Zastosowanie statystyki Pillaia w badaniach nad samogłoskami
PDF

Słowa kluczowe

test Pillaia
samogłoska
fonetyka akustyczna
język polski
Kazachstan

Jak cytować

Garczyńska, J. (2023). Zastosowanie statystyki Pillaia w badaniach nad samogłoskami. Gwary Dziś, 16, 11–28. https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.2

Abstrakt

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania testu Pillaia w badaniach nad samogłoskami na przykładzie akcentowanej samogłoski [a] występującej w mowie Polek posługujących się gwarową odmianą polszczyzny południowokresowej, deportowanych w 1936 r. z Ukrainy radzieckiej do północnego Kazachstanu.

https://doi.org/10.14746/gd.2023.16.2
PDF

Bibliografia

Amengual M., Chamorro P. (2015), The Effects of Language Dominance in the Perception and Production of the Galician Mid Vowel Contrasts, „Phonetica” 72, s. 207-236. DOI: https://doi.org/10.1159/000439406

Aranowska E., Rytel J. (2010), Wielowymiarowa analiza wariancji - MANOVA, „Psychologia Społeczna”, nr 2-3 (14), s. 117-141.

Fridland V., Kendall T., Farrington Ch. (2014), Durational and Spectral Differences in American English Vowels: Dialect Variation within and across Regions, „The Journal of the Acoustical Society of America” 136 (1), s. 341-349. DOI: https://doi.org/10.1121/1.4883599

Garczyńska J. (2007), Analiza fonetyczna akcentowanych samogłosek ustnych w mowie Polek z Kazachstanu, Warszawa.

Garczyńska J. (2022), Wpływ wieku i płci na realizację samogłosek [i], [y] w gwarze Mazowsza bliższego, „LingVaria”, vol. XVII, nr 1 (33), s. 175-193. DOI: https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.33.11

Garczyńska J. (2022a), Samogłoski [a] oraz [å] w gwarze Mazowsza bliższego, [w:] Polszczyzna w różnych jej aspektach. Język polski dawniej i dziś, red. A.S. Dyszak, A. Paluszak-Bronka, Bydgoszcz, s. 47-68.

Hall-Lew L. (2009), Ethnicity and Fhonetic Variation in a San Francisco Neighborhood, Stanford University, San Francisco, https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=daed7ef856a51643f58889e4ff5d8e40e43ba9b2.

Hall-Lew L. (2010), Improved Representation of Variance in Measures of Vowel Merger, „Proceedings of Meetings on Acoustics”, vol. 9, https://asa.scitation.org/doi/pdf/10.1121/1.3460625. DOI: https://doi.org/10.1121/1.3460625

Hay J., Warren P., Drager K. (2006), Factors Influencing Speech Perception in the Context of a Merger-in-Progress, „Journal of Phonetics” 34, s. 458-484. DOI: https://doi.org/10.1016/j.wocn.2005.10.001

Haynes E. F., Taylor M. (2014), An Assessment of Acoustic Contrast between Long and Short owels Using Convex Hulls, „The Journal of the Acoustical Society of America” 136 (2), s. 883-891. DOI: https://doi.org/10.1121/1.4887479

Kennedy M. (2006), Variation in the Pronunciation of English by New Zealand School Children, Victoria University of Wellington, Wellington, https://core.ac.uk/download/pdf/41335595.pdf

Kelley M.C., Tucker B.V. (2020), A Comparison of Four Vowel Overlap Measures, „The Journal of the Acoustical Society of America” 147 (1), s. 137-145. DOI: https://doi.org/10.1121/10.0000494

Kewley-Port D., Watson C.S. (1994), Formant-frequency Discrimination for Isolated English Vowels, „The Journal of the Acoustical Society of America” 95 (1), s. 485-496. DOI: https://doi.org/10.1121/1.410024

Kurzowa Z. (1997), Historia i współczesność języka polskiego na Kresach południowo-wschodnich, [w:] Historia i współczesność języka polskiego na Kresach wschodnich, red. I. Grek-Pabisowa, Warszawa, s. 111-165.

