Obraz husy v české lidové frazeologii
PDF

Słowa kluczowe

frazeologie
frazém
dialektologie
Slovník nářečí českého jazyka
dialekt
nářečí

Jak cytować

Šipková, M., & Ireinová, M. (2023). Obraz husy v české lidové frazeologii. Gwary Dziś, 16, 113–120. https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.9

Abstrakt

Příspěvek pojednává o frazémech s komponentem husa; jeho cílem je jednak ukázat, jak se výraz husa reflektuje v českých nářečích, jednak popsat motivaci vybraných frazémů a jejich význam. V české lidové frazeologii patří jednotky s tímto zooapelativem k těm bohatěji zastoupeným. Materiál pochází z Archivu lidového jazyka a je postupně zpracováván ve Slovníku nářečí českého jazyka.

https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.9
PDF

Bibliografia

ČJA, Český jazykový atlas (HTML verze), http://cja.ujc.cas.cz/e-cja (PDF verze), https://cja.ujc.cas.cz/ (15.03.2023).

Dobrovský J. (1963), Českých přísloví sbírka, kritické vydání, připravil M. Heřman, Praha.

Michálek E. (1965), K frazeologické složce v Husově slovní zásobě, „Listy filologické” 88, s. 192-197.

Mrhačová E. (1999), Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice, Ostrava.

SNČJ, Slovník nářečí českého jazyka, https://sncj.ujc.cas.cz/ (15.03.2023).

SSJČ, Slovník spisovného jazyka českého (1989), reprint, Praha.

SSČ, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (2012), Praha.

Šimečková M. (2023), Chléb v české lidové frazeologii, „Folia ethnographica” 57, 1.