Słowniki gwarowe z obszaru tzw. osadnictwa głuchoniemieckiego jako źródło do badań germanizmów leksykalnych
pdf

Słowa kluczowe

„Głuchoniemcy” (niem. Taubdeutsche, Walddeutsche)
zapożyczenia niemieckie
gwary południowomałopolskie
słowniki gwarowe

Jak cytować

Karaś, H. (2023). Słowniki gwarowe z obszaru tzw. osadnictwa głuchoniemieckiego jako źródło do badań germanizmów leksykalnych. Gwary Dziś, 16, 83–97. https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.7

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie słowniczków gwarowych z obszaru tzw. osadnictwa głuchoniemieckiego jako źródeł do badań germanizmów leksykalnych. Termin „Głuchoniemcy” odnosi się do potomków osadników niemieckich, którzy głównie w średniowieczu osiedlili się wśród ludności polskiej na Pogórzu Karpackim. Obejmuje teren od Tarnowa po okolice Łańcuta, na którym wyróżnia się kilka wysp tego osadnictwa (okolice Tarnowa, Biecza i Gorlic, Krosna, Rzeszowa i Łańcuta). Analizą objęto 20 słowników i zbiorków wyrazowych dawnych (z końca XIX i pocz. XX w.) oraz współczesnych (koniec XX i pocz. XXI w.) zróżnicowanych także geograficznie, objętościowo i leksykograficznie (sposobem opracowania). Są one cennym źródłem do badań zapożyczeń leksykalnych używanych w gwarach na tym obszarze, poświadczają ich zróżnicowanie formalne (fonetyczne i morfologiczne) oraz semantyczne. Znaczną część zbioru germanizmów stanowią wyrazy rzadkie, ograniczone tylko do gwar Małopolski południowo-wschodniej.

https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.7
pdf

Bibliografia

Baran J. (2013), Słownik gwary Nieborowa i okolic, Rzeszów.

Bator K. (2009), Wesoła na Pogórzu Dynowskim. Dzieje wsi i parafii, Wesoła, słownictwo: s. 520-530.

Bielak M., Sikora K. (2005), O regionalizmach leksykalnych w języku Krosna i okolic, [w:] Literatura- Język - Region. Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, z. 17, Krosno, s. 7-28.

Czajkowska G. (2002), Słownik dyferencyjny gwary Draganowej koło Dukli, Kraków (niepublikowana praca magisterska napisana po kier. H. Kurek, http://www.draganowa.info/Prace%20magisterskie/Prace/Gabriela%20Czajkowska.%20Slownik%20dyferencyjny%20gwary%20Draganowej%20kolo%20Dukli.pdf (dostęp: 4.02.2023).

Gajewski B. (1997), Domaradz. Wieś nad Stobnicą, Domaradz, słownik: s. 132-144.

ILGiKP - Kąś J. (2015-2019), Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej, t. I-XII, Bukowina Tatrzańska-Nowy Sącz (t. I-III, 2015-2016), Kraków (tom IV, 2017), Nowy Sącz (t. V-X, 2017-2019).

Karaś H. (2020), Słownik gwary Bugaja, [w:] tejże, Gwara Bugaja na Pogórzu (gm. Biecz, pow. Gorlice), Warszawa, słownik: s. 113-382.

KartSGPPAN - Kartoteka Słownika gwar polskich PAN, dostępna online: https://rcin.org.pl//dlibra/metadatasearchaction=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=anothtitle:%22Kartoteka+SGP%22 (dostęp 3.02.2023)

KąśSGO - Kąś J. (2011), Słownik gwary orawskiej, t. I-II, wyd. II poprawione i poszerzone, Kraków.

Kobaka R. (2009), Słownik wyrazów i zwrotów językowych w Bobowej … używanych, wyd. II, Warszawa, ss. 39.

Kucharzyk R. (2020), Rzepiyńsko godka, Rzepiennik Strzyżewski, słownik: s. 61-116.

Ożóg J.B. (1992), Słownik gwary wsi Nienadówka i okolicy w Rzeszowskiem, [w:] M. Kucała, J. Reichan (red.), Studia historycznojęzykowe i dialektologiczne, IJP PAN, Kraków, s. 181-219.

