Nazwy motyli w mowie mieszkańców wielkopolskich wsi
PDF

Słowa kluczowe

gwara
język mieszkańców wsi
nazwy motyli
ćma

Jak cytować

Kobus, J. (2023). Nazwy motyli w mowie mieszkańców wielkopolskich wsi. Gwary Dziś, 16, 159–171. https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.13

Abstrakt

W artykule zostały opisane nazwy motyla dziennego i nocnego wyekscerpowane z wielkopolskich źródeł dialektologicznych. Współcześnie pozyskane dane językowe zebrano w ramach projektu edukacyjnego przeprowadzonego na terenie gminy Pobiedziska (pow. Poznań). Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych uzyskano – obok nazw ogólnych – zaledwie kilka nazw gatunkowych motyli. Nazwy współczesne zostały zestawione z nazwami wyekscerpowanymi z materiałów archiwalnych Adama
Tomaszewskiego i Atlasu języka i kultury ludowej Wielkopolski. W tekście poczyniono także drobne uwagi etymologiczne dotyczące zróżnicowanych na terenie Wielkopolski nazw motyla i ćmy.

https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.13
PDF

Bibliografia

AGM-VII: A. Kowalska, A. Strzyżewska-Zaremba, Atlas gwar mazowieckich, t. VII, Wrocław 1983.

AGP-I: K. Dejna, Atlas gwar polskich, t. I: Małopolska, Warszawa 1998.

AJK-III: Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, t. III, pod kier. Z. Stiebera, Wrocław 1966.

AJKLW-II: Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. II: Człowiek - przyroda, red. Z. Sobierajski, J. Burszta, cz. 1: Mapy 116-235, cz. 2: Wykazy i komentarze do map 116-235, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979.

AJPP: M. Małecki, K. Nitsch, Atlas językowy polskiego Podkarpacia, Kraków 1934.

AJŚ-IV: A. Zaręba, Atlas językowy Śląska, t. IV, cz. 1: Mapy 501-750, cz. 2. Wykazy i komentarze do map 501-750, Warszawa-Kraków 1974.

AWK-I: K. Dejna, Atlas gwarowy województwa kieleckiego, z. I, Łódź 1962.

AWK-IV: K. Dejna, Atlas gwarowy województwa kieleckiego, z. IV, Łódź 1965.

MAGP-VII: Mały atlas gwar polskich, t. VII, cz. 1: Mapy 301-350, 2. Wstęp do t. 7: Wykazy i komentarze do map 301-350, red. M. Karaś, Z. Stamirowska, Kraków-Wrocław 1964.

SGL: Pelcowa H. 2015. Słownik gwar Lubelszczyzny, t. III: Świat zwierząt.

SGP PAN: Słownik gwar polskich PAN, t. 5, z. 2 (14), red. J. Reichan, S. Urbańczyk, Kraków 1996.

SGŚ: Słownik gwar śląskich, t. VI, red. B. Wyderka, Opole 2005.

SK-I-II: W. Brzeziński, Słownictwo krajniackie. Słownik gwary wsi Podróżna w Złotowskiem, t. I-II, Wrocław [i in.] 1982, 1987.

Słowniczek gwary, języka śląskiego, https://bonclok.pl/slowniczek-wyrazow-slaskich/M.html (dostęp: 5.02.2023).

Słownik polsko-śląski Ć-E, https://www.antryj.pl/slownik/slownik-polsko-slaski-c-e/ (dostęp: 5.02.2023).

WSR-Pob-1: Słownik języka mieszkańców okolic Pobiedzisk. Praca na roli i w gospodarstwie, red. J. Kobus, A. Migdałek, Poznań 2021.

WSR-Czw: Słownik języka mieszkańców okolic Czerniejewa. Praca na roli i w gospodarstwie, red. J. Kobus, M. Stępień, Poznań 2018.

