Гринчишин Д.Г., Чікало М.І. [Hrynchyshyn D.H., Chikalo M.I.] (ред.) (1994–), Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. [Slovnyk ukrayinskoyi movy XVI – pershoyi polovyny XVII st.], вип. 1–, Львiв.

ТГ, Николаев С.Л., Толстая М.Н. [Nіkolaіev S.L., Tolstaia M.N.] (2001), Словарь карпатоукраинского торуньского говора (с грамматическим очерком и образцами текстов [Slovar karpatoukraіnskoho torunskoho hovora (s hrammatycheskіm ocherkom і obraztsamy tekstov], Москва.

Тимч_ІС, Тимченко Є. [Tymchenko Ye.] (1930–1932), Історичний словник українського язика [Istorychnyi slovnyk ukrainskoho yazyka], зош. 1–2 (А–Ж), Харків – Київ.

Тимч_МС, Тимченко Є. [Tymchenko Ye.] (2002), Матеріали до словника писемної та книжної української мови ХV–ХVІІІ ст. [Materialy do slovnyka pysemnoi ta knyzhnoi ukrainskoi movy ХV–ХVІІІ st.], кн. 1–2, Київ – Нью-Йорк.

Тищ., Тищенко Т. [Tyshchenko Т.] (2014), Східноподільський родильний обряд: лексикографічний і текстовий описи [Skhidnopodilskyi rodylnyi obriad: leksykohrafichnyi i tekstovyi opysy], Умань.

УГР, Павлюк М., Робчук І. [Pavliuk M., Robchuk I.] (2003), Українські говори Румунії.

Діялектні тексти [Ukrainski hovory Rumunii. Diialektni teksty], Едмонтон – Львів – Нью-Йорк – Торонто.

УЗГ, Миголинець О., Пискач О. [Myholynets O., Pyskach O.] (упор.) (2004), Українські закарпатські говірки. Тексти [Ukrainski zakarpatski hovirky. Teksty], Ужгород.

Фасм., Фасмер М. [Fasmer M.] (1964–1973), Этимологический словарь русского языка [Еtimologicheskij slovarj russkogo yazyka], т. 1–4, Москва.

Фр., Франко І.Я. [Franko I.Ya.] (1901–1910), Галицько-руські народні приповідки [Halytskoruski narodni prypovidky], ч. 1–3, [в:] Етноґрафічний збірник [Etnografichnyi zbirnyk], т.10, 16, 23–24, 27–28, Львів.

Череп., Черепанова Е.А. [Cherepanova E.A.] (1983), Географическая терминология Черниговско-Сумского Полесья (опыт семантической классификации) [Heohrafіcheskaia termіnolohіia Chernіhovsko-Sumskoho Polesia (opyt semanticheskoi klassifikatsii)], [в:] Полесский этнолингвистический сборник [Polesskii etnolinhvisticheskii sbornik], Москва, с. 173–190.

Шек., Шекерик-Доників П. [Shekeryk-Donykiv P.] (2007), Дідо Иванчік [Dido Yvanchik], Верховина.

Шило, Шило Г.Ф. [Shylo H.F.] (2008), Наддністрянський реґіональний словник [Naddnistrianskyi regionalnyi slovnyk], Львів – Нью-Йорк.

Шух., Шухевич В. [Shukhevych V.] (1899–1908), Гуцульщина [Hutsulshchyna], ч. 1–5, Львів.

ЭССЯ, Трубачев О. [Trubachev O.] (ред.) (1974–), Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд [Еtimologicheskij slovarj slavyanskikh yazykov. Praslavianskij leksicheskij fond], вып. 1–, Москва.

Яв., Яворницький Д.І. [Yavornytskyi D.I.] (1920), Словник української мови [Slovnyk ukrainskoi movy], т. 1 (А–К), Катеринослав.

AGB, Rieger J. (kier.) (1980–1991), Atlas gwar bojkowskich, т. 1–7, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź.

Brüсk., Brückner A. (1957), Słownik etymologiczny języka polkiego, Kraków.

Jan., Janów J. (2001), Słownik huculski, Kraków.

Rudn., Rudnyc’kyj J. (1962–1972), An Etymological Dictionary of the Ukrainian Language, v. 1, p. 1–10. Winnipeg.

SŁ, Rieger J. (1995), Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie, Warszawa.

Апресян Ю.Д. [Apresian Yu.D.] (1974), Лексическая семантика (синонимические средства языка) [Leksicheskaia semantika (sinonimicheskiie sredstva yazyka)], Москва.

Апресян Ю.Д. [Apresian Yu.D.] (1995), Избранные труды. Т. ІІ: Интегральное описание языка и системная лексикография [Izbrannyіe trudy. T. II: Intehralnoie opisanie yazyka i sistemnaia leksikohrafia], Москва.

Апресян Ю.Д. [Apresian Yu.D.] (2009), Исследования по семантике и лексикографии. Т. I: Парадигматика [Issledovaniia po semantike i leksikohrafii. T. I: Paradihmatika], Москва.

Воркачев С.Г. [Vorkachev S.H.] (2015), Studia selecta: избранные работы по теории лингво-культурного концепта [Studia selecta: izbrannyie raboty po teorii linhvokulturnoho kontsepta], Москва.

