Проклитизација глаголских енклитика у дијалектима српског језика
PDF

Słowa kluczowe

српски језик
дијалекти
ред речи
синтакса
међујезичка интерференција

Jak cytować

Огњановић, С. П. (2023). Проклитизација глаголских енклитика у дијалектима српског језика. Gwary Dziś, 16, 29–39. https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.3

Abstrakt

Као и за остале енклитике, и за распоређивање глаголских енклитика у српском језику постоје посебна позициона правила. Као најважније ограничење истиче се немогућност употребе енклитика у иницијалном положају, или иза везника и, а и ни. Ипак, у појединим дијалектима српског језика јављају се енклитике у иницијалном положају, када постају проклитике. У делу
банатских и призренско‑тимочких говора проклитизација енклитика је позната особина, настала као резултат интерференције са суседним словенским и несловенским језицима. Увидом у грађу потврђује се и шири домет ове појаве, нпр. у косовско‑ресавском дијалекту, како на југу ареала, у северној Метохији, тако и на северу, у Браничевском округу. Проклитички употребљене енклитике су забележене и у говору источне Шумадије, као и у неким исељеничким српским говорима.

https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.3
PDF

Bibliografia

Барјактаревић Д. [Barjaktarević D.] (1977), Дијалектолошка истраживања [Dijalektološka istraživanja], Приштина.

Белић А. [Belić A.] (1999), Дијалекти источне и јужне Србије [ Dijalekti istočne i južne Srbije], у: Изабрана дела Александра Белића [ Izabrana dela Aleksandra Belića], девети том, Београд.

БНК [BNK], Български национален корпус [ Bъlgarski nacionalen korpus], Институт за български език: http://search.dcl.bas.bg/ (27.03.2023).

Бошњаковић Ж. [Bošnjaković Ž.] (2008), Фонетске особине говора источне Шумадије [Fonetske osobine govora istočne Šumadije], Српски дијалектолошки зборник LV.

Бошњаковић Ж., Вареника С. [Bošnjaković Ž., Varenika S] (2008), Напомене о морфосинтаксичким особинама српског говора села Рудне у Румунији [ Napomene o morfosintaksičkim osobinama srpskog govora sela Rudne u Rumuniji], Српски језик XIII (1-2), с. 261-279.

Бошњаковић Ж., Вареника С. [Bošnjaković Ž., Varenika S] (2009), Дијалекатски текстови из поморишког села Сараволе у Румунији [ Dijalekatski tekstovi iz pomoriškog sela Saravole u Rumuniji], Прилози проучавању језика 40, с. 143‒159.

Бошњаковић Ж., Радовановић Д. [Bošnjaković Ž., Radovanović D.] (2009), Теренски записи из Малог Гаја (Румунија) [Terenski zapisi iz Malog Gaja (Rumunija)], Прилози проучавању језика 40, с. 161‒178.

Бошњаковић Ж. [Bošnjaković Ž.] (2012), Морфолошке особине говора источне Шумадије [Morfološke osobine govora istočne Šumadije], Српски дијалектолошки зборник LIX.

Букумирић М. [Bukumirić M.] (2003), Говори северне Метохије [ Govori severne Metohije], Српски дијалектолошки зборник L.

Видоески Б. [Vidoeski B.] (2000), Текстови од дијалектите на македонскиот јазик [Tekstovi od dijalektite na makedonskiot jazik], Скопје.

Грицкат И. [Grickat I.] (1975), Студије из историје српскохрватског језика [ Studije iz istorije srpskohrvatskog jezika], Београд.

Драгин Г. [Dragin G.] (2012), Напомене о говору Радојева у средњем Банату [ Napomene o govoru Radojeva u srednjem Banatu], Зборник за језике и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду II, с. 35-44. DOI: https://doi.org/10.19090/zjik.2012.2.35-44

Ђорђевић П. [Đorđević P.] (1898), О реду речи у српском језику (приступна академијска беседа П. П. Ђорђевића, говорена на свечаном скупу С. Кр. Академије 4. фебр. 1896) [O redu reči u srpskom jeziku ( pristupna akademijska beseda P. P. Đorđevića, govorena na svečanom skupu S. Kr. Akademije 4. febr. 1896)], Глас Српске Краљевске Академије LIII, с. 165‒231.

Ђуровић Р. [Đurović R.] (2000), Летнички говорни тип [ Letnički govorni tip], Врање.

