Понятие «ВРЕМЯ» в нижнелужицком языке
PDF

Słowa kluczowe

категории времени
нижнелужицкий язык
диалектология
семантические модели

Jak cytować

Кондратенко, М. (2021). Понятие «ВРЕМЯ» в нижнелужицком языке. Gwary Dziś, 14, 175–182. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.15

Abstrakt

Определение сущности времени в языковом его представлении включает множество аспектов, но для выявления и классификации качественных характеристик данного объекта номинации целесообразно рассматривать некоторые семантические модели, которые складываются вследствие опосредованных языком закономерностей интерпретации понятия ‘время’. Такими моделями являются манифестации этого понятия полисемичными лексемами, раскрывающими при переносе наименования специфический образ времени; выражение связи между прошлым, настоящим и будущим; мотивация наименований периодов времени разновидностями сельскохозяйственных и иных работ; репрезентация аксиологических характеристик.

https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.15
PDF

Bibliografia

Аристотель [Aristotel] (1975), Сочинения в четырех томах [Sochineniia v chetyrekh tomakh]. Т. 1, Москва.

Кант И. [Kant I.] (2015), Критика чистого разума [Kritika chistogo razuma], Москва.

Карнап Р. [Carnap R.] (1971), Философские основания физики [Filosofskie osnovaniia fiziki], Москва.

Ньютон И. [Newton I.] (1989), Математические начала натуральной философии [Matematicheskie nachala naturalnoi filosofii], Москва.

Плотникова А. А. [Plotnikova A. A.] (2004), Этнолингвистическая география Южной Славии [Etnolingvisticheskaia geografiia Iuzhnoi Slavii], Москва.

Толстая С.М. [Tolstaia S. M.] (2010), Семантические категории языка культуры [Semanticheskie kategorii iazyka kultury], Москва.

Толстая С. М. [Tolstaia S. M.] (2011), Пространство и время в этнолингвистической перспективе // Пространство и время в языке и культуре [Prostranstvo i vremja v etnolingvisticheskoi perspektive // Prostranstvo i vremja v iazyke i kulture], Москва.

Толстой Н. И. [Tolstoi N. I.] (1995), Проблемы реконструкции древнеславянской духовной культуры. В: Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике [Problemy rekonstrukcii drevneslavjanskoi dukhovnoi kultury. V: Iazyk i narodnaia kultura. Ocherki po slavjanskoi mifologii i etnolingvistike], Москва.

Ivčenko A., Wölke, S. (2004), Hornjoserbski frazeologiski słownik, Budyšin.

Jakubowicz M. (2010), Drogi słów na przestrzeni wieków. Zarys słownika motywacji semantycznych na materiale przymiotników słowiańskich odziedziczonych z prasłowiańszczyzny, Warszawa.

Kluge F. (2002), Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin–New York.

Koseska-Toszewa V. (1972), Bułgarskie słownictwo meteorologiczne na tle ogólnosłowiańskim, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Łaziński, M. 2008, Słownik zapożyczeń niemeckich w polszczyzne, Warszawa.

Muka A. (1966), Słownik dołnoserbskeje rěcy a jeje narěcow. Wörterbuch der niedersorbischen Sprache und ihrer Dialekte. B. 1-2, Budyšin.

Newerkla S. M. (2011), Sprachkontakte Deutsch-Tschechisch-Slowakisch, Frankfurt am Main.

Pfuhl C. T. (1866), Lausitzisch Wendisches Wörterbuch, Budyšin.

Schröpfer J. (1979), Wörterbuch der vergleichenden Bezeichnungslehre, Heidelberg.

Schuster-Šewc H. (1978–1996), Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache, Bautzen.

Siatkowski J. (2015), Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi, Warszawa.

Wörterbuch von Mittelfranken. Eine Bestandsaufnahme aus den Erhebungen des Sprachatlas

von Mittelfranken (2000), Würzburg.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Gwary Dziś są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Gwary Dziś udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 r. w Gwarach Dziś pod następującymi warunkami:

uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.
Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.