Лексико-семантичне моделювання: переваги та перспективи
PDF

Słowa kluczowe

говори української мови
моделювання
концепт, верх / низ
діалектна картина світу

Jak cytować

Ястремська, Т. (2023). Лексико-семантичне моделювання: переваги та перспективи. Gwary Dziś, 16, 65–81. https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.6

Abstrakt

У статті запропоновано авторську концепцію лексико-семантичного моделювання українського діалектного континууму від абстрактної моделі до реальної репрезентації, на підставі якого зроблено спробу реконструювати фрагмент діалектної картини світу – її вертикальну вісь, пов’язану з опозицією верх / низ, кожен із компонентів якої кваліфіковано як концепт. Застосовано системний підхід до аналізу діалектних явищ, спроєктований на семантику, а передусім на вияв
семантичних трансформацій. Обґрунтовано важливість лексико-семантичного моделювання не лише для аналізу семантичних процесів, а й для репрезентації когнітивного простору, результатом якого є моделювання діалектної
картини світу. Зазначено основні засади й переваги моделювання як методу, а також результати й перспективи дослідження. Корпус джерел сформували діалектні й етнографічні тексти, словники, регіональні атласи та записи діалектного мовлення носіїв говорів української мови, а також історичні словники, які документують семантичні зміни в часі.

https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.6
PDF

Bibliografia

АНГ, Онишкевич М. [Onyshkevych M.], Атлас надсянських говірок. Рукопис [ Атлас над- сянських говірок. Рукопис], зберігається в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львів.

Арк., Аркушин Г.Л. [Arkushyn H.L.] (2016), Словник західнополіських говірок [ Slovnyk zakhidnopoliskykh hovirok], А-Я, вид. 2-ге переробл., випр., доп., Луцьк.

БГ, Словник буковинських говірок [Slovnyk bukovynskykh hovirok], відп. ред. Н. Гуйванюк [N. Huivaniuk], Чернівці 2005.

Бонд., Словник українських говорів Одещини [Slovnyk ukrainskykh hovoriv Odeshchyny], відп. ред. О. Бондар [O. Bondar], Одеса 2011.

Ващ., Ващенко В. [Vashchenko V.] (1966), Словник полтавських говорів [Slovnyk poltavskykh hovoriv], Харків.

Верхр., Верхратський І. [Verkhratskyi I.] (1901-1902), Знадоби для пізнаня угорско-руских говорів. Говори з наголосом сталим [ Znadoby dlia piznania uhorsko-ruskykh hovoriv. Hovory z naholosom stalym], [в:] Записки Наукового товариства імени Шевченка [Zapysky Naukovoho tovarystva imeny Shevchenka], Львів, т. 40, 44-45.

Гнат., Гнатюк В. [Hnatiuk V.] (1908), Бойківське весїлє в Мшанци (старосамбірського повіта) [ Boikivske vesilie v Mshantsy (starosambirskoho povita)], [в:] Матеріяли до українсько-руської етнольоґії [Materiialy do ukrainsko-ruskoi etnologii], Львів, т. 1 ч. 2, с. 1-29.

Гол., Головацкий Я. [Holovatskyi Ya.] (1982), Материалы для словаря малорусского наречия (1857-1859) [Materіаlу dlia slovaria malorusskoho narechіia (1857-1859)], [в:] Науковий збірник Музею української культури у Свиднику [ Naukovyi zbirnyk Muzeiu ukrainskoi kultury u Svydnyku], т. 10, Пряшів, с. 311-612.

Голян., Голянич М.І. [Holianych M.I.] (2018), Мовний портрет села Тюдів. Словник [Movnyi portret sela Tiudiv. Slovnyk], т. 1: А-М. Івано-Франківськ.

Гор_Б, Горбач О. [Horbach O.] (1997), Південно-буковинська гуцульська говірка с. Бродина, пов. Радівці Румунія [ Pivdenno-bukovynska hutsulska hovirka s. Brodyna, pov. Radivtsi Rumuniia], [в:] О. Горбач О. [О. Horbach], Зібрання статей [ Zibrannia statei], т. 8: Історія мови. Діялектологія. Лексикологія [Istoriia movy. Diialektolohiia. Leksykolohiia], Мюнхен, с. 136-275.

