O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Przegląd Krytyczny (ISSN 2657-8964) jest czasopismem naukowym wydawanym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy współpracy Komisji Socjologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W czasopiśmie publikujemy artykuły, wywiady, recenzje i polemiki z zakresu nauk społecznych oraz humanistycznych, o wyraźnie krytycznej proweniencji. Teksty zorientowane teoretycznie, jak również oparte na badaniach empirycznych (ilościowych i/lub jakościowych) powinny charakteryzować się krytycznym podejściem do zastanej rzeczywistości społecznej oraz obowiązujących paradygmatów uprawiania nauki. Głównym zadaniem czasopisma jest najszerzej rozumiana wymiana myśli i poglądów związanych z krytycznym ujęciem dominujących ładów społecznych w ich normatywnym oraz przedmiotowym wymiarze, jak również stworzenie platformy wymiany poglądów związanych z marginalizowanymi aktorami i dyskursami (m.in. mniejszości etniczne, społeczności indygeniczne, margines społeczny, disability studies, postkolonializm, prawa człowieka, studia nad dzieciństwem, feminizm, krytyka kapitalizmu, konsumpcjonizm, ekonomia heterodoksyjna, krytyczna analiza dyskursu, pedagogika krytyczna, fasadowość demokracji, studia nad ludobójstwem, zmiany klimatyczne).

Proces recenzji

  1. Nadesłany artykuł oceniany jest przez redaktora prowadzącego pod względem (a) zgodności jego treści z profilem czasopisma oraz (b) wymogów formalnych, które muszą spełniać teksty publikowane w Przeglądzie Krytyczny (zob. Wytyczne dla Autorów). Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułu bez przekazania go do recenzji (desk reject).
  2. Każdy procedowany artykuł recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów afiliowanych w jednostkach innych niż autorzy.
  3.  Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
  4. Recenzenci przedstawiają swoją opinię w formie pisemnej, zaś recenzja zawiera jednoznaczną konkluzję (wyrażoną poprzez zakwalifikowanie tekstu do jednej z czterech kategorii: (a) akceptacja bez zmian/ z drobnymi zmianami redakcyjnymi, (b) akceptacja po uwzględnieniu nielicznych uwag recenzentów i/lub redaktora, (c) akceptacja po uwzględnieniu istotnych uwag recenzentów i/lub redaktora – ten wariant wiąże się z ponowną procedurą recenzyjną, (d) brak akceptacji – odrzucenie tekstu.
  5. Artykuł jest akceptowany lub odrzucony na podstawie decyzji Redakcji w oparciu o opinie recenzentów. W szczególnych przypadkach, gdy recenzje są przeciwstawne, powoływany jest trzeci recenzent.
  6.  Autor artykułu informowany jest przez Redakcję o wyniku procesu recenzji oraz o ewentualnych wymogach zmian w tekście.
  7.  Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są dostępne publicznie na stronie internetowej Przeglądu Krytycznego (zob. Formularz recenzji).
  8. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów/numerów nie są ujawniane. Natomiast raz w roku czasopismo publikuje na stronie internetowej zbiorczą listę recenzentów.

Harmonogram publikacji

Półrocznik (lipiec i grudzień)

Polityka otwartego dostępu

Przegląd Krytyczny udostępnia swoją zawartość na zasadach wolnego dostępu, wychodząc z założenia, że upowszechnianie wyników badań naukowych szerokiej publiczności umożliwia i ułatwia nieskrępowaną i nieograniczoną wymianę wiedzy. Czasopismo wydawane jest na licencji Creative Commons (CC-BY-NC 4.0 license).

Opłaty

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat od Autorów i Czytelników.

Zasady etyki

Redakcja Przeglądu Krytycznego dba o najwyższe standardy etyczne publikowanych tekstów i podejmuje wszelkie starania w celu przeciwdziałania zaniedbaniom w tym zakresie zgodnie z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics). Stosując zasady Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej Redakcja Przeglądu Krytycznego kieruje się zasadami opisanymi szczegółowo w kodeksie postępowania i zasadach najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism (zob. stosowane reguły).

Za naruszenie etyki Redakcja uznaje przypadki ghostwriting i guest authorship, czyli sytuacje, w których osoba będąca autorem lub współautorem publikacji nie została w niej uwzględniona lub kiedy jako autora wymieniono osobę nie mającą rzeczywistego wkładu w jej powstanie.

Autor przesłanego artykułu ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich i innych związanych z procedowanym tekstem. Autor artykułu musi posiadać stosowne zgody autorów, redakcji i wydawców w sytuacji wykorzystywania w tekście fragmentów innych publikacji, wykresów, ilustracji lub podobnych materiałów. Jeśli artykuł został przygotowany przez kilku autorów, Autor przesyłający artykuł (corresponding author) oświadcza, że dysponuje zgodą pozostałych autorów na powyższe wymogi redakcyjne Przeglądu Krytycznego.

Recenzenci

2021

Patrycja Bałdys, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Polska

Roman Bromboszcz, Uniwersytet Warszawski, Polska

Alina Kaszkur, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

Katarzyna Piątek, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska

Łukasz Skoczylas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Magdalena Ziółkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Cecilia Zsögön, University of Buenos Aires, Argentyna

2019-2020

Józef Baniak, Uniwersyte im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PolskaJanusz Erenc, Uniwersytet Gdanski, Polska
Agnieszka Kruczek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
Krzysztof Stachura, Uniwersytet Gdanski, Polska
Anna Waligóra, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
Ewa Wojtynkiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

Współautorzy

Komisja Socjologii Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Historia czasopisma

Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie on-line publikowane na stronie https://przegladkrytyczny.pl