Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

  Na pierwszej stronie maszynopisu muszą znaleźć się następujące informacje:

  • Imię i nazwisko autora/ów.
  • Afiliacja autora/ów – jednostka naukowa lub miejsce realizacji badań (np. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
  • Identifikator ORCID (https://orcid.org/).
  • Dane kontaktowe zawierające adres instytucji oraz e-mail (np. Instytut Socjologii, ul. Szamarzewskiego 89 C, 60-569 Poznań; e-mail: ja.kowalski@amu.edu.pl).
  • Abstrakt – streszczenie artykułu w języku polskim (do 100 słów) i angielskim (do 100 słów).
  • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (4-5 słów, które nie powinny być zbyt ogólne).
  • Informacja o finansowaniu badań (np. Tekst powstał w ramach projektu badawczego „Epistemologiczne fundamenty francuskiej teorii krytycznej” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (Nr projektu: XXX-2019/21/D/HS6/XXXXX).
 • ABSTRAKT

  Streszczenie powinno zawierać: jasno sformułowany cel artykułu, główne pytania badawcze, precyzyjnie określony zakres pracy, opis metody oraz technik badawczych, jak również najważniejsze wyniki.

 • Tekst jest oryginalny i nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.

Przegląd Krytyczny akceptuje do publikacji wyłącznie oryginalne i niepublikowane wcześniej teksty, które nie są procedowane w innych czasopismach i wydawnictwach.

Teksty nadsyłane do redakcji Przeglądu Krytycznego powinny spełniać poniższe wymogi.

FORMAT TEKSTU I WYMAGANIA TECHNICZNE

 • Artykuły – objętość nieprzekraczająca 1,5 arkusza wydawniczego (60 tys. znaków liczonych ze spacjami), tj. do 30 stron maszynopisu (format A4, Times New Roman 12 pk., odstęp 1,5).
 • Polemiki i noty badawcze – objętość nieprzekraczająca 1 arkusza wydawniczego (do 40 tys. znaków liczonych ze spacjami), tj. do 18-20 stron maszynopisu.
 • Recenzje – objętość nieprzekraczająca 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków liczonych ze spacjami), tj. do 18-20 stron maszynopisu.
 • Test wyjustowany (wyrównanie do lewego i prawego marginesu).
 • Format pliku: doc lub rtf.
 • W tytule pliku z artykułem należy podać nazwisko i pierwszy człon tytułu (oddzielone podkreślnikiem): Kowalski_szkola_frankfurcka.doc.
 • Przypisy – odsyłacze do literatury w tekście w postaci (Mills 2007: 227). Szczegółowe informacje w sekcji Format przypisów

 

FORMAT PRZYPISÓW

Przypisy stosujemy w tekście w postaci: (Mills 2007: 227), Dawid Graeber (2018) lub (por. Bennett i in. 2009).

Spis literatury na końcu artykułu powinien zostać sporządzony według następujących wytycznych:

Monografia

Sennett, Richard. 2009. Upadek człowieka publicznego. Tłum. H. Jankowska. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.

Rozdział w pracy zbiorowej

Veltmeyer, Henry i James Petras. 2009. "Pomoc zagraniczna a neoliberalizm i imperializm USA". S. 191-200 w Neoliberalizm przed trybunałem. Wybór tekstów krytycznych, pod red. A. Saad-Filho i D. Johnston. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Redakcja pracy zbiorowej

Mouffe, Chantal, red. 2011. Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności. Tłum. T. Leśniak i in. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Artykuł w czasopiśmie bez DOI

Zarycki, Tomasz. 2009. "Socjologia krytyczna na peryferiach". Kultura i Społeczeństwo 53(1): 105-121.

Artykuł w czasopiśmie z DOI

Fine, Ben i Alfredo Saad-Filho. 2016. "Thirteen Things You Need to Know About Neoliberalism." Critical Sociology 43(4-5): 685-706. DOI: https://doi.org/10.1177/0896920516655387 

Źródła internetowe

GUS. 2019. "Modernizacja europejskiej statystyki gospodarczej". Pobrano 9 lutego 2019 (http://stat.gov.pl/metainformacje/modernizacja-europejskiej-statystyki-gospodarczej/).