Klasyfikacja słownictwa z zakresu pola WYPOSAŻENIE I WYSTRÓJ WNĘTRZ

Main Article Content

Katarzyna Zagłoba

Abstrakt

Artykuł przedstawia podział słownictwa z zakresu pola semantyczno-tematycznego WYPOSAŻENIE I WYSTRÓJ WNĘTRZ. We wstępie autorka odnosi się do klasyfikacji innych badaczy (Andrzeja Markowskiego, Barbary Batko-Tokarz, a także Anny Piotrowicz i Małgorzaty Witaszek-Samborskiej), a następnie prezentuje własną propozycję podziału na podpola. Poszczególne podpola zobrazowane są przykładowymi leksemami zgromadzonymi na terenie powiatu poddębickiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zagłoba, K. (2021). Klasyfikacja słownictwa z zakresu pola WYPOSAŻENIE I WYSTRÓJ WNĘTRZ. Gwary Dziś, 14, 209-218. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.18
Dział
Artykuły i rozprawy

Bibliografia

 1. Batko-Tokarz B. (2008), Tematyczny podział słownictwa w Wielkim słowniku języka polskiego, [w:] Nowe studia leksykograficzne 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 31–48.
 2. Batko-Tokarz B. (2010), Pomiędzy klasyfikacją naukową a potocznym widzeniem świata –wewnętrzny podział pola tematycznego dotyczącego zwierząt, „Język Polski” XC 4–5, s. 256–265.
 3. Batko-Tokarz B. (2015), Antropocentryzm tematycznych klasyfikacji słownictwa, „Polonica” XXXV, s. 149–165.
 4. Batko-Tokarz B. (2019), Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego. Teoria, praktyka, leksykografia, wyd. I, Kraków.
 5. Bąk P. (1960), Słownictwo gwary okolic Kramska na tle kultury ludowej, Wrocław.
 6. Bondkowska M. (1994), Szkic pola leksykalno-semantycznego kwiatów w polszczyźnie, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 16–27.
 7. Czerwiński T. (2009), Wyposażenie domu wiejskiego w Polsce, Warszawa.
 8. Ejsmunt I. (2007), Atrybutywny i ekspresywny charakter derywatów rzeczownikowych w gwarze Oleśnicy koło Poddębic, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 44, s. 9–22.
 9. Kamińska M. (1968), Gwary Polski centralnej, Wrocław.
 10. Markowski A. (1992), Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t. 1, cz. 5, Wrocław, s. 79–94.
 11. Miodunka W. (1980), Teoria pól językowych. Społeczne i indywidualne ich uwarunkowania, „Prace Filologiczne”, z. 67, Kraków.
 12. Miodunka W., (1989), Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa.
 13. Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M. (2018), Słownictwo gwary miejskiej Poznania w ujęciu tematycznym, Poznań.
 14. Pisarek W. (1967), Pojęcie pola wyrazowego i jego użyteczność w badaniach stylistycznych, „Pamiętnik Literacki”, nr 58/2, s. 493–516.
 15. SVS, Urząd Statystyczny w Łodzi (2020), Statystyczne Vademecum Samorządowca. Gmina wiejska Wartkowice. Powiat poddębicki, https://lodz.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lodzkie/portrety_powiatow/powiat_PODDEBICKI.pdf, 3.02.2021.
 16. Szymczak M. (1962–1973), Słownik gwary Domaniewka w powiecie łęczyckim, cz. 1–8, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
 17. Tokarski R. (1984), Struktura pola znaczeniowego, Warszawa.
 18. Urbańczyk S. (1968), Zarys dialektologii polskiej, wyd. 3, Warszawa.
 19. Zagłoba K. (2020), Przyczynek do badań nad polem tematycznym WYPOSAŻENIE DOMU WIEJSKIEGO na pograniczu dialektalnym (Zalesie, powiat poddębicki), [w:] Język w regionie, region w języku, t. 3, red. B. Osowski, J. Kobus, P. Michalska-Górecka, A. Piotrowska-Wojaczyk, Poznań, s. 319–333.