Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
 • INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

  Na pierwszej stronie maszynopisu muszą znaleźć się następujące informacje:

  • Imię i nazwisko autora/ów.
  • Afiliacja autora/ów – jednostka naukowa lub miejsce realizacji badań (np. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
  • Identifikator ORCID (https://orcid.org/).
  • Dane kontaktowe zawierające adres instytucji oraz e-mail (np. Instytut Socjologii, ul. Szamarzewskiego 89 C, 60-569 Poznań; e-mail: ja.kowalski@amu.edu.pl).
  • Abstrakt – streszczenie artykułu w języku polskim (do 100 słów) i angielskim (do 100 słów).
  • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (4-5 słów, które nie powinny być zbyt ogólne).
  • Informacja o finansowaniu badań (np. Tekst powstał w ramach projektu badawczego „Epistemologiczne fundamenty francuskiej teorii krytycznej” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (Nr projektu: XXX-2019/21/D/HS6/XXXXX).
 • ABSTRAKT

  Streszczenie powinno zawierać: jasno sformułowany cel artykułu, główne pytania badawcze, precyzyjnie określony zakres pracy, opis metody oraz technik badawczych, jak również najważniejsze wyniki.

 • Tekst jest oryginalny i nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.

Wytyczne dla autorów

Przegląd Krytyczny akceptuje do publikacji wyłącznie oryginalne i niepublikowane wcześniej teksty, które nie są procedowane w innych czasopismach i wydawnictwach.

Teksty nadsyłane do redakcji Przeglądu Krytycznego powinny spełniać poniższe wymogi.

FORMAT TEKSTU I WYMAGANIA TECHNICZNE

 • Artykuły – objętość nieprzekraczająca 1,5 arkusza wydawniczego (60 tys. znaków liczonych ze spacjami), tj. do 30 stron maszynopisu (format A4, Times New Roman 12 pk., odstęp 1,5).
 • Polemiki i noty badawcze – objętość nieprzekraczająca 1 arkusza wydawniczego (do 40 tys. znaków liczonych ze spacjami), tj. do 18-20 stron maszynopisu.
 • Recenzje – objętość nieprzekraczająca 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków liczonych ze spacjami), tj. do 18-20 stron maszynopisu.
 • Test wyjustowany (wyrównanie do lewego i prawego marginesu).
 • Format pliku: doc lub rtf.
 • W tytule pliku z artykułem należy podać nazwisko i pierwszy człon tytułu (oddzielone podkreślnikiem): Kowalski_szkola_frankfurcka.doc.
 • Przypisy – odsyłacze do literatury w tekście w postaci (Mills, 2007, s. 227). Szczegółowe informacje w sekcji Format przypisów

 

FORMAT PRZYPISÓW

Autorzy tekstów nadsyłanych do Przeglądu Krytycznego powinni używać stylu APA (6 edycja). Polecamy użycie progamu EndNote (https://endnote.com/style_download/apa-6th-american-psychological-association-6th-edition/).