Regionalne różnice leksykalne w potocznej świadomości językowej
PDF

Słowa kluczowe

potoczna świadomość językowa
regionalizmy
mikroregionalizmy
dialektyzmy

Jak cytować

Kucharzyk, R. (2023). Regionalne różnice leksykalne w potocznej świadomości językowej. Gwary Dziś, 16, 99–111. https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.8

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest stosunek użytkowników języka niemających specjalistycznej wiedzy językoznawczej do szeroko rozumianego zjawiska regionalnego zróżnicowania leksyki, obejmującego wszelkie jednostki leksykalne charakteryzujące się występowaniem ograniczonym do konkretnego terytorium, niezależnie od ich statusu (regionalizm, mikroregionalizm, dialektyzm). Podstawą rozważań są metajęzykowe komentarze internautów zamieszczone na forach internetowych poświęconych odrębnościom regionalnym.

https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.8
PDF

Bibliografia

Cygan S. (2011), Przejawy świadomości językowej mieszkańców wsi końca XX wieku na przykładzie Lasocina na Kielecczyźnie, Kielce.

EJP, Encyklopedia języka polskiego, red S. Urbańczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994.

Gajda S. (1987), Nauka o kulturze języka, „Polonistyka” 8, s. 581-592.

Gajda S. (1994), O kulturze porozumiewania się w nauce, [w:] Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX w., red. K. Handke, H. Dalewska-Greń, Warszawa, s. 227-237.

Handke K. (2001), Terytorialne odmiany polszczyzny, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 201-221.

Kucharzyk R. (2018), Wpływ regionalnych odmian języka na współczesną polszczyznę potoczną, „Prace Językoznawcze” XX/3, s. 81-91. DOI: https://doi.org/10.31648/pj.4542

Kucharzyk R. (2019), Gwara - tradycja czy obciach? Spojrzenie młodych kobiet (na materiale z forów internetowych), „Poradnik Językowy”, z. 1, s. 7-19.

Lustański J. (2021), Jak można badać potoczną świadomość językową, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 58-75. DOI: https://doi.org/10.33896/PorJ.2021.2.5

Markowski A. (2005), Regionalizmy, [w:] Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa, s. 1657-1658.

Michalska-Górecka P. (2019), Kształtowanie się pojęć „dialektyzm” i „regionalizm” w definicjach encyklopedycznych i słownikowych, „Slavia Occidentalis”, 76 (1), s. 93-104. DOI: https://doi.org/10.14746/so.2019.76.6

Pelcowa H. (2014), Regionalizmy i dialektyzmy - błędy językowe czy dziedzictwo kulturowe regionu?, [w:] Kultura mówienia dawniej i dziś, red. M. Kołakowska, A. Myszka, Rzeszów, s. 79−88.

Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M. (2010), Poznańskie regionalne czasowniki i frazeologizmy związane z czynnościami fizjologicznymi oraz stanem fizycznym człowieka, „Białostockie Archiwum Językowe” 10, s. 227-236. DOI: https://doi.org/10.15290/baj.2010.10.15

Piotrowska-Wojaczyk A. (2011), Regionalizmy leksykalne w słownikach doby nowopolskiej, Poznań.

Sagan-Bielawa M. (2014), Dziedzictwo pozaborowe. Społeczna świadomość językowa Polaków w Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków.

Sikora K. (2005), Kategoria mikroregionalizmów, [w:] Język trzeciego tysiąclecia III, t. 1. Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, red. G. Szpila, Kraków, s. 199-208.

Szymańska M. (2015), Regionalizmy a dialektyzmy - rozróżnienie w literaturze przedmiotu i w świadomości użytkowników języka, „Język Polski” 95, s. 366-377. DOI: https://doi.org/10.31286/JP.95.4.7

Wyderka B. (2005), Odmiany regionalne czy regiony językowe?, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXI, Kraków, s. 57-66.

Zaręba A. (1973), Ze zjawisk współczesnego języka polskiego. Administracja a prowincjonalizmy, „Język Polski” 53, s. 251-258.