Гор_КБ, Горбач О. [Horbach O.] (1973), Південнолемківська говірка й діялектний словник села Красний Брід бл. Меджилаборець (Пряшівщина) [Pivdennolemkivska hovirka y diialektnyi slovnyk sela Krasnyi Brid bl. Medzhylaborets (Priashivshchyna)], Мюнхен.

Гор_П, Горбач О. [Horbach O.] (1997), Мармароська говірка й діялектний словник с. Поляни над р. Русковою (Румунія) [ Marmaroska hovirka y diialektnyi slovnyk s. Poliany nad r. Ruskovoiu (Rumuniia)], [в:] О. Горбач О. [О. Horbach], Зібрання статей [ Zibrannia statei], т. 8: Історія мови. Діялектологія. Лексикологія [Istoriia movy. Diialektolohiia. Leksykolohiia], Мюнхен, с. 276-323.

Гр., Грінченко Б. [Hrichenko B.] (1907-1909), Словарь української мови [ Slovar ukrainskoi movy], т. 1-4, Київ.

Гр. 1927, Грінченко Б., Єфремов С., Ніковський А. [Hrinchenko B., Yefremov S., Nikovskyi A.], (2017), Словник української мови [Slovnyk ukrainskoi movy], т. 1-3, Київ [репринт з видання 1927 р.].

ГС, Хобзей Н., Ястремська Т., Сімович О., Дидик-Меуш Г. [Khobzei N., Yastremska T., Simovych О., Dydyk-Meush H.] (2013), Гуцульські світи. Лексикон [Hutsulski svity. Leksykon], Львiв.

ДЄ, Добрилове Євангеліє 1164 р. [Dobrylove Yevanheliie 1164 r.], відп. ред. В. Німчук [V. Nimchuk]; упоряд. Ю. Осінчук [Yu. Osinchuk], Львів, 2012.

Жеґ., Жеґуц І., Піпаш Ю. [Zheguts I., Pipash Yu.] (2001), Словник гуцульського говору в Закарпатті [ Slovnyk hutsulskoho hovoru v Zakarpatti], Мюнхен.

Жел., Желеховський Є., Недільський С. [Zhelekhovskyi Ye., Nedilskyi S.], 1885, Малоруско-нїмецкий словар [Malorusko-nimetskyi slovar], т. 1-2, Львів.

ЗА, записи авторки [zapysy avtorky].

КГ, Картотека Словника говірок Закарпатської області М.А. Грицака [Kartoteka Slovnyka hovirok Zakarpatskoi oblasti M.A. Hrytsaka], зберігається в Інституті української мови НАН України, Київ.

Кміт, Кміт Ю. [Kmit Yu.] (1934-1939), Словник бойківського говору [Slovnyk boikivskoho hovoru], [в:] Літопис Бойківщини [ Litopys Boikivshchyny], ч. 3-11, Самбір.

КСГГ, Картотека Словника гуцульських говірок [Kartoteka Slovnyka hutsulskykh hovirok], зберігається в Інституті українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України, Львів.

ЛАЗО, Дзендзелівський Й. [Dzendzelivskyi Y.] (1958-1993), Лінгвістичний атлас українських говорів Закарпатської області УРСР [ Linhvistychnyi atlas ukrainskykh hovoriv Zakarpatskoi oblasti URSR], Ужгород, ч. 1-3.

Лич., Личук С.В. [Lychuk S.V.] (2015), Семантика та структура народних географічних назв Івано-Франківщини [ Semantyka ta struktura narodnykh heohrafichnykh nazv Ivano-Frankivshchyny]: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Івано-Франківськ.

Мар., Марусенко Т.А. [Marusenko T.A.] (1968), Материалы к словарю украинских географических апеллятивов (названия рельефов) [Materіalу k slovariu ukraіnskіkh heohrafіcheskіkh apelliatіvov (nazvanіia reljefov)], [в:] Полесье: Лингвистика. Археология. Топоними-ка [Polesje: Linhvistika. Arkheolohiia. Toponimika], Москва, с. 206-255.

