Nazwy metod, narzędzi i urządzeń do połowu ryb w gwarach kujawskich
PDF

Słowa kluczowe

gwary kujawskie
słownictwo
rybołówstwo

Jak cytować

Paluszak-Bronka, A. (2023). Nazwy metod, narzędzi i urządzeń do połowu ryb w gwarach kujawskich. Gwary Dziś, 16, 131–144. https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.11

Abstrakt

Przedmiotem badań są notowane w gwarach kujawskich nazwy metod, narzędzi i urządzeń wraz z ich częściami składowymi służącymi do połowu ryb. Materiał badawczy pochodzi ze Słownika gwary i kultury Kujaw, słowniczka gwary ślesińskiej Witolda Prackiego oraz opracowań etnograficznych. Celem analizy jest opis znaczeń i motywacji słowotwórczych wspomnianych nazw. Ich przegląd pokazuje, że dominują określenia rodzime, charakteryzujące się obecnością wielu form dawnych. Niektóre z nich mają proweniencję gwarową. Wśród nazw dominują nazwy narzędzi czerpakowatych i sieci skrzelowych.

https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.11
PDF

Bibliografia

Bańkowski A. (2000), Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1-2, Warszawa.

Brückner A. (2000), Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa.

Boryś W. (2008), Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.

Chmielewski S. (1960), Rybołówstwo, [w:] Kultura ludowa Wielkopolski, red. J. Burszta, Poznań, s. 227-325.

Czochański H. (2016), Tradycyjne narzędzia rybołówstwa śródlądowego w zbiorach Białostockiego Muzeum Wsi, „Rocznik Białostocki”, nr 20, s. 35-50.

duden.de (dostęp: 10-12.12.2022).

Dzieduszycka B., Dzieduszycki W., Maciejewski M., Kupczyk M. (2007), Skarby ziemi kruszwickiej. Kultura i przyroda, Kruszwica.

Karaś H. (2019), Jeszcze o potrzebie dokumentowania leksyki gwarowej na przykładzie wybranych wyrazów południowomałopolskich z okolicy Biecza, „Gwary Dziś” 11, s. 19-27, gwary. ptpn.poznan.pl/wp-content/uploads/2020/04/2_Karas_GD11.pdf (dostęp: 5.01.2023). DOI: https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.2

Kartoteka Słownika gwar polskich, htpps://rcin.org.pl (dostęp: 19.01.2023).

Kaszubski słownik rybacki, lgrkaszuby.pl (dostęp: 27.10.2022).

Kłodnicki Z. (1992), Tradycyjne rybołówstwo śródlądowe w Polsce. Zarys historii sposobów, narzędzi i urządzeń rybackich w świetle metody retrogresywnej, Wrocław.

Kolberg O. (1867), Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, tańce, muzyka. Seria III. Z rycinami i drzeworytami wedle rysunku W. Gerson. Kujawy. Część pierwsza, Warszawa.

Kulik M. (2014), Narzędzia i metody połowu w rybołówstwie przybrzeżnym, [w:] Jem jö rëbôk …Rybołówstwo na Kaszubach - tradycja i współczesność, red. A. Kwaśniewska, s. 271-312.

Mały słownik kultury dawnych Słowian, red. L. Leciejewicz, Warszawa 1972 (hasło: Rybołówstwo, s. 339-340).

MSGP, Mały słownik gwar polskich, red. J. Wronicz, Kraków 2010.

Moszyński K. (1929), Kultura ludowa Słowian, cz. I: Kultura materjalna z 21 mapkami oraz z rycinami 1138 przedmiotów, Warszawa-Kraków-Lublin-Łódź-Paryż-Poznań-Wilno-Zakopane (rozdział 3, Rybołówstwo, s. 63-101).

Paluszak-Bronka A. (2022), Nazwy temporalne w gwarach kujawskich, „Annales” Sectio FF, XL, z. 1, s. 205-222. DOI: https://doi.org/10.17951/ff.2022.40.1.205-220

Pracki W. (1908), Gwara ślesińska, „Kwartalnik Etnograficzny Lud”, t. XIV, z. I i II, s. 90-127 (słowniczek, s. 106-127).

Radziewicz J. (2021), Rybołówstwo w dawnej Polsce, „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”, nr 72, marzec-kwiecień, https://rme.cbr.net.pl/index.php/archiwum-rme/575-marzec-kwiecien-nr-72/kultura-i-tradycja-ludowa/874-rybolowstwo-w-dawnej-polsce (dostęp: 22.11.2022).

Ropelewski A. (1963), 1000 lat naszego rybołówstwa, Gdynia.

SGP, Karłowicz J., Słownik gwar polskich, t. 1-6, Kraków (1900-1911).

SGKK, Słownik gwar i kultury Kujaw, red. Z. Sawaniewska-Mochowa, t. I, Bydgoszcz 2017.

SGKK kartoteka, Słownik gwary i kultury Kujaw (kartoteka).

SJDS, Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych, red. K. Kleszczowa, Katowice 1996.

SJPD, Słownik języka polskiego, t. 1-11, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958-1969, http://doroszewski. pwn.pl (dostęp: 15.11-12.12.2022).

SJP PWN, Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl (dostęp: 15.11-12.12.2022).

SL, Linde S.B. (1807-1814), Słownik języka polskiego, t. 1-6, Warszawa, http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=8173, 15-16.11.2022.

SPXVI, Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 1-, red. M.T. Mayenowa, Wrocław-Warszawa-Kraków, https://spxvi.edu.pl, 8.09.2022.

SW, Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki A. (1900-1927), Słownik języka polskiego, t. 1-8, Warszawa.

SStp, Słownik staropolski, t. 1-11, red. S. Urbańczyk, Wrocław, https://pjs.ijp.pan.pl/SStp.html (dostęp: 8.11.2022).

USJP, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1-4, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.

Waniakowa J. (2020). Polskie słownictwo gwarowe w kontekście etymologicznym (na przykładzie nazw roślin), „Gwary Dziś”, 12, s. 247-255, gwary.ptpn.poznan.pl/wp-content/uploads/2021/01/17_Waniakowa.pdf (dostęp: 18.12.2022). DOI: https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.18

WSJP, Wielki słownik języka polskiego, red. P. Żmigrodzki, Kraków 2007-, https://wsjp.pl (dostęp: 15.11-12.12.2022).

Znamierowska-Prüfferowa M. (1988), Tradycyjne rybołówstwo ludowe w Polsce na tle zbiorów i badań terenowych Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Toruń.

Znamierowska-Prüfferowa M., Żelechowska J. (1965), Zarys etnograficzny okolic Kruszwicy. Rybołówstwo ludowe na Gople, [w:] Kruszwica. Zarys monograficzny, red. J. Grześkowiak, Toruń, s. 381-384.