WSR-Gn: Słownik języka mieszkańców okolic Gniezna. Święta, wierzenia i przesądy, red. J. Kobus, T. Gniazdowski, Poznań 2018.

WSR-Łuk: Słownik języka mieszkańców ziemi łukowskiej. Praca na roli i w gospodarstwie, red. J. Sierociuk, Poznań 2019.

Belke G. (1861), O owadach szkodliwych gospodarstwu wiejskiemu i sposobach ustrzeżenia się od nich lub zmniejszenia ich liczby, Żytomierz.

Budziszewska W. (1965), Słowiańskie słownictwo dotyczące przyrody żywej, Wrocław-Warszawa-Kraków.

Budziszewska W. (1983-1985), Z nazw motyla w językach słowiańskich na tle porównawczym, „Rocznik Slawistyczny” 43, cz. 1, s. 13-19.

Domańska-Fober K. (2006), Jak ks. Krzysztof Kluk motyle ponazywał, „Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny”, t. 5, s. 53-67.

Jundziłł B.S. (1807), Zoologiia krotko zebrana, cz. 4: Owady i robactwo, Wilno.

Kluk J.K. (1802), Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie kraiowych, historyi naturalney początki i gospodarstwo. Potrzebnych i pożytecznych domowych chowanie, rozmnożenie, chorob leczenie, dzikich łowienie, oswoienie, zażycie, szkodliwych zaś wygubienie, t. 4: O owadzie i robakach, w Drukarni Xięży Piiarów, Warszawa.

Kobus J. (2022), Leksyka pola tematycznego PRZYRODA w wielkopolskich zasobach dialektologicznych, Мовознавчий вісник [Movoznavchyi visnyk], t. 32, red. Л.В. Шитик [L.W. Shytyk], Черкаси [Cherkasy], s. 15-24.

Kobus J. (2023), Nazwy ptaków dziko żyjących w dawnych i współczesnych materiałach dialektologicznych z Wielkopolski, „Poradnik Językowy”, w druku.

Maciołek M. (2012), Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim. Procesy nominacyjne a językowy obraz świata, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. UŚ, dr hab. Jolanty Tambor, Katowice.

Majewski E. (1789), Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich […], Zoologia czyli zwierzętopismo dla szkoł narodowych, w Drukarni Nadworney J.K. Mci i P. Kom: E.N., Warszawa.

Pacuła J. (2013), Nazwy owadów skupione wokół pojęcia ZMIERZCH w językowym obrazie świata (na materiale XVIII- i XIX-wiecznym), „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo”, z. 9, s. 13-41.

Pelcowa H. (2015), Nazwa i desygnat w zmieniającej się rzeczywistości wiejskiej, [w:] Odkrywanie słowa - historia i współczesność, red. U. Sokólska, Białystok, s. 551-568.

Siegień B. (2007), O pochodzeniu nazw owadów w białorusko-ukraińskich gwarach przejściowych na Białostocczyźnie, „Białostockie Archiwum Językowe”, t. 7, s. 131-152, DOI: 10.15290/baj.2007.07.12. DOI: https://doi.org/10.15290/baj.2007.07.12

Siła Nowicki M. (1863), Projekt polskiej nomenklatury motylów krajowych, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego”, t. 31, s. 1-107.

Siła Nowicki M. (1865), Motyle Galicyi, Kraków.

Szyfer A. (1963), Słownictwo zwierząt w gwarach Mazur i Warmii, „Rocznik Olsztyński”, t. V, s. 271-294.

Tokarski R. (1993), Słownictwo jako interpretacja świata. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński. Wrocław, s. 335-362.

Waśkowski K. (2017), Polskie nazwy zwierząt. Studium historycznojęzykowe, Nowy Targ.

Żebrawski T. (1860), Owady łuskoskrzydłe czyli motylowate z okolic Krakowa, zebrał i według własnego układu opisał Teofil Żebrawski, Kraków.