Мос., Мосора М. [Mosora M.], Словар гуцульський зібраний Михайлом Мосорою 1885-1896. Рукопис [Slovar hutsulskyi zibranyi Mykhailom Mosoroiu 1885-1896. Rukopys], зберігається у фондах Архіву І. Франка у Києві, № 3/100.

МС, Срезневский И.И. [Sreznevskyi І.І.] (1893-1903), Материалы для словаря древнерусского языка: в 3 т. [ Materіalу dlia slovaria drevnerusskoho yazуka: v 3 t.], Санкт-Петербург, т. 1-3.

Он., Онишкевич М.Й. [Onyshkevych M.Y.] (1984), Словник бойківських говірок [Slovnyk boikivskykh hovirok], ч. 1-2, Київ.

Панц., Панцьо С., Лісняк Н. [Pantso S., Lisniak N.] (2015), Словник прикметникового лек- сикону лемківських говірок [Slovnyk prykmetnykovoho leksykonu lemkivskykh hovirok], Тернопіль.

Писк., Пискунов Ф. [Pіskunov F.] (1882), Словарь живаго народнаго, письменнаго и актоваго языка русскихъ южанъ Россійской и Австро-Венгерской имперіи [Slovar zhyvaho narodnaho, pіsmennaho і aktovaho yazyka russkikh yuzhan Rossiiskoi i Avstro-Venherskoi imperii], Кіевъ.

Піп., Піпаш Ю., Галас Б. [Pipash Yu., Halas B.] (2005), Матеріали до словника гуцульських говірок (Косівська Поляна і Росішка Рахівського р-ну Закарпатської області) [Materialy do slovnyka hutsulskykh hovirok (Kosivska Poliana i Rosishka Rakhivskoho r-nu Zakarpatskoi oblasti)], Ужгород.

Пот., Потапчук І.М. [Potapchuk I.M.] (2012), Народна географічна термінологія в західно-подільських говірках [Narodna heohrafichna terminolohiia v zakhidnopodilskykh hovirkakh]: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Луцьк. Саб., Сабадош І. [Sabadosh I.] (2008), Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району [ Slovnyk zakarpatskoi hovirky sela Sokyrnytsia Khustskoho raionu], Ужгород.

СБ, Гнатишак Ю., Сімович О., Хобзей Н., Ястремська Т. [Hnatyshak Yu., Simovych О., Khobzei N., Yastremska T.] (2017), Слова з Болехова [Slova z Bolechova], Львів.

Слоб., Слободян О. [Slobodian O.] (2017), Географічна народна термінологія українських східнослобожанських говірок Луганщини [Heohrafichna narodna terminolohiia ukrainskykh skhidnoslobozhanskykh hovirok Luhanshchyny]: дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук, Старобільск.

СП, Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Повний переклад, здійснений за ориґіналь-ними єврейськими, арамійськими та грецькими текстами [Sviate Pysmo Staroho ta Novoho Zavitu. Povnyi pereklad, zdiisnenyi za oryginalnymy yevreiskymy, aramiiskymy ta hretskymy tekstamy], перекл. І. Хоменко [I. khomenko], United Bible Societies 1990.

СУМ16-17, Гринчишин Д., Чікало М. [Hrynchyshyn D., Chikalo M.] (ред.) (1994-), Словник української мови XVI - першої половини XVII ст. [Slovnyk ukrainskoi movy XVI - pershoi polovyny XVII st.], вип. 1-, Львiв.

СУМ-20, Тлумачний словник української мови: у 20 томах [ Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: u 20 tomakh], Київ, https://sum20ua.com/Entry/index?wordid=1&page=0 (26.02.2023).

Тимч_ІС, Тимченко Є. [Tymchenko Ye.] (1930-1932), Історичний словник українського язика [Istorychnyi slovnyk ukrainskoho yazyka], зош. 1-2 (А-Ж), Харків-Київ.

Тимч_МС, Тимченко Є. [Tymchenko Ye.] (2002), Матеріали до словника писемної та книжної української мови ХV-ХVІІІ ст. [Materialy do slovnyka pysemnoi ta knyzhnoi ukrainskoi movy XV-XVIII st.], кн. 1-2, Київ-Нью-Йорк.