Ивић П. [Ivić P.] (1957), О говору Галипољских Срба [ O govoru Galipoljskih Srba], Српски дијалектолошки зборник XII.

Ивић П. [Ivić P.] (1958), Место банатског херског говора међу српским дијалектима [Mesto banatskog herskog govora među srpskim dijalektima], [у:] М. Филиповић (ур.), Банатске Хере [Banatske Here], Нови Сад, с. 326-352.

Ивић П., Младеновић А. [Ivić P., Mladenović A.] (1960), Крашовански текстови [Krašovanski tekstovi], Зборник за филологију и лингвистику III, с. 191‒196.

Ивић П. [Ivić P.] (19852), Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско на-речје [ Dijalektologija srpskohrvatskog jezika. Uvod i štokavsko narečje], Нови Сад.

Ивић П. [Ivić P.] (1994), О српском говору у Батањи [ O srpskom govoru u Batanji], Јуж-нословенски филолог L, 33‒49.

Ивић П., Бошњаковић Ж., Драгин Г. [Ivić P., Bošnjaković Ž., Dragin G.] (1997), Банатски говори шумадијско‑војвођанског дијалекта ( Друга књига: Морфологија, синтакса, за-кључци, текстови) [Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta (Druga knjiga:

Morfologija, sintaksa, zaključci, tekstovi)], Српски дијалектолошки зборник XLIII.

Јовић Д. [Jović D.] (1968), Трстенички говор [ Trstenički govor], Српски дијалектолошки зборник XVII.

Милорадовић С. [Miloradović S.] (2007), И ракију пијем сас медем: Дијалекатска скица Белобрешке (Румунија) [I rakiju pijem sas medem: Dijalekatska skica Belobreške (Rumunija)], Проблеми словенске филологије XV, Темишвар, с. 573‒580.

Mилорадовић С. [Miloradović S.] (2015), Српски периферни говори међујезички утицаји и балканистички процеси [Srpski periferni govori ‒ međujezički uticaji i balkanistički procesi], Gwary Dzis - vol. 7, Poznań, с. 71-82.

Младеновић Р. [Mladenović R.] (2001), Говор шарпланинске жупе Гора [ Govor šarplaninske župe Gora], Српски дијалектолошки зборник XLVIII.

Младеновић Р. [Mladenović R.] (2010), Заменице у говорима југозападног дела Косова и Метохије [ Zamenice u govorima jugozapadnog dela Kosova i Metohije], Београд. DOI: https://doi.org/10.2298/JFI0965181M

Младеновић Р. [Mladenović R.] (2013а), Говор јужнокосовског села Гатње [ Govor južnokosovskog sela Gatnje], Београд.

Младеновић Р. [Mladenović R.] (2013б), Линеаризација предикатскофразних енклитика у говорима јужног Косова и јужне Метохије [Linearizacija predikatskofraznih enklitika u govorima južnog Kosova i južne Metohije], Јужнословенски филолог LXIX, 401‒415.

Младеновић Р. [Mladenović R.] (2019), Говор северношарпланинске жупе Сиринић [Govor severnošarplaninske župe Sirinić], Српски дијалектолошки зборник LXVI/1.

Огњановић С. [Ognjanović S.] (2020а), Линеаризација клитике се у призренско‑тимочким и банатским српским говорима [Linearizacija klitike se u prizrensko-timočkim i banatskim srpskim govorima], Језици и културе у времену и простору IX/1, Нови Сад, с. 479‒488.

Огњановић С. [Ognjanović S.] (2020б), Синтакса реда речи у дијалектима српског језика, докторска дисертација [Sintaksa reda reči u dijalektima srpskog jezika, doktorska disertacija], Филолошки факултет, Универзитет у Београду. ОССЈ [OSSJ]: Одбор за стандардизацију српског језика, Место енклитике у реченици [Odbor za standardizaciju srpskog jezika, Mesto enklitike u rečenici], http://www.ossj.rs/odluke-i-saopstenja/mesto-enklitike-u-recenici/ (27.3.2023).

Павловић М. [Pavlović M.] (1939), Говор Сретечке Жупе [ Govor Sretečke Župe], Српски дијалектолошки зборник VIII.

Павловић М. [Pavlović M.] (1970), Говор Јањева. Међудијалекатски и миксоглотски процеси [Govor Janjeva. Međudijalekatski i miksoglotski procesi], Нови Сад.