Ladefoged P., Johnson K. (2011), A Course in Phonetics, Boston.

Machač P., Skarnitzl R. (2009), Principles of Phonetic Segmentation, Praha.

Mairano P., Bouzon C., Capliez M., de Iacovo V. (2019), Acoustic Distances, Pillai Scores and LDA Classification Scores as Metrics of L2 Comprehensibility and Nativelikeness, [w:] Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences, sierpień 2019, Melbourne, red. S. Calhoun, P. Escudero, M. Tabain, P. Warren, s. 1104-1108.

Nadeu M., Renwick M. (2016), Variation in the Lexical Distribution and Implementation of Phonetically Similar Phonemes in Catalan, „Journal of Phonetics” 58, s. 22-47. DOI: https://doi.org/10.1016/j.wocn.2016.05.003

Nycz J., Hall-Lew L. (2013), Best Practices in Measuring Vowel Merger, [w:] Proceedings of Meetings on Acoustics 20 (1), https://asa.scitation.org/doi/pdf/10.1121/1.4894063. DOI: https://doi.org/10.1121/1.4894063

Olson Ch. (1974), Comparative Robustness of Six Tests in Multivariate Analysis of Variances, „The Journal of the American Statistical Association”, vol. 69, nr 348, s. 894-908. DOI: https://doi.org/10.1080/01621459.1974.10480224

Pillai K.C.S. (1955), Some New Test Criteria in Multivariate Analysis, „The Annals of Mathematical Statistics” 26 (1), s. 117-121. DOI: https://doi.org/10.1214/aoms/1177728599

Regan B. (2020), Extending Pillai Scores to Fricative Mergers: Advancing a Gradient Analysis of a Split-in-Progress in Andalusian Spanish, „University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics”, vol. 26, s. 109-118.

Rieger J. (2000), Językowe i pozajęzykowe aspekty badania polszczyzny Kresów, [w:] Język -człowiek - kultura. Rozprawy i artykuły. Księga pamiątkowa poświęcona profesorowi Marianowi Jaurkowskiemu, red. B. Czopek-Kopciuch, Piotrków Trybunalski, s. 107-114.

Sloos M. (2014), The Reversal of the BAREN-BEEREN Merger in Austrian Standard German, „Mental Lexicon” 8 (3), s. 353-371. DOI: https://doi.org/10.1075/ml.8.3.05slo

Stanley J.A. (2021), A Tutorial in Measuring Vowel Overlap in R, https://joeystanley.com/blog/a-tutorial-in-calculating-vowel-overlap (dostęp: 15.03.2023).

Stanley J.A., Sneller B. (2023), Sample Size Matters in Calculating Pillai Scores, „The Journal of the Acoustical Society of America” 153 (54), s. 54-67. DOI: https://doi.org/10.1121/10.0016757

Warren P. (2018), Quality and Quantity in New Zealand English Vowel Contrasts, „The Journal of the International Phonetic Association” 48 (3), s. 305-330. DOI: https://doi.org/10.1017/S0025100317000329

Wassink A.B. (2006), A Geometric Representation of Spectral and Temporal Vowel Features: Quantification of Vowel Overlap in Three Linguistic Varieties, „The Journal of the Acoustical Society of America” 119 (4), s. 2334-2350. DOI: https://doi.org/10.1121/1.2168414

Watson C.I., Harrington J. (1999), Acoustic Evidence for Dynamic Formant Trajectories in Australian English Vowels, „The Journal of the Acoustical Society of America” 106 (1), s. 458-468. DOI: https://doi.org/10.1121/1.427069

Wątroba J. (2012), Jak poprawnie zastosować wielowymiarową analizę wariancji (MANOVA) -pokonać trudności i osiągnąć korzyści, StatSoft Polska, s. 79-90, https://media.statsoft.pl/_old_dnn/update/downloads/jak_poprawnie_zastosowac_wielowymiarowa_analize_wariancji.pdf.