УК, Дидик-Меуш Г., Слободзяник О. [Dydyk-Meush H., Slobodzianyk O.] (2015), Українські краєвиди XVI-XVIIІ ст. Слово - текст - словник [ Ukrainski kraievydy XVI-XVIII st. Slovo - tekst - slovnyk], Львів.

Фр., Франко І. [Franko I.] (1901-1910), Галицько-руські народні приповідки, зібрав, упоряд. і пояснив др Іван Франко [Halytsko-ruski narodni prypovidky, zibrav, uporiad. i poiasnyv dr Ivan Franko], т. 1-3, [в:] Етнографічний збірник [Etnohrafichnyi zbirnyk], Львів, т. 10, 16, 23-24, 27-28.

Чер., Черепанова Е. [Cherepanova E.] (1983), Географическая терминология Черниговско-Сумского Полесья (опыт семантической классификации) [Heohraficheskaia terminolohiia Chernihovsko-Sumskoho Polesia (opyt semanticheskoi klassifikatsii)], [в:] Полесский этно-

лингвистический сборник. Материалы и исследования [Polesskii etnolinhvisticheskii sbornik. Materialy i issliedovaniia], Москва, с. 173-190.

Шило, Шило Г. [Shylo H.] (2008), Наддністрянський реґіональний словник [Naddnistrianskyi regionalnyi slovnyk], Львів-Нью-Йорк.

Шух., Шухевич В. [Shukhevych V.] (1899-1908), Гуцульщина [Hutsulshchyna], ч. 1-5, Львів.

Hnát, Hnát A. (2003), Krátky rusínsky slovník, Trebišov.

Janów, Janów J. (2021), Słownik huculski, red. J. Rieger, Kraków.

SDUP, Studia nad dialektologią ukraińską i polską. Z materiałów b. Katedry Języków Ruskich UJ, red. M. Karaś, [w:] Zeszyty naukowe uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków-Warszawa 1975, zesz. 44.

Sł, Rieger J. (1995), Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie, Warszawa.

SSSL, Słownik stereotypów i symboli ludowych, red. J. Bartmiński, t. 1, cz. 1, Lublin 1996.

Глуховцева К. [Hlukhovtseva K.] (2005), Динаміка українських східнослобожанських говірок [Dynamika ukrainskykh skhidnoslobozhanskykh hovirok], Луганськ.

Глуховцева К. [Hlukhovtseva K.] (2012), Багатозначність і семантична дифузія слова усного мовлення [Bahatoznachnist i semantychna dyfuziia slova usnoho movlennia], „Лінгвістика” [„Linhvistyka”], № 3(27), ч. 1, с. 64-74. DOI: https://doi.org/10.1002/jca.21204

Голуб С., Мартинова Г., Голуб М. [Holub S., Martynova H., Holub M.] (2016), Моделювання діалектного тексту в технології багаторівневого інформаційного моніторингу [Modeliuvannia dialektnoho tekstu v tekhnolohii bahatorivnevoho informatsiinoho monitorynhu], „Математичні машини і системи” [„Matematychni mashyny i systemy”], № 4, с. 76-83.

Гриценко П. [Hrytsenko P.] (1984), Моделювання системи діалектної лексики [Modeliuvannia systemy dialektnoi leksyky], Київ.

Гуйванюк Н. [Huivaniuk N.] (1999), Формально-семантичні співвідношення в системі синтаксичних одиниць [ Formalno-semantychni spivvidnoshennia v systemi syntaksychnykhodynyts], Чернівці.

Ґрещук В. [Greshchuk V.] (2016), Моделювання процесу творення слова в дериватології [Modeliuvannia protsesu tvorennia slova v deryvatolohii], [в:] Граматичні студії [Hramatychni studii], ред. А. Загнітко [A. Zahnitko], вип. 2, Вінниця, с. 92-96.

Деменчук О. [Demenchuk O.] (2018), Типологія моделей семантичної деривації лексики. Семантична деривація лексики в типологічному висвітленні [Typolohiia modelei semantychnoi deryvatsii leksyky. Semantychna deryvatsiia leksyky v typolohichnomu vysvitlenni], Рівне, т. 1: Історія та сьогодення філологічної науки [Istoriia ta sohodennia filolohichnoi nauky], с. 6-29.