Голик Р. [Holyk R.] (2003), Гори, долини і тексти: етносеміотика фольклорного простору Яна Адамовського і «культурологія природи» Яцека Возняковського [Hory, dolyny i teksty: etnosemiotyka folklornoho prostoru Yana Adamovskoho i «kulturolohiia pryrody» Yatseka Vozniakovskoho], [в:] Гриценко П., Хобзей Н. [Hrytsenko P., Khobzei N.] (ред.), Діалектологічні студії. 3: Збірник пам’яті Ярослави Закревської [Dialektolohichni studii. 3: Zbirnyk pamiati Yaroslavy Zakrevskoi], Львів, с. 546–552.

Гриценко П. [Hrytsenko P.] (1990), Ареальне варіювання лексики [Arealne variiuvannia leksyky], Київ.

Дольницький М. [Dolnytskyi M.] (1949), Рельєф і морфологічні краєвиди [Relief i morfolohichni kraievydy], [в:] Енциклопедія українознавства. Загальна частина: у 2 т. [Entsyklopediia ukrainoznavstva. Zahalna chastyna: u 2 t.], т. 1, Мюнхен – Нью-Йорк, с. 58–82.

Иомдин Л.Л. [Іomdіn L.L.] (1996), Семантическая неполнота русских именных парадигм [Semantіcheskaia nepolnota russkіkh іmennуkh paradіhm], [в:] Die Welt der Slaven, vol. XVI, München, р. 361–384.

Мазурова Ю.В. [Mazurova Yu.V.] (2007), Типология средств выражения пространственной локализации (вертикальная ось) [Tіpolohіia sredstv vуrazhenіia prostranstvennoi lokalіzatsіі (vertіkalnaia os)], автореф. дисс. ... канд. филол. наук, Москва.

Пименова М.В. [Pіmenova M.V.] (2014), Языковая картина мира [Yazуkovaia kartіna mіra], Москва.

Погребная Н.А. [Pohrebnaia N.A.] (2006), Антонимические концепты СЧАСТЬЕ – НЕСЧАСТЬЕ, HAPPINESS – MISFORTUNE, РАДОСТЬ – ГРУСТЬ, JOY – SADNESS в наивной картине мира [Antonіmіcheskііe kontseptу SCHASTІE – NESCHASTІE, HAPPINESS – MISFORTUNE, RADOST – HRUST, JOY – SADNESS v naіvnoi kartіne mіra], [в:] Концептосфера русского языка [Kontseptosfera russkoho yazуka], Минск, с. 270–273.

Приходько А.М. [Prykhodko A.M.] (2006), Концепти і концептосистеми в когнітивно-дис-курсивній парадигмі лінгвістики [Kontsepty i kontseptosystemy v kohnityvno-dyskursyvnii paradyhmi linhvistyky], Запоріжжя.

Приходько А.М. [Prykhodko A.M.] (2012), Антиконцепт как лингвокультурный феномен: партонимическое, стигматическое, эссенциальное [Antіkontsept kak lіnhvokulturnуi fenomen: partonіmіcheskoіe, stіhmatіcheskoіe, еssentsіalnoіe], [в:] Когниция, коммуника-ция, дискурс [Kohnіtsyia, kommunіkatsyia, dіskurs], 2012, № 5, с. 37–51.

Степанов Ю.С. [Stepanov Yu.S.] (2007), Концепты. Тонкая плёнка цивилизации [Kontseptу. Tonkaia plіоnka tsyvіlіzatsіі], Москва.

Толстой Н.И. [Tolstoi N.І] (1969), Славянская географическая терминология (семасиологи- ческие этюды) [Slavianskaia heohrafіcheskaia termіnolohіia (semasіolohіcheskііe еtiudу)], Москва.

Топоров В.Н. [Toporov V.N.] (1983), Пространство и текст [Prostranstvo і tekst], [в:] Текст: Семантика и структура [Tekst: Semantіka і struktura], Москва, с. 227–285.

Ястремська Т. [Yastremska T.] (2019а), Проблема частиномовного (не)розрізнення: прислівник чи конструкція «прийменник + іменник»? [Problema chastynomovnoho (ne)rozriznennia: pryslivnyk chy konstruktsiia «pryimennyk + imennyk»?], [в:] Зелінська О. [Zelinska O.] (ред.), Філологічний часопис [Filolohichnyi chasopys], №1(13), Умань, с. 165–175.

Ястремська Т. [Yastremska T.] (2019б), Концепт «верх»: лексико-семантична інтерпретація в діалектному просторі [Kontsept «verkh»: leksyko-semantychna interpretatsiia v dialektnomu prostori], [в:] Гриценко П., Хобзей Н. [Hrytsenko P., Khobzei N.] (ред.), Діалектологічні студії. 12. Діалект і пам’ятка [Dialektolohichni studii. 12. Dialekt i pamiatka], Львів, с. 163–239.

Ястремська Т. [Yastremska T.] (2020), Картина світу і концепт: проблема (пере)осмислення [Kartyna svitu i kontsept: problema (pere)osmyslennia], [в:] Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність [Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, вип. 33, Львів, с. 394–410.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Gwary Dziś są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Gwary Dziś udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 r. w Gwarach Dziś pod następującymi warunkami:

uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.
Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.