Pawłowicz B. (1892), Wyrazy gwarowe z okolic Tarnowa, „Prace Filologiczne” IV, z. 1, s. 306-310.

Saloni A. (1899), Lud wiejski w okolicach Przeworska. Słowniczek wyrazów miejscowych, „Wisła” XIII, s. 236-248.

Saloni A. (1908), Lud rzeszowski. Materiały etnograficzne, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne wydawane staraniem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. X, s. 50-344; słowniczek: s. 332-344.

SGPPAN - Słownik gwar polskich, opr. w IJP PAN w Krakowie, t. I, Z. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1982 i nast.

SGŚWyd - Słownik gwar śląskich, red. B. Wyderka, t. I, Opole 2000 i nast.

SGM - Słownik gwar małopolskich, pod red. J. Wronicz, t. I-II, Kraków 2016-2017.

Szewczyk Z. (2014), Słownik gwary Lachów Sądeckich (Podegrodzkich), Podegrodzie.

Szpytma E. (2008), Tak mówiła dawna Markowa, Kraków, ss. 45.

Trojnar Z. (1993), Gwara ludowa wsi Markowa, [w:] Z dziejów wsi Markowa, red. J. Półćwiartek, Rzeszów, słownictwo: s. 372-376.

Wietrzyk A., Słownik gwary Pogórzan (z okolicy Gorlic), Gorlice 2011, ss. 233.

Witek J., Słowniczek gwary śmigieńskiej, „Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie”, t. I, Kraków 1904, s. 18-31.

Zawiliński R., Gwara brzezińska w starostwie ropczyckim, IV. Słownik wyrazów, Kraków 1880, s. 226-234.

Zięba P., Podraza S., Mądel A., Duda M. (2020), Słownik gwary Szynwałdu, Szynwałd, ss. 73.

Karaś H. (2011), Polska leksykografia gwarowa, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Karaś H. (2012), Dziewiętnastowieczne słowniczki gwarowe jako przedmiot badań językoznawczych, „Poradnik Językowy”, z. 1, s. 55-64.

Karaś H. (2019), Jeszcze o potrzebie dokumentowania leksyki gwarowej (na przykładzie wybranych wyrazów południowomałopolskich z okolic Biecza), „Gwary Dziś” 11, s. 19-27. DOI: https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.2

Kostecka-Sadowa A. (2019), Zapożyczenia niemieckie w gwarze spiskiej (na podstawie materiału zgromadzonego w „Korpusie Spiskim”), „Gwary Dziś” 11, s. 175-182. DOI: https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.10

Kucharzyk R. (2022), Uwagi o germanizmach w gwarach polskich i problemach ich badań, „Prace Językoznawcze” XXIV/4, s. 115-126. DOI: https://doi.org/10.31648/pj.8172

Sikora K. (2006), Liczebniki w gwarach Podtatrza (Podhale, Spisz, Orawa), „LingVaria” 2, s. 49- 61.

Sikora K. (2015), Liczebniki złożone w gwarach polskich a wpływy germańskie, „Gwary Dziś” 7, s. 155-168.

Sławski F. (1970-1974), Słownik etymologiczny języka polskiego, t. IV, Kraków.

Solarz M.W., Raczyńska-Kruk M. (2023), Głuchoniemcy, Taubdeutsche, Walddeutsche - przyczynek do biografii pojęcia, „Prace i Studia Geograficzne”, nr 4 [w druku]. DOI: https://doi.org/10.48128/pisg/2023-68.2-06

Urbańczyk S. (1984), Zarys dialektologii polskiej, wyd. 7, Warszawa: PWN Waniakowa J., Tokarz M. (2006), Zapożyczenia niemieckie w „Słowniku gwar polskich”, [w:] Studia Dialektologiczne III, red. J. Okoniowa, Kraków, s. 115-126.

Zaręba A. (1979 [1980]), O zapożyczeniach niemieckich w polskich gwarach orawskich, „Zbornik Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. Philologica” 30, s. 269-272.