Єрмоленко С. [Yermolenko S.] (2009), Мінлива стійкість мовної картини світу [ Minlyva stiikist movnoi kartyny svitu], „Мовознавство” [„Movoznavstvo”], № 3-4, с. 94-103.

Загнітко А. [Zahnitko A.] (2011), Теоретична граматика української мови. Синтаксис [Teoretychna hramatyka ukrainskoi movy. Syntaksys], Донецьк.

Залеський А. [Zaleskyi A.] (1973), Вокалізм південно-західних говорів української мови [Vokalizm pivdenno-zakhidnykh hovoriv ukrainskoi movy], Київ.

Іваницька Н. [Ivanytska N.] (2011), Модель простого речення дієслівної будови як tertium comparationis синтагматики дієслівних систем української та англійської мов [ Model prostoho rechennia diieslivnoi budovy yak tertium comparationis syntahmatyky diieslivnykh system ukrainskoi ta anhliiskoi mov], [в:] Проблеми зіставної семантики [ Problemy zistavnoi semantyky], вип. 11, с. 199-205, Київ.

Іващенко В. [Ivashchenko V.] (2006), Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій картині світу (на матеріалі української мистецтвознавчої термінології) [Kontseptualna reprezentatsiia frahmentiv znannia v naukovo-mystetskii kartyni svitu (na materiali ukrainskoi mystetstvoznavchoi terminolohii)], Київ.

Карпіловська Є. [Karpilovska Ye.] (1992), Морфемна сітка як інструмент дослідження будови слова [Morfemna sitka yak instrument doslidzhennia budovy slova], „Українське мовознавство” [„Ukrainske movoznavstvo”], вип. 19, с. 100-110.

Карпіловська Є. [Karpilovska Ye.] (2002), Кореневий гніздовий словник української мови [Korenevyi hnizdovyi slovnyk ukrainskoi movy], Київ.

Карпіловська Є. [Karpilovska Ye.] (2006), Вступ до прикладної лінгвістики: комп’ютерна лінгвістика [Vstup do prykladnoi linhvistyky: kompiuterna linhvistyka], Донецьк.

Кислюк Л. [Kysliuk L.] (2017), Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси та тенденції розвитку [ Suchasna ukrainska slovotvirna nominatsiia: resursy ta tendentsii rozvytku], Київ.

Клименко Н. [Klymenko N.] (1973), Система афіксального словотворення сучасної української мови [Systema afiksalnoho slovotvorennia suchasnoi ukrainskoi movy], Київ.

Клименко Н. [Klymenko N.] (2014), Вибрані праці [Вибрані праці], Київ.

Клименко Н., Карпіловська Є. [Klymenko N., Karpilovska Ye.] (1998), Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови [Slovotvirna morfemika suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy], Київ.

Кочерган М. [Kocherhan M.] (2006), Загальне мовознавство [ Zahalne movoznavstvо], Київ.

Левченко О. [Levchenko O.] (2005), Фразеологічна символіка: лінгвокультурологічний аспект [Frazeolohichna symvolika: linhvokulturolohichnyi aspekt], Львів.

Лесюк М. [Lesiuk M.] (1995), Дериваційні моделі віддієслівних іменників у словотвірних гніздах дієслів руху [Deryvatsiini modeli viddiieslivnykh imennykiv u slovotvirnykh hnizdakh diiesliv rukhu], [в:] Актуальні проблеми українського словотвору [ Aktualni problemy ukrainskoho slovotvoru], Івано-Франківськ, с. 91-92.

Лисиченко Л. [Lysychenko L.] (2009), Лексико-семантичний вимір мовної картини світу [Leksyko-semantychnyi vymir movnoi kartyny svitu], Харків.

Мартинова Г. [Martynova H.], 2003, Середньонаддніпрянський діалект. Фонологія і фонеика [Serednonaddniprianskyi dialekt. Fonolohiia i fonetyka], Черкаси.

