Klasyfikacja słownictwa z zakresu pola WYPOSAŻENIE I WYSTRÓJ WNĘTRZ
PDF

Słowa kluczowe

wyposażenie
wystrój
leksyka
klasyfikacja
powiat poddębicki
gwara
język mieszkańców wsi

Jak cytować

Zagłoba, K. (2021). Klasyfikacja słownictwa z zakresu pola WYPOSAŻENIE I WYSTRÓJ WNĘTRZ. Gwary Dziś, 14, 209–218. https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.18

Abstrakt

Artykuł przedstawia podział słownictwa z zakresu pola semantyczno-tematycznego WYPOSAŻENIE I WYSTRÓJ WNĘTRZ. We wstępie autorka odnosi się do klasyfikacji innych badaczy (Andrzeja Markowskiego, Barbary Batko-Tokarz, a także Anny Piotrowicz i Małgorzaty Witaszek-Samborskiej), a następnie prezentuje własną propozycję podziału na podpola. Poszczególne podpola zobrazowane są przykładowymi leksemami zgromadzonymi na terenie powiatu poddębickiego.

https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.18
PDF

Bibliografia

Batko-Tokarz B. (2008), Tematyczny podział słownictwa w Wielkim słowniku języka polskiego, [w:] Nowe studia leksykograficzne 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 31–48.

Batko-Tokarz B. (2010), Pomiędzy klasyfikacją naukową a potocznym widzeniem świata –wewnętrzny podział pola tematycznego dotyczącego zwierząt, „Język Polski” XC 4–5, s. 256–265.

Batko-Tokarz B. (2015), Antropocentryzm tematycznych klasyfikacji słownictwa, „Polonica” XXXV, s. 149–165.

Batko-Tokarz B. (2019), Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego. Teoria, praktyka, leksykografia, wyd. I, Kraków.

Bąk P. (1960), Słownictwo gwary okolic Kramska na tle kultury ludowej, Wrocław.

Bondkowska M. (1994), Szkic pola leksykalno-semantycznego kwiatów w polszczyźnie, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 16–27.

Czerwiński T. (2009), Wyposażenie domu wiejskiego w Polsce, Warszawa.

Ejsmunt I. (2007), Atrybutywny i ekspresywny charakter derywatów rzeczownikowych w gwarze Oleśnicy koło Poddębic, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 44, s. 9–22.

Kamińska M. (1968), Gwary Polski centralnej, Wrocław.

Markowski A. (1992), Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t. 1, cz. 5, Wrocław, s. 79–94.

Miodunka W. (1980), Teoria pól językowych. Społeczne i indywidualne ich uwarunkowania, „Prace Filologiczne”, z. 67, Kraków.

Miodunka W., (1989), Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa.

Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M. (2018), Słownictwo gwary miejskiej Poznania w ujęciu tematycznym, Poznań.

Pisarek W. (1967), Pojęcie pola wyrazowego i jego użyteczność w badaniach stylistycznych, „Pamiętnik Literacki”, nr 58/2, s. 493–516.

SVS, Urząd Statystyczny w Łodzi (2020), Statystyczne Vademecum Samorządowca. Gmina wiejska Wartkowice. Powiat poddębicki, https://lodz.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lodzkie/portrety_powiatow/powiat_PODDEBICKI.pdf, 3.02.2021.

Szymczak M. (1962–1973), Słownik gwary Domaniewka w powiecie łęczyckim, cz. 1–8, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Tokarski R. (1984), Struktura pola znaczeniowego, Warszawa.

Urbańczyk S. (1968), Zarys dialektologii polskiej, wyd. 3, Warszawa.

Zagłoba K. (2020), Przyczynek do badań nad polem tematycznym WYPOSAŻENIE DOMU WIEJSKIEGO na pograniczu dialektalnym (Zalesie, powiat poddębicki), [w:] Język w regionie, region w języku, t. 3, red. B. Osowski, J. Kobus, P. Michalska-Górecka, A. Piotrowska-Wojaczyk, Poznań, s. 319–333.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie Gwary Dziś są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie Gwary Dziś udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 r. w Gwarach Dziś pod następującymi warunkami:

uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.
Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.