Tom 16 (2023)
Gwary Dziś

Artykuły i rozprawy

Jerzy Sierociuk
9
Od Redakcji
https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.1
PDF
Justyna Garczyńska
11-28
Zastosowanie statystyki Pillaia w badaniach nad samogłoskami
https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.2
PDF
Сања П. Огњановић
29-39
Проклитизација глаголских енклитика у дијалектима српског језика
https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.3
PDF
Izabela Ejsmunt-Wieczorek
41-51
Rekcja a polisemia czasowników w gwarach polskich
https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.4
PDF
Віра Романівна Дячук
53-64
Смислові елементи концепту мати в похідних від іменників мати й неня в українських середньонаддніпрянських і гуцульських говірках
https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.5
PDF
Тетяна Ястремська
65-81
Лексико-семантичне моделювання: переваги та перспективи
https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.6
PDF
Halina Karaś
83-97
Słowniki gwarowe z obszaru tzw. osadnictwa głuchoniemieckiego jako źródło do badań germanizmów leksykalnych
https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.7
pdf
Renata Kucharzyk
99-111
Regionalne różnice leksykalne w potocznej świadomości językowej
https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.8
PDF
Milena Šipková, Martina Ireinová
113-120
Obraz husy v české lidové frazeologii
https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.9
PDF
Anna Kostecka-Sadowa
121-130
Leksem siła ‘dużo, wiele’ w gwarach polskich i polszczyźnie południowokresowej
https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.10
PDF
Anna Paluszak-Bronka
131-144
Nazwy metod, narzędzi i urządzeń do połowu ryb w gwarach kujawskich
https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.11
PDF
Lidia Przymuszała, Dorota Świtała-Trybek
145-157
Nazwy gościn w gwarze i kulturze Śląska (na tle porównawczym)
https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.12
PDF
Justyna Kobus
159-171
Nazwy motyli w mowie mieszkańców wielkopolskich wsi
https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.13
PDF
Людмила Рябець
173-174
Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej
https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.14
PDF