Мацьків П. [Matskiv P.] (2007), Концептосфера БОГ в українському мовному просторі [Kontseptosfera BOH v ukrainskomu movnomu prostori], Київ-Дрогобич.

Мацьків П. [Matskiv P.] (2017), Мовна картина світу в контексті суміжних наукових понять [Movna kartyna svitu v konteksti sumizhnykh naukovykh poniat], [в:] Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: „Філологічні науки” (мовознавство) [ Naukovyi visnyk Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia: „Filolohichni nauky” (movoznavstvo)], № 7, с. 115-118.

Огар А. [Ohar A.] (2016), Вербалізація концептуальної опозиції небо-земля в українській поезії ХХ ст. [Verbalizatsiia kontseptualnoi opozytsii nebo-zemlia v ukrainskii poezii ХХ st.], [в:] Рідне слово в етнокультурному вимірі [Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri], Дрого-

бич, с. 137-143.

Рябець Л. [Riabets L.] (1999), Словозміна іменника в говірках центральнополісько-середньо-наддніпрянської суміжності ( Slovozmina imennyka v hovirkakh tsentralnopolisko-serednonaddniprianskoi sumizhnosti): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Київ.

Скороходько Е. [Skorokhodko E.] (2004). Семантична сітка [ Semantychna sitka], [в:] Українська мова. Енциклопедія [Ukrainska mova. Entsyklopediia], гол. ред. В. Русанівський, О. Тараненко [V. Rusanivskyi, O. Taranenko], Київ, с. 577.

Струганець Л. [Struhanets L.], 2015, Моделювання лексико-семантичних процесів за допомогою комп’ютерного програмування [Modeliuvannia leksyko-semantychnykh protsesiv za dopomohoiu kompiuternoho prohramuvannia], [в:] Тенденції розвитку української лексики та граматики [Tendentsii rozvytku ukrainskoi leksyky ta hramatyky], ч. 2, Варшава-Івано-Франківськ, с. 14-25.

Тараненко О. [Taranenko O.] (2004), Енантіосемія [ Enantiosemiia], [в:] Українська мова. Енциклопедія [Ukrainska mova. Entsyklopediia], гол. ред. В. Русанівський, О. Тараненко [V. Rusanivskyi, O. Taranenko], Київ, с. 172-174.

Фроляк Л. [Froliak L.] (2005), Корелятивна система приголосних за дзвінкістю/глухістю у східно-степових говірках [Koreliatyvna systema pryholosnykh za dzvinkistiu/hlukhistiu u skhidno-stepovykh hovirkakh], [в:] Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір [ Dialektolohichni studii. 5: Fonetyka, morfolohiia, slovotvir], ред. П. Гриценко, Н. Хобзей [P. Hrytsenko, N. Khobzei], Львів, с. 75-86.

Ястремська Т. [Yastremska T.] (2017), Динаміка семантичних змін у гуцульських говірках [Dynamika semantychnykh zmin u hutsulskykh hovirkakh], [в:] Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w w XXI wieku, red. D. K. Rembiszewskа, Warszawa, s. 81-96.

Ястремська Т. [Yastremska T.] (2021), Моделювання українського діалектного простору: концепти верх / низ [Modeliuvannia ukrainskoho dialektnoho prostoru: kontsepty verkh / nyz], Львів.

Bartmiński J. (1986), Językowy obraz świata a spójność tekstu, [w:] Teoria tekstu, red. T. Dobrzyńska, Ossolineum, s. 65-81.

Bartmiński J. (1999), Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 103-120.

Grzegorczykowa R. (1999), Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 41-49.

Kopińska M. (2009), Język jako narzędzie interpretacji rzeczywistości - językowy obraz świata, [w:] Mundu bat begirada anitz. Un mundo michas miradas, № 2, s. 53-76.

Maćkiewicz J. (1999), Co to jest „językowy obraz świata”, [w:] Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury, № 11, s. 7-24.

Tokarski R. (1997-1998), Językowy obraz świata a niektóre założenia kognitywizmu, [w:] Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury, № 9-10, s. 7-24.

Żuk G. (2010), Językowy obraz świata w polskiej lingwistyce przełomu wieków, [w:] Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska, A. Siwiec. Chełm, s. 239-257.