Пипер П. [Piper P.] Граматичке структуре горњолужичкосрпског и српског језика (општа диференцирања) [Gramatičke strukture gornjolužičkosrpskog i srpskog jezika (opšta diferenciranja)], https://www.rastko.rs/rastko-lu/uvod/ppiper-strukture.html (27.2.2023).

Попов Б. [Popov B.] (1984), Положај српскохрватског језика у балканском језичком савезу [Položaj srpskohrvatskog jezika u balkanskom jezičkom savezu], Јужнословенски филолог XL, с. 21‒41.

Радан М. [Radan M.] (2007), Утицај страних и савременог српског/хрватског језика на карашевске говоре [Uticaj stranih i savremenog srpskog/hrvatskog jezika na karaševske govore], у: М. Ковачевић (ур.), Српски језик и друштвена кретања [Srpski jezik i društvena kretanja], бр. 1, Крагујевац, с. 251‒262.

Радовановић Д. [Radovanović D.] (2017), Теренски записи из Ченеја [ Terenski zapisi iz Čeneja], у: M. Радан (ур.), Исходишта [Ishodišta], бр. 3, Темишвар ‒ Ниш, с. 345-355.

Реметић С. [Remetić S.] (1996), Српски призренски говор I (гласови и облици) [Srpski prizrenski govor I (glasovi i oblici)], Српски дијалектолошки зборник XLII.

Симић Р. [Simić R.] (1974), Левачки говор [Levački govor], Српски дијалектолошки зборник XIX.

Симић З. [Simić Z.] (2012), Неке особине линеаризације у говорима Банатске Црне Горе и Рекаша [ Neke osobine linearizacije u govorima Banatske Crne Gore i Rekaša], Зборник за филологију и лингвистику LV/2, с. 169-181.

Собољев А. [Soboljev A.] (2003), Малый диалектологический атлас балканских языков, Пробный выпуск (под редакцией А. Н. Соболева), München.

Стевановић М. [Stevanović M.] (1950), Ђаковачки говор [Đakovački govor], Српски дијалектолошки зборник XI.

Степановић П. [Stepanović P.] (1994), Говори Срба и Хрвата у Мађарској ‒ штокавско наречје [ Govori Srba i Hrvata u Mađarskoj ‒ štokavsko narečje], Нови Сад.

Томић М. [Tomić M.] (1985), Говор Свиничана [ Govor Sviničana], Српски дијалектолошки зборник, XXXI.

Томић М. [Tomić M.] (1987), Говор Радимаца [ Govor Radimaca], Српски дијалектолошки зборник XXXIII.

Томић М. [Tomić M.] (1989), По Дунавској клисури [ Po Dunavskoj klisuri], Букурешт.

Трајковић Т. [Trajković T.] (2016), Говор Прешева [Govor Preševa], Српски дијалектолошки зборник LXIII.

Browne W. (2014), Groups of Clitics in West and South Slavic Languages, [in:] E. Kaczmarska and M. Nomachi (eds.), Slavic and German in Contact: Studies from Areal and Contrastive Linguistics, Sapparo, Hokkaido University, pp. 81-96.

Brozović D. (2007), Govor u dolini rijeke Fojnice, Hrvatski dijalektološki zbornik 13, Zagreb.

Kapetanović A. (2018), The Order and Placement of Clitics in (Old) Croatian and Molise Croatian, [in:] Balkan and South Slavic Enclaves in Italy: Languages, Dialects and Identities, Cambridge Scholars Publishing, pp. 215‒236.

Lončarić M. (1994), O kajkavskoj sintaksi, [u:] Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol. 20, No.1, s. 137‒154.

Marušič F. (2007), Positioning Slovenian Clitics, [in:] The 2nd Annual Meeting of the Slavic Linguistic Society, Berlin, Rešetar М. (1911), Die serbokroatischen Kolonien süditaliens, Wien 1911, http://www.uni‑konstanz.de/FuF/Philo/Sprachwiss/slavistik/acqua/Resetar_Libro_completo1.pdf (5.5.2020).

Vesku V. (1976), Govor Banatske Crne Gore, Зборник за филологију и лингвистику XIX/1, с. 115‒172.

Vranić S. (2003), Iz sintakse paških čakavskih govora, Hrvatski dijalektološki zbornik 12.