O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

 

Pismo o zasięgu ogólnopolskim; składa się z czterech działów: problemy współczesnej pedagogiki, prace badawcze i doświadczenia, innowacje pedagogiczne, recenzje i sprawozdania.
„Neodidagmata” adresowana jest do teoretyków, badaczy problemów pedagogicznych oraz nauczycieli różnorodnych placówek edukacyjnych.

Czasopismo „Neodidagmata” funkcjonuje na rynku wydawniczym od pięćdziesięciu lat. Pierwszy numer pisma ukazał się w 1970 roku jako periodyk Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Proces recenzji

1. Recenzowaniu podlegają opracowania o tematyce zbieżnej z profilem czasopisma.

2. Należy dostarczać wyłącznie niepublikowane utwory, z pełnym prawem autorskim.

3. Każda publikacja oceniana jest przez dwóch recenzentów spoza jednostki autora.

4. Teksty w języku obcym ocenia jeden z recenzentów innej narodowości niż autor.

5. Pisemne recenzje kończą się jednoznacznym wnioskiem o przyjęciu lub odrzuceniu.

6. Recenzja przeznaczona jest tylko do wiadomości redakcji i autora danej publikacji.

7. Autorom nigdy, a recenzentom przed drukiem nie ujawnia się tożsamości drugiej strony.

8. Na stronie internetowej dostępna jest lista zbiorcza recenzentów współpracujących.

 

 

Kryteria kwalifikowania publikacji do „Neodidagmata”

 

1. Czy tematyka mieści się w profilu czasopisma „Neodidagmata”?

2. Czy opracowanie wnosi novum warte opublikowania?

3. Czy tytuł i śródtytuły są trafne i adekwatne do treści?

4. Czy słowa kluczowe są używane i definiowane prawidłowo?

5. Czy abstrakt właściwie odzwierciedla zawartość merytoryczną?

6. Czy w dostępnych ramach ujęcie problematyki jest domknięte?

7. Czy wywód jest konsekwentny i należycie uzasadniony?

8. Czy warstwa językowa jest prawidłowa?

9. Czy podział na akapity i podrozdziały są właściwe?

10. Czy należy zalecić drobne uzupełnienia lub poprawki?

11. Czy należy zalecić skróty lub skreślenia?

12. Czy przypisy bibliograficzne są zgodne z wytycznymi?

13. Czy ew. ilustracje lub tabele są zasadne i nadają się do druku?

 

Konkluzja i wniosek z recenzji

 

Opracowanie:

  • nadaje się do publikacji w dostarczonej postaci
  • nada się do publikacji po drobnych poprawkach
  • należy ocenić powtórnie po istotnych zmianach
  • powinno być odrzucone

 

Wniosek o umieszczenie opracowania w dziale:

  • „Problemy współczesnej pedagogiki”
  • „Prace badawcze i doświadczenia”

        • „Innowacje pedagogiczne

 

 

 Formularz recenzji

 

Lista recenzentów

prof. URz dr hab. Janusz Miąso, URz
dr inż. Łukasz Tomczyk, UP Kraków
dr hab. Piotr Plichta, UWr
dr Andrzej Wołodźko, UWM
prof. URz dr hab. Marta Wrońska, URz

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Zasady etyki

Zasady recenzowania publikacji
1. Recenzowaniu podlegają opracowania o tematyce zbieżnej z profilem czasopisma.
2. Należy dostarczać wyłącznie niepublikowane utwory, z pełnym prawem autorskim.
3. Każda publikacja oceniana jest przez dwóch recenzentów spoza jednostki autora.
4. Teksty w języku obcym ocenia jeden z recenzentów innej narodowości niż autor.
5. Pisemne recenzje kończą się jednoznacznym wnioskiem o przyjęciu lub odrzuceniu.
6. Recenzja przeznaczona jest tylko do wiadomości redakcji i autora danej publikacji.
7. Autorom nigdy, a recenzentom przed drukiem nie ujawnia się tożsamości drugiej strony.
8. Na stronie internetowej dostępna jest lista zbiorcza recenzentów współpracujących.